Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10729/10.09.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10729/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΨΩ6Υ469Β7Δ-ΛΕ7)

Εγκριση Πρακτικού_10729

newspin1_e0

α) Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4396/24.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020 και β) έγκριση επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (ΑΔΑ: 652Σ469Β7Δ-ΥΓΧ)

α) Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4396/24.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020 και β) έγκριση επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (ΑΔΑ: 652Σ469Β7Δ-ΥΓΧ)

Eγκριση Πρακτικού_4396

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 18916/20.12.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 18916/20.12.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον – PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: 6ΧΦ0469Β7Δ-ΖΤΛ)

Εγκριση Πρακτικού_18916

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 5665/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 5665/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «MeACT_Ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης της Ενεργούς Διαβίωσης Βασισμένο σε ΤΠΕ» (Κ.Α. 70415). (ΑΔΑ: ΨΩΞΜ469Β7Δ-ΛΗΕ)

Έγκριση Πρακτικού_5665

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 4089/18.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 4089/18.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου σε τρία (3) άτομα στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ με τίτλο: «Caregiver Training for Immigrants through Serious Game» (K.A. 70411). (ΑΔΑ: 6ΕΒΣ469Β7Δ-ΘΛΚ)

Εγκριση Πρακτικού_4089

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 3226/03.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 3226/03.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου σε ένα (1) άτομο στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Γένεσις: Γενετική Έρευνα και Ψηφιακή Οπτικοποίηση στις Παραστατικές Τέχνες» (Κ.Α. 80486), στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας». (ΑΔΑ: ΩΜΚΒ469Β7Δ-Ζ7Σ)

Εγκριση Πρακτικού_3226

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 5625/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 5625/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80499) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053865. (ΑΔΑ: 6ΚΘ3469Β7Δ-ΣΑ8)

Εγκριση Πρακτικού_5625

newspin1_e0

Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. Αρίθμ. 4157/19.03.2020 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4157/19.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον – PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΩΕ1Η469Β7Δ-9Μ6)

Εγκριση πρακτικου_4157

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 2098/11.02.2020 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 2098/11.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους ηλιακοί υαλοπίνακες από Περοβσκίτη (ακρωνύμιο: PrintWin)» (Κ.Α. 70423) με κωδικό MIS: 5030312 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: Ω633469Β7Δ-ΙΧΝ)

Έγκριση πρακτικού_2098

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 2080/11.02.2020 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 2080/11.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Ελλάδα-Γερμανία/Εκτυπώσιμες Φωτοβολταϊκές Συστοιχίες από Περοβσκίτη για την εφαρμογή τους στα κτίρια – Printpero» (Κ.Α. 70413), ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΩΤΝ5469Β7Δ-9ΑΣ)

Εγκριση πρακτικού_2080

newspin1_e0