Αρχική » Ανακοινώσεις

Category Archives: Ανακοινώσεις

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Παρέμβαση ΙΙ (1η Τροποποίηση-Παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης)

Εκδόθηκε η 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (http://erevno-kainotomo.gr/espa2127/news/new/1).

Σύμφωνα με αυτήν παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), για όλες τις Παρεμβάσεις της Δράσης, ως εξής:

– για την Παρέμβαση Ι την Τρίτη 30.07.2024 και ώρα 15:00

– για την Παρέμβαση ΙΙ τη Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00

– για τις Παρεμβάσεις ΙΙΙ και IV η Πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Περιφέρειας και το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 27.11.2024 και ώρα 15:00.

Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

 

Η πρώτη (1η) Απόφαση Τροποποίησης και όλο το υλικό της Δράσης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Δράσης http://erevno-kainotomo.gr/espa2127 και  της EΥΔΕ ΕΚ http://www.eyde-ek.gr .

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Δευτέρα 09.09.2024 και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες και ενημέρωση για την πρόσκληση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, στη Νατάλια Μαρίνκοβιτς στο email: mnatalia@go.uop.gr και στα τηλέφωνα: 2610 369450 & 6974032002

ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Ενημέρωση για Παρέμβαση ΙΙ_ver2

Συμφωνητικό συνεργασίας ΠΑΠΕΛ

Έντυπο υποβολής πρότασης ΠΑΠΕΛ

Προσυμπληρωμένοι πίνακες

Διευκρινήσεις

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13841/04-07-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε τέσσερις (4) ερευνητές/τριες, στο πλαίσιο του έργου ERASMUS με τίτλο «MICRO-credentials: Identifying, DEveloping, testing and Assessing innovative approaches» (Κ.Α. 80760).

98Ζ7469Β7Δ-Υ9Ο

ΕΣΠΑ 2021-2027: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Ενημέρωση για Παρέμβαση ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Βασικά σημεία και λίστα ερωτήσεων σχετικά με τη δημοσιευμένη πρόσκληση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ειδικά για την Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Το συνολικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ: http://erevno-kainotomo.gr/espa2127/proclamation

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες και ενημέρωση για την πρόσκληση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, στη Νατάλια Μαρίνκοβιτς στο email: mnatalia@go.uop.gr και στα τηλέφωνα: 2610 369450 & 6974032002

Συμφωνητικό συνεργασίας ΠΑΠΕΛ

Έντυπο υποβολής πρότασης ΠΑΠΕΛ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13073/27-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης, για την Υποστήριξη του Τμήματος Μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 20% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0395).

Ψ3Λ0469Β7Δ-ΟΕΑ

ΕΣΠΑ 2021-2027 :ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Ενημέρωση για Παρέμβαση ΙΙ

Βασικά σημεία σχετικά με τη δημοσιευμένη πρόσκληση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ειδικά για την Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Το συνολικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ: http://erevno-kainotomo.gr/espa2127/proclamation

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες και ενημέρωση για την πρόσκληση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, στη Νατάλια Μαρίνκοιβτς στο email: mnatalia@go.uop.gr και στα τηλέφωνα: 2610 369450 & 6974032002

Διευκρίνιση επί του άρθρου 27 «Μετακινήσεις Προσωπικού στο Εσωτερικό και Εξωτερικό» του Οδηγού Χρηματοδότησης

Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα ότι η ρύθμιση του άρθρου 27, παρ. 4, εδάφιο 14 του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 7701/τ.Β’/31.12.2023), το οποίο αναφέρει ότι: ‘’Όταν πρόκειται για μετακίνηση προσώπου που δεν ανήκει στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης θα πρέπει να προσκομίζονται πρωτότυπες αποδείξεις για έξοδα διατροφής (π.χ. έτοιμο φαγητό, καφέ, αναψυκτικό, επιδόρπιο κ.λ.π.)’’, δε θα εφαρμόζεται για την μετακίνηση μελών ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. άλλων ΑΕΙ και η προς αυτά καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης, θα αποδίδεται κατ’ αποκοπή, ήτοι με τον ίδιο τρόπο που αποζημιώνεται και το μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διευκρίνιση επί του άρθρου 27 «Μετακινήσεις Προσωπικού στο Εσωτερικό και Εξωτερικό» του Οδηγού Χρηματοδότησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.9773/14-05-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση του υπ.αριθμ. 11710/07.06.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 9773/14.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ,  με ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» (Κ.Α. 80769).

6Ω3Κ469Β7Δ-ΛΘΩ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.10543/23-05-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση του υπ.αριθμ. 11750/07.06.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10543/23.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , για δύο (2) άτομα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ERASMUS» (Κ.Α. 80046).

6Ι71469Β7Δ-ΞΩΠ

Διαδικασίες Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ΕΔ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.)

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων, που σχετίζονται με τις φάσεις του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, τη διασφάλιση του ανταγωνισμού, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, το περιβάλλον και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Επιπλέον παρακολουθούνται θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της ΕΔ ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (π.χ. αλλαγές σε αρμοδιότητες, θέματα οικονομικής διαχείρισης και δημόσιου λογιστικού, κ.λ.π).

634Ε46ΝΚΠΔ-Ε4Τ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11124/31-05-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στο πλαίσιο του ΔΔΠΜΣ με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (Κ.Α. 80497)

9ΝΜΟ469Β7Δ-ΨΜΛ