Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

Έγκριση Συμπληρωματικού Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων της υπ. αρίθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Έγκριση συμπληρωματικού Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων της υπ΄ αριθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5047247 (Κ.Α. 60483). (ΑΔΑ: ΩΖΠ6469Β7Δ-ΚΘΥ)

Έγκριση Συμπληρωματικού Πρακτικού Ενστάσεων_5182

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 9546/19.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 9546/19.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου σε ένα (1) άτομο στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «UOP – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T)» (Κ.Α. 0397) και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027930. (ΑΔΑ: ΨΗΜΨ469Β7Δ-334)

Έγκριση Πρακτικού_9546

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων της υπ. αρίθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων της υπ΄ αριθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5047247 (Κ.Α. 60483). (ΑΔΑ: Ω1ΞΣ469Β7Δ-ΑΒΛ)

Έγκριση Πρακτικού_5182

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 3420/06.03.2020 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 3420/06.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ψυχολόγου, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5047247 (Κ.Α. 60483). (ΑΔΑ: 6ΣΔΘ469Β7Δ-ΦΒΓ)

Έγκριση Πρακτικού_3420

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 7600/18.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 7600/18.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «EQUAL – Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets» (Κ.Α. 70419). (ΑΔΑ: Ω1ΒΨ469Β7Δ-ΕΞΨ)

Έγκριση Πρακτικού_.7600pdf

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης», στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5047247 (Κ.Α. 60483). (ΑΔΑ: 6ΘΩΚ469Β7Δ-Σ9Β)

Εγκριση Πρακτικού_5182

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 7662/19.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 7662/19.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε (1) άτομο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΕΣΘΙΣΗΣ – Έξυπνο Σύστημα αισΘητήρων ανΙχνευσηΣ διαρροΗς σε αγωγούς μεταφοράΣ προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου» (Κ.Α. 0355), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΩΕΙΦ469Β7Δ-ΜΝΓ)

Έγκριση Πρακτικού_7662

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 5078/03.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5078/03.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης, στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (Κ.Α. 0361). (ΑΔΑ: ΩΖΔ1469Β7Δ-Γ14)

Έγκριση Πρακτικού_5078

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 7589/18.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 7589/18.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: Ψ724469Β7Δ-8Ο7)

Έγκριση Πρακτικού_7589

newspin1_e0

 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 7621/18.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 7621/18.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: 6ΤΤΨ469Β7Δ-Ρ7Ρ)

Έγκριση Πρακτικού_7621

newspin1_e0