Αρχική » Αμοιβές-Ωριαίες αποζημιώσεις

Category Archives: Αμοιβές-Ωριαίες αποζημιώσεις

Μεθοδολογία υπολογισμού χρονοχρέωσης των απασχολούμενων σε προγράμματα του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών που αφορά σε χρονοχρέωση, χρόνο απασχόλησης προσωπικού και ωριαίο κόστος.

9Ω11469Β7Δ-Β74

Ορισμός ωριαίας αποζημίωσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Απόφαση της επιτροπής ερευνών σχετικά με τον ορισμό αποζημίωσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

6ΕΜΒ469Β7Δ-ΙΗΑ

Μηνιαία ανώτατα όρια χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών

Διαμόρφωση μηνιαίων ανώτατων ορίων χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τους υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές.

6ΘΘΗ469Β7Δ-2ΣΧ