Αρχική » Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Category Archives: Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Υπόχρεοι Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017).

Eνημέρωση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τις Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017).

EGYKLIOS

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 εως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών

Τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 εως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΑΠ2005980ΕΞ2018

Θέματα διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με θέματα διαχείρισης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

6Μ0Α469Β7Δ-ΓΛ5

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2018

ΣΥΜΒΑΣΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔΥ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Κατάρτιση Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού ΕΛΚΕ & Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2019, απαιτείται το αργότερο έως τις 21/11/2018 να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους των Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων:

  1. Εντάξεις Προϋπολογισμών νέων έργων
  2. Υποβολή Συνολικών Προϋπολογισμών έργου
  3. Υποβολή Ετήσιων Προϋπολογισμών έργου

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή τροποποιήσεων των Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργων, ανάλογα με την εξέλιξη των έργων και τις ανάγκες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου οικονομικού έτους αναφοράς.

Αναλυτικές πληροφορίες

Οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών έργων

Οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις των τυποποιημένων εντύπων είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ( https://elke.uop.gr/?page_id=76 )

 

 

 

Ενημέρωση σχετικά με την απασχόληση των ακαδημαϊκών υποτρόφων

Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την απασχόληση των ακαδημαϊκών υποτρόφων.

7903_11.10.18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

newspin1_e0

Νέα ρύθμιση Θεμάτων Δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018.

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με τη νέα ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018 για κατάργηση κάθε προηγούμενης μεμονωμένης απόφασης που αφορά στις δωρεές, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ => Εφαρμογή του άρθρου 66, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 στις Δημόσιες συμβάσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μίας δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών/ υπηρεσιών και προκειμένου να καθοριστεί η κατάλληλη διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου από φορείς που υλοποιούν ενταγμένα έργα στην Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΔΚ). Εφαρμογή του άρθρου 66, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 στα έργα της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και αφορά στους φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα που συνάπτουν Δημόσιες Συμβάσεις στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές.

αρθρο66_ν4485_Ενημερωση_Δικαιουχων_20181009_3382

newspin1_e0

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Tα προγράμματα τα οποία έχουν ιδρυθεί με τις προγενέστερες του ν. 4485/2017 (Α΄114) διατάξεις, θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με βάση τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114) διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που αφορούν στη φοίτηση (πχ πρόγραμμα σπουδών, πιστωτικές μονάδες, τέλη φοίτησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών κλπ). Όσον αφορά στο σύνολο των λοιπών θεμάτων λειτουργίας του προγράμματος (πχ όργανα διοίκησης, κατανομές πόρων, όριο αμοιβών διδασκόντων κλπ) θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

ΩΞΡΝ4653ΠΣ-ΓΡΠ

newspin1_e0

Επιστολή του ΕΛΚΕ σχετικά με τον τρόπο απόδοσης στον Ε.Λ.Κ.Ε. του αναλογούντος ποσοστού επί των ακαθάριστων εσόδων από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων πλήρους απασχόλησης

Επιστολή του ΕΛΚΕ σχετικά με τον τρόπο απόδοσης στον Ε.Λ.Κ.Ε. του αναλογούντος ποσοστού επί των ακαθάριστων εσόδων από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων πλήρους απασχόλησης, βάσει άρθρου 35, Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/03.08.2018).

Epistoli_ELKE

newspin1_e0

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας κοινοποίησης δικαστικών αποφάσεων από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Παροχή διευκρινίσεων επί της διαδικασίας κοινοποίησης δικαστικών αποφάσεων από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ΓΛΚ_2-10242-0026-2018

newspin1_e0

 

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ