ΕΛΚΕ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σκοπός του Ε.Λ.Κ.Ε. είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 230 του Ν.4957/2022 και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Διοίκηση του ΕΛΚΕ & Εποπτεία 

  1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι: α. Η Επιτροπή Ερευνών, β. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών.
  2. Το Συμβούλιο Διοίκησης: α. εγκρίνει την ερευνητική στρατηγική του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του στρατηγικού του σχεδίου, β. εγκρίνει τον Οδηγό Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ, γ. εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του ΕΛΚΕ, δ. εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, τον απολογισμό του, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης του, ε. εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, το ύψος του ποσοστού παρακράτησης επί τοις εκατό (%) των εσόδων κάθε κατηγορίας έργων που παρακρατείται υπέρ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και την κατανομή των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ και τη χρήση των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ, στ. ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής, ζ. ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχό του, η. εγκρίνει την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες τεχνοβλαστών ή άλλες εταιρείες, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, και ορίζει τους εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα όργανα διοίκησής τους και θ. εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ερευνών.