Αρχική » Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Category Archives: Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Συζήτηση επί των πρόσθετων αμοιβών των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης να γνωστοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το ποσό και το χρονικό διάστημα της πρόσθετης απασχόλησής τους, προκειμένου η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ να προβαίνει εγκαίρως στην απαραίτητη δέσμευση ποσού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΨΔ5Υ46987Δ-3Φ8

Αλλαγή του Ορίου Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων

Αλλαγές στο ποσό σύναψης δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το νόμο 4589/2019, άρθρο 37.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΜΟΔΥ-ΠΟΥ ΕΛΚΕ

 

Διευκρινιστική εγκύκλιος Υπ. Εργασίας για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με Τίτλο Κτήσης

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
Δ.15- Γ΄-oικ.4624-106-2019

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με Κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ82

2η τροποποίηση της Πρόσκλησης με Κωδ. ΟΠΣ ΕΔΒΜ82, η οποία αφορά αποκλειστικά την προσθήκη του σημείου 1.2.3.9.

PROSKLISI_2h_trop_edvm82_2019-01-30_ADA

 

Αναθεωρημένες προτεραιότητες της εθνικής RIS3 για το Β΄ κύκλο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ανακοίνωση σχετικά με τις αναθεωρημένες προτεραιότητες της εθνικής RIS3 για το Β΄ κύκλο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που αναμένεται να προκηρυχθεί τον Φεβρουάριο 2019 καθώς και μια σύντομη περιγραφή της δράσης.

Εθνική RIS3-Αναθεωρημένες προτεραιότητες 

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ_20190129

 

Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δαπανών

Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις

ΦΕΚ  σχετικά με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. 
FEK-200-3 12 2018

Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»

ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020_137675_EΥΘΥ1016_19.12.2018

ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020_ΦΕΚ_Β_5968_31.12.18

ΥΠΑΣΥΔ 2014-2020_v3_19.12.2018_tc

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 (ΟΔΗΓΙΕΣ)

Έγγραφο του ΓΛΚ για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019.
ΟΔΗΓΙΕΣ

Προθεσμίες καταχώρισης υπόχρεων και υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018

Ενημέρωση σχετικά με τις νέες προθεσμίες καταχώρισης υπόχρεων και υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ έτους 2018.
Nees_prothesmies_kakaxwrisis_katastasewn_kai_ypovolis_dpk_2018


Σημαντική Ανακοίνωση