Αρχική » Αμοιβές-Ωριαίες αποζημιώσεις

Category Archives: Αμοιβές-Ωριαίες αποζημιώσεις

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 31/17.10.2023 Απόφασης της 237ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ανώτατα όρια αμοιβών απασχολούμενων σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Χρόνος απασχόλησης προσωπικού και ωριαίο κόστος (Χρονοχρέωση).

Η τροποποίηση αφορά στην χρήση επ’ ακριβώς της φράσης «το πλέον πρόσφατο τεκμηριωμένο ετήσιο μικτό κόστος απασχόλησης» η οποία αναγράφεται στην περ. α, της παρ. 9, του άρθρου 15 της υπ’ αριθμ. 114947 Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027» (ΦΕΚ 6132 β’, 01.12.2022), σε αντικατάσταση της φράσης «τους περασμένους 12 συνεχείς μήνες πριν την απόφαση ένταξης/αίτησης χρηματοδότησης» που χρησιμοποιούταν σε ερμηνευτικές εγκυκλίους της προηγούμενης αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης για την περίοδο 2014-2020 (αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016 (ΦΕΚ 5968 β’, 31.12.2018).

Η ενότητα 3 που αφορά στα ανώτατα όρια αμοιβών δεν ισχύει λόγω της επικαιροποίησης με τη έκδοση του ν.5094/2024 και τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΓΓΑΕ στις 25/06/2024

ΨΙ75469Β7Δ-ΜΛΣ

Ανώτατα όρια αμοιβών απασχολούμενων σε έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Μεθοδολογία υπολογισμού χρόνου απασχόλησης και ωριαίου κόστους προσωπικού (Χρονοχρέωση).

6ΒΕ4469Β7Δ-69Ο