Αρχική » Ανακοινώσεις λειτουργίας και διαδικασιών ΕΛΚΕ

Category Archives: Ανακοινώσεις λειτουργίας και διαδικασιών ΕΛΚΕ

83687_2021 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 35 του ν.4485/17 (Α΄114) για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ.

Στο ΦΕΚ 2988/Β΄/8-7-2021 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 79803/Ζ1/5-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΑ6046ΜΤΛΗ-502) Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70 %) του οικογενειακού]» η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του θέματος και παρακαλούμε για την εφαρμογή του περιεχομένου της για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΕΞΕ – 83687 – 2021 – Έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατεξουσιοδότηση του άρθρου 35 του ν.4485 17 (Α114) για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ

Οδηγός διαδικασιών συμβάσεων – αμοιβών

Οδηγός διαδικασιών συμβάσεων – αμοιβών της ΜΟΔΥ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΩΑΧ3469Β7Δ-ΓΑΔ

Γνωμοδότηση σχετικά με αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 1440/29.01.2021 Γνωμοδότησης σχετικά με:

α) Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ανάρτηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και των συμβάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

β) Κατάρτιση μηδενικών συμβάσεων και ανάρτηση αυτών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

6ΜΥ1469Β7Δ-1Β4-1

Ανταποδοτικές υποτροφίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων.

Αποδοχή Γνωμοδότησης, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών  σε ευρωπαϊκά έργα  Η2020.

6ΚΑ2469Β7Δ-Ρ07

 

Υποστήριξη αναθετουσών αρχών / αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων

Η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. μεριμνά για τη δωρεάν ενημέρωση και καθοδήγηση δια γενικών οδηγιών σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων και οικονομικών φορέων, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για την ορθή εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης περί δημοσίων συμβάσεων, και μέσω της ιστοσελίδας της.

ΩΓΑΩΟΞΤΒ-ΓΧΘ

Οδηγία Υπουργείου Οικονομικών για την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και εξόδων

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα:
«Οδηγίες για την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με δικαστικές αποφάσεις»

ΟΔΗΓΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΑΔΕ -ΑΝΤΛΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑΣ

Έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων που αφορά σε διαδικασίες σχετικά με το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας και τη βεβαίωση οφειλής.

ΑΑΔΕ Αποδεικτικό ενημερότητας

Καταβολή πρόσθετης αμοιβής σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ

Για την καταβολή της πρόσθετης αμοιβής σε κάθε απασχολούμενο σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ και υπόκεινται σε περιορισμό ως προς το ύψος της αμοιβής, απαιτείται βεβαίωση από το φορέα κύριας απασχόλησής τους, καθώς και από οιονδήποτε άλλον φορέα λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή, ότι έχουν δηλώσει τις αμοιβές τους.

6ΑΙ6469Β7Δ-1Τ2

Πρότυπο Βεβαίωση Πολυθεσίας 

 

Έγκριση της 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020

Έγινε από την ΕΥΣ η Έγκριση της 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με αρ.πρωτ. 70301 – 06-07-2020),  όπου αποτυπώνεται η επιθυμητή διατύπωση ως εισαγωγή, σε κάθε ερωτηματολόγιο που θα διαβάζουν οι ωφελούμενοι όταν ανοίγουν την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου, ώστε να είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων.

ΕΣΠΔ ΕΣΠΑ 2014_2020_1η επικαιροποίηση

Κατόπιν τούτου κοινοποιείται το εν λόγω νέο κείμενο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται και το οποίο συμπληρώνει με κάποιες επιπλέον πληροφορίες το αρχικό.

Το κείμενο έχει ως ακολούθως:

«Αγαπητέ κύριε/κυρία,

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα …….. στο οποίο συμμετέχετε («συμμετείχατε» στα ερωτηματολόγια εξόδου).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης….., όνομα αντίστοιχου δικαιούχου) για το σκοπό της παρακολούθησης του προ-γράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παρα-γράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε – ως υποκείμενα των δεδομένων – τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίω-μα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Διαδικασία Αποστολής Συμφωνητικών Συνεργασίας στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 56/20.10.2020 Απόφασης της 123ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα συμφωνητικά συνεργασίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα αποστέλλονται στο email: elke@uop.gr, προκειμένου να πραγματοποιείται η πρωτοκόλλησή τους και ο σχετικός έλεγχος από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ. Στη συνέχεια, θα διαβιβάζονται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητή κ. Αθανάσιο Κατσή προς υπογραφή και θα επιστρέφονται στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ, προκειμένου να αποστέλλονται στους εταίρους του εξωτερικού.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,