Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_5427/27.05.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 5427/27.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Κορίνθου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΜΣ Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» (Κ.Α. 0368). (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ469Β7Δ-Δ47)

Εγκριση πρακτικού αξιολογησης_5427

newspin1_e0

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης_4140/02.05.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 4140/02.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ages of Marathon» (Κ.Α. 0389), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: Ω21Μ469Β7Δ-9ΧΗ)

Εγκριση Πρακτικού_4140

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_7066/19.06.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 7066/19.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «MERLON – Integrated Modular Energy Systems and Local Flexibility Trading for Neural Energy Islands» (Κ.Α. 0383) (ΑΔΑ: Ψ7ΓΤ469Β7Δ-51Μ)

Πρακτικό Αξιολόγησης_7066

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_6930/18.06.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 6930/18.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα, για την υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου του έργου «CYBER- TRUST: Advanced Cyber – Threat Intelligence, Detection and Mitigation Platform for a Trusted Internet of Things» (Κ.Α. 0333).

Πρακτικό Αξιολόγησης_6930

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_5451/27.05.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 5451/27.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα, για την υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου του έργου «CYBER- TRUST: Advanced Cyber – Threat Intelligence, Detection and Mitigation Platform for a Trusted Internet of Things» (Κ.Α. 0333). (ΑΔΑ: 6Β7Ρ469Β7Δ-958)

Πρακτικό Αξιολόγησης_5451

newspin1_e0

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης _7074/19.06.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 7074/19.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences — BIMERR» (Κ.Α. 0382). (ΑΔΑ: ΨΤΧΡ469Β7Δ-45Σ)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_7074

newspin1_e0

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της υπ.αριθμ 6569/12.06.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 6569/12.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε αριθμό εκπαιδευτών ανάλογα με τον αριθμό των τμημάτων των εκπαιδευόμενων που θα σχηματιστούν, στο πλαίσιο του έργου του ΚΕΔΙΒΙΜ με τίτλο: «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης (400 ώρες)» (Κ.Α. 0398). (ΑΔΑ: 7ΖΚ3469Β7Δ-Υ19)

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης_6569

newspin1_e0

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης_5725/31.05.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5725/31.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο άτομα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΩΣ43469Β7Δ-ΖΤ2)

Πρακτικό Αξιολόγησης_5725

newspin1_e0

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της 5453/27.05.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 5453/27.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης, με αντικείμενο: «Επικουρικό – Επιστημονικό Έργο του ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (Κ.Α. 0361). (ΑΔΑ: 6ΥΟΔ469Β7Δ-Γ9Ρ)

Πρακτικό αξιολόγησης της 5453

newspin1_e0

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 4307/06.05.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4307/06.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης, με αντικείμενο: «Υπεύθυνος Διαχείρισης ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» (Κ.Α. 0361). (ΑΔΑ: 64ΧΩ469Β7Δ-4ΙΓ)

Πρακτικό αξιολόγησης_0361

newspin1_e0

Σημαντική Ανακοίνωση