Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β14962

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β14962/10-05-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης και της Αρχαίας Ολυμπίας, με αντικείμενο «Διαχείριση Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών-Διάχυση/ Πληροφόρηση», στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. «Ηθική και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό/ Sports Ethics and Integrity (ΜAiSI)» (Κ.Ε. 0319).

Ω37Θ469Β7Δ-2Ψ4_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β16235

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β16235/27-06-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Γενικά Διοικητικά Καθήκοντα – Επιμέλεια και Σύνταξη κειμένων της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133).

ΨΒΛΝ469Β7Δ-ΞΡΩ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β16236

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β16236/27-06-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133).

ΩΒΧΧ469Β7Δ-ΔΤΚ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β16447

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β14758/ 04.05.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, με αντικείμενο «Γραμματειακή Υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» και κωδικό αριθμό 0133.

6ΛΙΞ469Β7Δ-ΜΙΗ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β15816

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β14053/29-03-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και διάχυση πληροφορίας του ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (Κ.Α. 0106).

6ΠΘΨ469Β7Δ-Μ09_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β15692

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β14432/19.4.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε έξι (6) ερευνητές για την υλοποίηση τμημάτων του έργου «Cyber-Trust: advanced cyber-threat intelligence, detection, and mitigation platform for a trusted internet of things» με Κ.Α. 0333, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης —Grant Agreement No. 786698.

7Υ67469Β7Δ-ΖΒ6_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β15639

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β14954/10.05.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον – PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341).

Ω2ΑΤ469Β7Δ-4Τ3_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β15633

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β14579/26.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε 4 άτομα/ερευνητές για την υλοποίηση των τμημάτων παραδοτέων των Πακέτων εργασίας 5, 6, 7 του έργου με τίτλο: «CrossCult: Empoweringreuse of digitalculturalheritage in context-awarecrosscuts of European history» (Κ.Α. 0279), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο Horizon 2020 – Grant Agreement No 693150.

ΨΞΜΑ469Β7Δ-ΥΟ4_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β15550

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β14406/18.04.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133).

Ψ9Ε4469Β7Δ-ΨΔΛ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β14421

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β14421/18-04-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

6Τ60469Β7Δ-ΛΓΙ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ