Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β20436

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β20436/07.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

971Ξ469Β7Δ-Ε7Τ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β19818

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β19818/18-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, με αντικείμενο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και κωδικό αριθμό Κ.Α. 0133.

6ΘΜ7469Β7Δ-ΧΕ5_Αποτελέσματα_

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18230

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β18230/05.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με αντικείμενο «Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Αντικείμενο 3», στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» με Κ.Α. 0133.

72ΤΧ469Β7Δ-0ΨΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_2

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β19877

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β19877/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

9Π1Ε469Β7Δ-ΣΒΡ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β19557

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β19557/12-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

66ΩΤ469Β7Δ-Ι1Η_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18965

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β18965/26.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο «Τεχνολογίες ιστού και ανάπτυξη συστημάτων», προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

967Ε469Β7Δ-ΠΤΧ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β19017

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β19017/28-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διαχείριση έργων ΕΣΠΑ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

67ΝΦ469Β7Δ-64Η_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18230

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β18230/05-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α. 0133).

Ω5ΗΗ469Β7Δ-8Κ1_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18259

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β18259/05-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133).

ΩΦΜΨ469Β7Δ-Χ9Γ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β17316

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β17316/31.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας και σε δύο (2) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

75ΛΦ469Β7Δ-9ΑΨ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ