Αρχική » Αποτελέσματα

Category Archives: Αποτελέσματα

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22283/27.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22283/27.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη Γραμματειακή –Διοικητική Υποστήριξη της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΨΒΝΩ469Β7Δ-ΤΡΔ

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22321/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22321/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ_9Π43469Β7Δ-ΘΛ1

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22067/17.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22067/17.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «e – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (K.A. 0354), που υλοποιείται στo πλαίσιo της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_Β22067

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22068/17.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22068/17.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου «e – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (K.A. 0354), που υλοποιείται στo πλαίσιo της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_Β22068

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. Β22329/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. Β22329/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0353) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΩΤ7Θ469Β7Δ-Γ5Ν_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄αριθμ. Β22135/18.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄αριθμ. Β22135/18.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης, με αντικείμενο «Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης – Γενικών Καθηκόντων του ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οργάνωση και Διαχείριση Αθλητικών Δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α.)» (Κ.Α. 0293).

ΩΒΕ6469Β7Δ-7ΦΘ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β19789/17.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β19789/17.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και διάχυση πληροφορίας του ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (Κ.Α. 0106).

6ΥΠ2469Β7Δ-443_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22282/27.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β22282/27.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την επιλογή και συνεργασία ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

6ΨΤ3469Β7Δ-7ΗΨ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β21275/28.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β21275/28.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη του Γραφείου της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0287 (κωδικός αριθμός ΟΠΣ 5033384).

Ω68Λ469Β7Δ-5Ο7_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β21277/28.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. Β21277/28.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Τεχνική Υποστήριξη του Γραφείου της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0287 (κωδικός αριθμός ΟΠΣ 5033384).

ΨΣΒΘ469Β7Δ-2ΣΟ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Σημαντική Ανακοίνωση