Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.9773/14-05-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση του υπ.αριθμ. 11710/07.06.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 9773/14.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ,  με ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» (Κ.Α. 80769).

6Ω3Κ469Β7Δ-ΛΘΩ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.10543/23-05-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση του υπ.αριθμ. 11750/07.06.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10543/23.05.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , για δύο (2) άτομα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ERASMUS» (Κ.Α. 80046).

6Ι71469Β7Δ-ΞΩΠ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.6314/21-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση του υπ.αριθμ. 10275/17.05.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 6314/21.03.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για την Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 20% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0395).

9ΤΨΞ469Β7Δ-Β10

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.8988/26-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ελλάδα 2.0

Έγκριση του υπ.αριθμ. 9666/13.05.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 8988/26.04.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια» TAEDR-0537347 (ΟΠΣ ΤΑ 5149305) (Κ.Α. 80736).

92Κ5469Β7Δ-22Μ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.4286/01-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Erasmus +Έγκριση του υπ.αριθμ. 9181/30.04.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4286/01.03.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε τρεις (3) ερευνητές/τριες στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EUNICE European University for Customised Education» (Κ.Α. 80746).

Ψ6Φ6469Β7Δ-55Ρ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.4787/06-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Erasmus +Έγκριση του υπ.αριθμ. 9183/30.04.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4787/06.03.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για ανάθεση έργου σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα με σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «EUNICE European University for Customised Education» (Κ.Α. 80746).

ΨΣΠΜ469Β7Δ-ΠΨΑ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.5673/13-03-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ελλάδα 2.0

Έγκριση του υπ.αριθμ. 9079/29.04.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5673/13.03.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο του έργου «Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης» (Κ.Α. 80737) με κωδικό TAEDR-0535983, ΟΠΣ ΤΑ 5149305.

69Ο7469Β7Δ-Τ7Η

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.8084/11-04-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση του υπ.αριθμ. 8735/22.04.2024  Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 8084/11.04.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο  στο πλαίσιο του έργου  με τίτλο «Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια» (Κ.Α. 80736).

Ρ7ΧΝ469Β7Δ-ΦΔ6

Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων (Οριστικός Πίνακας Κατάταξης) της υπ.αριθμ.998/15-01-2024 Πρόσκλησης-Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων και Οριστικού Πίνακα Κατάταξης και Αποκλεισθέντων Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών της υπ.αριθμ.998/15.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : » Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2023 – 2024 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (KA 80759).

9ΡΦΗ469Β7Δ-13Ε

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.916/12-01-2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 916/12.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80759) του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027.

93ΥΛ469Β7Δ-Κ4Φ