Αρχική » Articles posted by root

Author Archives: root

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 13029/15.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 13029/15.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (Κ.Α. 0376). (ΑΔΑ: Ω3ΚΚ469Β7Δ-ΘΩΕ)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_13029_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 13010/15.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 13010/15.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (Κ.Α. 0376). (ΑΔΑ: 65ΗΗ469Β7Δ-Ν52)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_13010_2021

newspin1_e0

 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10316/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10316/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο: «Διαχείριση και ανάδειξη πολιτισμικών αγαθών του περιβάλλοντος» (Κ.Α. 0252). (ΑΔΑ: 6ΓΝΞ469Β7Δ-ΤΕ9)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_10316_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 14273/02.08.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 14273/02.08.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου: «AGAPE (Aquaculture Global AI Platform for Europe’s Skills Passport)» (Κ.Α. 80587). (ΑΔΑ: 6ΒΕΔ469Β7Δ-ΡΕΝ)

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης_14273_2021

newspin1_e0

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Μηχανολόγων μηχανικών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΩΜΣΧ469Β7Δ-ΡΩΣ)

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης_Μηχανολόγων Μηχανικών_13125_2021

newspin1_e0

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΩΓΓΕ469Β7Δ-013)

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης_Ψηφιακών Συστημάτων_13125_2021

newspin1_e0

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Λογοθεραπείας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Λογοθεραπείας, περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΨΑΞ8469Β7Δ-ΨΕΓ)

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης_Λογοθεραπείας_13125_2021

newspin1_e0

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας

Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΩΘΗ2469Β7Δ-78Ε)

Έγκριση προσωρινού πίνακα κατάταξης_Θεατρικών Σπουδών_13125_2021

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_17175/22.09.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν/μία (01) ερευνητή/τρια στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «X-by-Construction Design framework for Engineering Autonomous & Distributed Real-time Embedded Software Systems» (κωδικός αριθμός 80538) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: 6Υ21469Β7Δ-ΥΤ7)

Πρόσκληση_17175_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 13237/19.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 13237/19.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Disaster Risk Reduction: Innovative sustainable solutions through interactive education» (K.A. 80557) των προγραμμάτων Erasmus+. (ΑΔΑ: ΩΥΖΧ469Β7Δ-ΔΙΨ)

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης_13237_2021

newspin1_e0