Αρχική » Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Category Archives: Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Ενημέρωση σχετικά με την απασχόληση των ακαδημαϊκών υποτρόφων

Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την απασχόληση των ακαδημαϊκών υποτρόφων.

7903_11.10.18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

newspin1_e0

Νέα ρύθμιση Θεμάτων Δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018.

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με τη νέα ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018 για κατάργηση κάθε προηγούμενης μεμονωμένης απόφασης που αφορά στις δωρεές, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ => Εφαρμογή του άρθρου 66, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 στις Δημόσιες συμβάσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας μίας δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών/ υπηρεσιών και προκειμένου να καθοριστεί η κατάλληλη διαδικασία για την επιλογή του αναδόχου από φορείς που υλοποιούν ενταγμένα έργα στην Δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΔΚ). Εφαρμογή του άρθρου 66, παρ. 1 του Ν. 4485/2017 στα έργα της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και αφορά στους φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα που συνάπτουν Δημόσιες Συμβάσεις στις οποίες ενεργούν ως αναθέτουσες αρχές.

αρθρο66_ν4485_Ενημερωση_Δικαιουχων_20181009_3382

newspin1_e0

Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Tα προγράμματα τα οποία έχουν ιδρυθεί με τις προγενέστερες του ν. 4485/2017 (Α΄114) διατάξεις, θα λειτουργήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 με βάση τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114) διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο για τα θέματα που αφορούν στη φοίτηση (πχ πρόγραμμα σπουδών, πιστωτικές μονάδες, τέλη φοίτησης, δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών κλπ). Όσον αφορά στο σύνολο των λοιπών θεμάτων λειτουργίας του προγράμματος (πχ όργανα διοίκησης, κατανομές πόρων, όριο αμοιβών διδασκόντων κλπ) θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

ΩΞΡΝ4653ΠΣ-ΓΡΠ

newspin1_e0

Επιστολή του ΕΛΚΕ σχετικά με τον τρόπο απόδοσης στον Ε.Λ.Κ.Ε. του αναλογούντος ποσοστού επί των ακαθάριστων εσόδων από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων πλήρους απασχόλησης

Επιστολή του ΕΛΚΕ σχετικά με τον τρόπο απόδοσης στον Ε.Λ.Κ.Ε. του αναλογούντος ποσοστού επί των ακαθάριστων εσόδων από άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων πλήρους απασχόλησης, βάσει άρθρου 35, Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α/03.08.2018).

Epistoli_ELKE

newspin1_e0

Διευκρινίσεις επί της διαδικασίας κοινοποίησης δικαστικών αποφάσεων από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Παροχή διευκρινίσεων επί της διαδικασίας κοινοποίησης δικαστικών αποφάσεων από τις Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Ελέγχου και Εποπτείας (Δ.Υ.Ε.Ε.) από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

ΓΛΚ_2-10242-0026-2018

newspin1_e0

 

Έγγραφα της ΕΑΑΔΗΣΥ για ζητήματα που αφορούν στα θέματα προμηθειών

Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού. (Διαβάστε εδώ)

 

Διευκρινίσεις ως προς την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.Β των προτύπων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής από ενώσεις οικονομικών φορέων. (Διαβάστε εδώ)

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Προμήθεια Λογισμικού

Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την κάλυψη των αναγκών της προτίθεται να προμηθευτεί λογισμικό διαχείρισης μισθοδοσίας και ανθρωπίνων πόρων με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του ζητούμενου λογισμικού και των ζητούμενων απαραίτητων σχετικών υπηρεσιών.

Αίτηση υποβολής προσφοράς Epsilon

newspin1_e0

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανακοίνωση σχετικά με κρατήσεις που πραγματοποιούνται στις δαπάνες των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ από προμήθειες και παροχή υπηρεσίας.

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

newspin1_e0

Ορισμός αναπληρωτών Επιστημονικά Υπευθύνων

Ορισμός αναπληρωτών Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΩΨ70469Β7Δ-Δ74

newspin1_e0

 

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ