Αρχική » Ανακοινώσεις λειτουργίας και διαδικασιών ΕΛΚΕ

Category Archives: Ανακοινώσεις λειτουργίας και διαδικασιών ΕΛΚΕ

ΕΣΠΑ 2021-2027: ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Ενημέρωση για Παρέμβαση ΙΙ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Βασικά σημεία και λίστα ερωτήσεων σχετικά με τη δημοσιευμένη πρόσκληση «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ειδικά για την Παρέμβαση ΙΙ: Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και όσον αφορά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας.

Το συνολικό κείμενο της πρόσκλησης μπορείτε να το δείτε εδώ: http://erevno-kainotomo.gr/espa2127/proclamation

Καταληκτική ημερομηνία υποβολών Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00.

Για πληροφορίες και ενημέρωση για την πρόσκληση μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Προγραμματισμού, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ, στη Νατάλια Μαρίνκοβιτς στο email: mnatalia@go.uop.gr και στα τηλέφωνα: 2610 369450 & 6974032002

Συμφωνητικό συνεργασίας ΠΑΠΕΛ

Έντυπο υποβολής πρότασης ΠΑΠΕΛ

Διαδικασίες Υλοποίησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (ΕΔ ΕΣΠΑ ΤΟΥ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.)

Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων, που σχετίζονται με τις φάσεις του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις, την αρχή της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, τη διασφάλιση του ανταγωνισμού, την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, το περιβάλλον και την επιλεξιμότητα των δαπανών. Επιπλέον παρακολουθούνται θέματα που έχουν σχέση με τη λειτουργία της ΕΔ ΕΣΠΑ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (π.χ. αλλαγές σε αρμοδιότητες, θέματα οικονομικής διαχείρισης και δημόσιου λογιστικού, κ.λ.π).

634Ε46ΝΚΠΔ-Ε4Τ

Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Έργων και Συνολικός Ετήσιος Προϋπολογισμός ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για το οικονομικό έτος 2024.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, όπως καθορίστηκε με το Ν. 4957/2022 και τις τροποποιήσεις αυτού, ο ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει την υποχρέωση να συντάξει Συνολικό Ετήσιο Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2024, μέρος του οποίου αποτελούν οι Ετήσιοι Προϋπολογισμοί των έργων που διαχειρίζεται. Για το λόγο αυτό απαιτείται το αργότερο έως τις 30/11/2023, οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων να υποβάλλουν Ετήσιο Προϋπολογισμό του 2024 ανά έργο.

Λάβετε γνώση σχετικά από το συνημμένο έγγραφο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

  1. Θα πρέπει να τηρηθεί η προθεσμία της 30/11/2023, για να μην υπάρξει πρόβλημα με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ το μήνα Δεκέμβριο.
  2. Για έργα των οποίων το οικονομικό αντικείμενο λήγει εντός του 2023, προκειμένου να υποβληθεί Ετήσιος Προϋπολογισμός 2024 (εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο) θα πρέπει να έχει προηγηθεί έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ περί παράτασης του έργου.

Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν ενεργά έργα για τα οποία υπάρχει οικονομικό αντικείμενο

 

Παρακαλούμε για την τήρηση της προθεσμίας, ήτοι 30/11/2023, για την έγκαιρη υποβολή του Συνολικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ.

 

Οδηγίες Διαχείρισης Ταμειακού υπολοίπου έργου – αίτημα μεταφοράς σε έργο υπεραξίας (ερευνητικό)

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αναφορικά με την διαχείριση/αξιοποίηση των ταμειακών υπολοίπων έργων, των οποίων το Οικονομικό Αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί, παρατίθενται οι κάτωθι οδηγίες.

9ΘΗΥ469Β7Δ-ΖΞ1

Επικαιροποίηση Οδηγού για την Απασχόληση προσώπων σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ψ9Ν0469Β7Δ-1ΑΦ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Έγκριση Κανονισμού αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 126 του ν. 4957/2022.

ΦΕΚ-06727-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ 2023

Οδηγός του Προγράμματος Erasmus+ 2023 

Τήρηση κανόνων πληροφόρησης, επικοινωνίας & προβολής από τους Δικαιούχους έργων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020)

Επιστολή σχετικά με την ορθή προβολή των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα του ΕΣΠΑ 2014-2020 βρίσκονται είτε στο στάδιο ολοκλήρωσης ή εκκίνησης της παραγωγικής τους λειτουργίας, είναι σημαντικό οι πολίτες να γνωρίζουν ότι αυτά έχουν υλοποιηθεί με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιστολή

 

Αναπροσαρμογή ορίων διανυκτέρευσης νόμου 4336/2015

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του νόμου 5000/2022 ΦΕΚ 226Α’ (9-12-2022) έγινε αναπροσαρμογή των ορίων διανυκτέρευσης του νόμου 4336/2015.

Όρια διανυκτέρευσης

 

Οδηγός για την Απασχόληση προσώπων σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Οδηγός για την Απασχόληση προσώπων σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

65ΖΜ469Β7Δ-0ΦΟ