Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18230

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β18230/05-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α. 0133).

Ω5ΗΗ469Β7Δ-8Κ1_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18259

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β18259/05-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133).

ΩΦΜΨ469Β7Δ-Χ9Γ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β17316

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β17316/31.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας και σε δύο (2) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

75ΛΦ469Β7Δ-9ΑΨ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. Β17464 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αποτελέσματα Τμήματος Νοσηλευτικής της υπ’ αριθ. πρωτ. Β17464/03.08.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0353) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΨΓ85469Β7Δ-6ΤΧ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_2

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β17464_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ορθή Επανάληψη – Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β17464/03.08.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0353) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581, για τα Τμήματα: α) Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, β) Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, γ) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δ) Θεατρικών Σπουδών,
ε) Φιλολογίας, στ) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και ζ) Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6ΤΜ5469Β7Δ-Ρ7Ν_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β17464

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β17464/03.08.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0353) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581, για τα Τμήματα: α) Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, β) Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, γ) Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, δ) Θεατρικών Σπουδών, ε) Φιλολογίας, στ) Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και ζ) Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6ΤΜ5469Β7Δ-Ρ7Ν_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β15713

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β15713/12.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον – PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020.

6ΣΛΡ469Β7Δ-ΨΙΜ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β15722

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β15722/12-06-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο/ερευνητή, για την υλοποίηση των τμημάτων παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 6, εταιρικά μοντέλα και μοντέλα προϊόντων του έργου CrossCult (Κ.Α. 0279), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020- Grant Agreement No 693150.

ΨΒΡ3469Β7Δ-Η5Δ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β17218

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β17218/25-07-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική, Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

6ΨΔ3469Β7Δ-ΔΣΘ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β14962

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β14962/10-05-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης και της Αρχαίας Ολυμπίας, με αντικείμενο «Διαχείριση Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών-Διάχυση/ Πληροφόρηση», στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Ηθική και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό/ Sports Ethics and Integrity (ΜAiSI)» (Κ.Ε. 0319).

Ω37Θ469Β7Δ-2Ψ4_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ