Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 12429/02.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 12429/02.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0343). (ΑΔΑ: ΨΞΟΑ469Β7Δ-7ΓΖ)

Έγκριση Πρακτικού_12429

newspin1_e0

Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων της υπ. αρίθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ορθή Επανάληψη»Έγκριση – επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947″.

Εγκριση Πρακτικών Ενστάσεων-Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Ενστάσεων της υπ. αρίθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Έγκριση-Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων του Τμήματος Λογοθεραπείας της υπ’αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 11864/24.09.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 11864/24-09-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον – PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: 9ΙΛ6469Β7Δ-ΝΒΥ).

Εγκριση Πρακτικού_11864

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης των υπ. αρίθμ.. 11137/13.09.2019 και 10471/06.09.2019 Προσκλήσεων

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης των υπ΄ αριθμ. 11137/13.09.2019 και 10471/06.09.2019 Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δημιουργία και διαχείριση συστήματος διαχείρισης προορισμού (DMS) σε Περιφερειακό επίπεδο» (Κ.Α. 0384). (ΑΔΑ: 6ΣΠΒ469Β7Δ-Σ8Ο)

Έγκριση Πρακτικών_10471 και 11137

newspin1_e0

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Ενστάσεων της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465)

«Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Ενστάσεων της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους».

Εγκριση Πρακτικών Ενστάσεων και Αξιολόγησης_ΟΡΘΗ

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικών Ενστάσεων και Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Ενστάσεων της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Πρακτικό Ενστάσεων_10244.

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης_Ορθή Επανάληψη

«Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους».

Πρόσκληση.10244-2_ΟΡΘΗ

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ: 9ΠΒΗ469Β7Δ-Λ9Α)

Εγκριση Πρακτικού 10244-2

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης_Ορθή Επανάληψη

Ορθή Επανάληψη – Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Έγκριση Πρακτικού 10244_ΟΡΘΗ

newspin1_e0