Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10662/16.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10662/16.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80499) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053865. (ΑΔΑ: ΨΣΕΟ469Β7Δ-0ΞΛ)

Πρακτικό Αξιολόγησης_10662_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10593/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10593/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με κωδικό MIS 5047266 που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». (ΑΔΑ: ΩΑΛ7469Β7Δ-1Ι4)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_10593_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10590/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10590/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με κωδικό MIS 5047266 που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». (ΑΔΑ: 6Ψ7Υ469Β7Δ-7ΞΙ)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_10590_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10583/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10583/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με κωδικό MIS 5047266 που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». (ΑΔΑ: Ψ0ΕΚ469Β7Δ-ΛΕ3)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_10583_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10563/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10563/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με κωδικό MIS 5047266 που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». (ΑΔΑ: Ψ4Κ6469Β7Δ-7Σ4)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_10563_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10556/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10556/15.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με κωδικό MIS 5047266 που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». (ΑΔΑ: ΨΑΙ2469Β7Δ-Κ4Ζ)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_10556_2021

newspin1_e0

 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10494/14.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10494/14.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με κωδικό MIS 5047266 που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020». (ΑΔΑ: 60Μ7469Β7Δ-97Β)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_10494_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10350/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10350/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80560), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050659 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». (ΑΔΑ: ΨΝΤΥ469Β7Δ-486)

Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης_10350_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 9285/24.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 9285/24.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80554) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047289. (ΑΔΑ: 6ΜΓΩ469Β7Δ-ΠΕΘ)

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης_9285_2021

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 9016/19.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 9016/19.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του Διιδρυματικού – Διατμηματικού ΠΜΣ με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (Κ.Α. 80497). (ΑΔΑ: Ψ4ΙΒ469Β7Δ-Ρ7Λ)

Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης_9016_2021

newspin1_e0