Αρχική » Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Category Archives: Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Διαδικασίες στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποφάσισε  ομόφωνα την τήρηση διαδικασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΨΛΚ0469Β7Δ-ΦΣΒ).

Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στον σύνδεσμο Έντυπα ΠΜΣ

 

Υπολογισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων.

Μεθοδολογία υπολογισμού ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων σε ερευνητικά προγράμματα.

ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 

Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.

ΦΕΚ 2271-2019

Απαντήσεις της ΕΥΘΥ με αφορμή την έκδοση της νέας ΥΑΕΚΕΔ

Έγγραφο απαντήσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης επί ερωτήσεων που διατύπωσε Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με αφορμή την έκδοση της νέας ΥΑΕΚΕΔ (19-04-2019)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Οδηγία του ΕΦΚΑ σχετικά με τους απασχολούμενους συνταξιούχους που αμείβονται με Τίτλο Κτήσης

Εγκύκλιος σχετικά με την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των απασχολούμενων συνταξιούχων αμειβομένων με Τίτλο Κτήσης.

Δ.ΑΣΦ.-67-430334-2019

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τους Τίτλους Κτήσης

Εγκύκλιος σχετικά με την ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Εγκύκλιος- Τίτλοι Κτήσης

Συζήτηση επί των πρόσθετων αμοιβών των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης να γνωστοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το ποσό και το χρονικό διάστημα της πρόσθετης απασχόλησής τους, προκειμένου η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ να προβαίνει εγκαίρως στην απαραίτητη δέσμευση ποσού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΨΔ5Υ46987Δ-3Φ8

Αλλαγή του Ορίου Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Αλλαγές στο ποσό σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το νόμο 4589/2019, άρθρο 37.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΟΔΥ-ΠΟΥ ΕΛΚΕ

 

Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπ. Εργασίας για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Τίτλο Κτήσης

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
Δ.15- Γ΄-oικ.4624-106-2019

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με Κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ82

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με Κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ82, η οποία αφορά αποκλειστικά την προσθήκη του σημείου 1.2.3.9.

PROSKLISI_2h_trop_edvm82_2019-01-30_ADA