Αρχική » Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Category Archives: Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Ν.4713/2020 Ρυθμίσεις για ελ. επάγγελμα μελών ΔΕΠ

Στο άρθρο 29 του Ν.4713/2020 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από μέλη ΔΕΠ.

Ν.4713-2020

Ν. 4712/2020 όπου περιλαμβάνονται διατάξεις, μεταξύ άλλων, για το ΕΣΠΑ.

Ψηφίστηκε ο *Ν. 4712/2020* (ΦΕΚ
146/Α΄/29.7.2020) με θέμα: “*Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση
της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,
πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων,
ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις*”, επισημαίνοντας κυρίως το
Κεφάλαιο Ε΄ αυτού, σχετικά με διατάξεις, μεταξύ άλλων, για το ΕΣΠΑ.

Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στα άρθρα *58, 60, 61 *και* 63 *αυτού.

Ειδικότερα:

-    *με το άρθρο 58* αντικαθίσταται η παρ. 13 του άρθρου 58 του Ν.
4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265), με θέμα τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας σε
αντικείμενα σχετικά με αυτόν.

-    *με το άρθρο 60* τίθεται σχετική προθεσμία - *δυο μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι μέχρι και 29/9* - εντός της οποίας
πρέπει να γίνεται από τα αρμόδια όργανα η καταχώριση στο *ΚΗΜΔΗΣ* των
απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα, κανονικότητα και
επιλεξιμότητα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών των έργων.

-    *με το άρθρο 61* παρέχεται προθεσμία συμμόρφωσης προς τις διατάξεις
του άρθρου δεύτερου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄65) για τις πληρωμές που
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέχρι τις
31.12.2020. Επίσης πληρωμές που έχουν διενεργηθεί, έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, *εκτός του συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
(ΕΑΠ) δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν τα έννομα αποτελέσματά
τους*,

-    *με το άρθρο 63* επέρχονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις του Ν.
4314/2014 για θέματα δημοσιονομικών διορθώσεων (*δεν επιβάλλονται όταν η
συνεισφορά από τα ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ και ΕΤΘΑ που αντιστοιχεί στη μη
επιλέξιμη δαπάνη του δικαιούχου σε μια πράξη και σε μια λογιστική χρήση, μη
συμπεριλαμβανομένων των τόκων, δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250)
ευρώ*), προκαταβολών δικαιούχων *(το συνολικό ποσό που κατάσχεται,
παρακρατείται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής), *μητρώου του
Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του στόχου ΕΕΣ, καθώς και προσθήκης
νέου άρθρου 57Β σχετικά με τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων.

Περαιτέρω, τίθεται υπόψη σας ότι το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
47 του Ν. 4314/2014 καταργείται, ενώ προστίθεται παρ. 7, με την οποία
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με *την αποζημίωση των αξιολογητών που είναι
εγγεγραμμένοι σε μητρώα αξιολογητών για δράσεις κρατικών ενισχύσεων* με
σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Τέλος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στα *αποφαινόμενα όργανα για τις
δημόσιες συμβάσεις για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας*.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί των συγκεκριμένων διατάξεων, μπορείτε να
συμβουλευτείτε τον Ν 4712_2020

e-memo17: Ν 4700/2020 – νέο όριο υπαγωγής συγχηματοδοτούμενων δημ. συμβάσεων σε προσυμβατικό έλεγχο ΕΣ

eMEMO 17: Ν. 4700/2020 για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε ο Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», επισημαίνοντας κυρίως το Κεφάλαιο 53 αυτού σχετικά με τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου (άρθρα 324επ.).

Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι το όριο υπαγωγής των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον προσυμβατικού έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, -το οποίο ανερχόταν στα 10.000.000 € (άρθρο 35 Ν. 4129/2013 όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4145/2013)-, με τον προαναφερόμενο νόμο μειώνεται πλέον στα 5.000.000 (άρθρο 324 παρ. 3 Ν. 4700/2020, σελ. 58).

Ειδικότερα σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 324 παρ. 3: «… 3. Ειδικά για τις συμβάσεις των παρ. 1 και 2, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ».

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί του προσυμβατικού ελέγχου αλλά και των υπολοίπων διατάξεων σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρακαλούμε δείτε τον Ν. 4700/2020, που επισυνάπτεται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Β. Οικονόμου – Σ. Τασιώκα

Μονάδα Α’ Νομικής Υποστήριξης

ΕΥΘΥ

Ν_4700_2020_EL_SYN

ΕΔΒΜ103-«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’» (2η τροποποίηση)

Δεύτερη τροποποίηση της πρόσκλησης με κωδ. ΕΔΒΜ103 και τίτλο «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές-κύκλος Β’». Η τροποποίηση αφορά την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων μέχρι τις 30-9-2020.

2η Τροποποίηση ΕΔΒΜ103

newspin1_e0

Υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»

ΦΕΚ

newspin1_e0

Τροποποίηση εντύπου σύναψης σύμβασης με εξωτερικούς συνεργάτες

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που αφορά σε τροποποίηση του εντύπου σύναψης σύμβασης με εξωτερικούς συνεργάτες για Προγράμματα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά.

ΩΓ0Δ469Β7Δ-8ΥΝ

newspin1_e0

Παράταση προθεσμιών για τα ενταγμένα έργα του Α κύκλου της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ανακοίνωση της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στις 02/04/2020
 http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=20217_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

Για τα ενταγμένα έργα του Α΄ κύκλου της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ αναστέλλονται οι προθεσμίες από τις 11/3/2020 για δύο (2) μήνες για:

-την υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,

-την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων σε αιτήματα ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,

-την υποβολή αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων των εκθέσεων επαλήθευσης

κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

 

Τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020

Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ ως προς τους ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς.

ΦΕΚ 1110-2020

newspin1_e0

Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του ν.4559/2018

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την προσωρινή αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του ν.4559/2018 (βλ. άρθρο 52). Πιο συγκεκριμένα αφορά :«……της έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών πράξεων προσδιορισμού οφειλών από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. προς τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υφίσταται οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των διοικήσεων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη μη είσπραξη των ως άνω ποσών ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές».

 

EUROPEAN FUNDING FOR EXCELLENCE IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) AWARD

On behalf of Loris di Pietrantonio – Head of ESF and FEAD: policy and legislation Unit – DG Employment & Social Inclusion

In the last few days we have seen the crisis of the coronavirus continue to grow exponentially. We are going through really tough times.

We know some of you are facing tough and personally challenging situations.

We continue working together in the most effective way to ensure that we all stay healthy, productive and safe.

Today we would like to inform you the Commission has launched a call for ESF projects in view of a ‘European funding for excellence in European Vocational Education and Training (VET)’ Award. It will be awarded during the Vocational Skills Week 2020 in November.

This award category will complement the various VET/Adult Leaning awards linked to the Vocational Skills Week while underlining the European funding aspect in the framework of the European Social Fund.

This year’s theme is “Green Deal: green skills and jobs”

What is the Vocational Skills Week?

<https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/> European Vocational Skills Week 2020 (2020 EVSW) is Europe’s annual celebration of vocational education and training. This is to improve the attractiveness and image of vocational education and training. The European Commission wants to showcase excellence and quality and raise awareness of the wide range of opportunities.

Why apply for the award?

The purpose of the award is to give visibility to excellent practices in the area of education and training in initial VET as well as in continuing VET aiming at improving education and training and ensure (young) people complete their education and get the skills that make them more competitive on the jobs market. Winning the award would draw attention to your initiative and it could inspire others to use it as a best practice. This could lead to improving VET in more countries.

Two projects will be selected by a jury and two representatives of each project will be invited to the Vocational Skills Week in Berlin (9-13 November 2018). Both projects will be promoted online on the European Vocational Skills Week website. One winner will be announced in Berlin.

Who can apply for the award?

Projects submitted need to fulfil the following criteria:

1. The project is funded by the ESF

2. This year’s theme is “Green Deal: green skills and jobs”

3. The project has started at the earliest in 2014.

4. The project should ideally be ongoing for at least one year when submitting the application.

5. The project must not have already been rewarded by another European Prize.

6. The proposals should be submitted in English.

Each member state can submit up to two projects. We count on the members of the ESF Committee to select the two projects to be submitted via the online application (see below).

How to apply?

· Applicants shall fill in the Application form here:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanVocationalSkills2020

(Enter the password VET2020)

· Applicants shall complete the Application Form in English

· Deadline to submit the application is 3 June 2020

The Awards ceremony is expected to place from 9 to 13 November 2020 in Berlin (Germany). Details regarding the ceremony will follow on due course.

For any questions you may contact:  alessandra.flora@ec.europa.eu