Αρχική » Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Category Archives: Ανακοινώσεις Μ.Ο.Δ.Υ.

Υπουργική απόφαση για την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β’ 3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»

ΦΕΚ

newspin1_e0

Τροποποίηση εντύπου σύναψης σύμβασης με εξωτερικούς συνεργάτες

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης που αφορά σε τροποποίηση του εντύπου σύναψης σύμβασης με εξωτερικούς συνεργάτες για Προγράμματα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά.

ΩΓ0Δ469Β7Δ-8ΥΝ

newspin1_e0

Παράταση προθεσμιών για τα ενταγμένα έργα του Α κύκλου της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Ανακοίνωση της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ στις 02/04/2020
 http://www.eyde-etak.gr/central.aspx?sId=106I495I1274I646I439523&olID=777&neID=841&neTa=20217_2&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I3&actionID=load

Για τα ενταγμένα έργα του Α΄ κύκλου της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ αναστέλλονται οι προθεσμίες από τις 11/3/2020 για δύο (2) μήνες για:

-την υποβολή αιτημάτων ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,

-την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων/εγγράφων σε αιτήματα ενδιάμεσης/τελικής επαλήθευσης,

-την υποβολή αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων των εκθέσεων επαλήθευσης

κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20/3/2020 ΠΝΠ Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

 

Τροποποίηση ΥΠΑΣΥΔ συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020

Τροποποίηση της ΥΠΑΣΥΔ ως προς τους ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς.

ΦΕΚ 1110-2020

newspin1_e0

Αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του ν.4559/2018

Πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την προσωρινή αναστολή εφαρμογής του άρθρου 35 του ν.4559/2018 (βλ. άρθρο 52). Πιο συγκεκριμένα αφορά :«……της έκδοσης και κοινοποίησης των σχετικών πράξεων προσδιορισμού οφειλών από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι. προς τους καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης, αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι. Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν υφίσταται οποιασδήποτε φύσης ευθύνη των διοικήσεων των Α.Ε.Ι. και των διοικήσεων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) για τη μη είσπραξη των ως άνω ποσών ανεξαρτήτως του χρόνου κατά τον οποίο γεννήθηκαν οι σχετικές οφειλές».

 

EUROPEAN FUNDING FOR EXCELLENCE IN VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (VET) AWARD

On behalf of Loris di Pietrantonio – Head of ESF and FEAD: policy and legislation Unit – DG Employment & Social Inclusion

In the last few days we have seen the crisis of the coronavirus continue to grow exponentially. We are going through really tough times.

We know some of you are facing tough and personally challenging situations.

We continue working together in the most effective way to ensure that we all stay healthy, productive and safe.

Today we would like to inform you the Commission has launched a call for ESF projects in view of a ‘European funding for excellence in European Vocational Education and Training (VET)’ Award. It will be awarded during the Vocational Skills Week 2020 in November.

This award category will complement the various VET/Adult Leaning awards linked to the Vocational Skills Week while underlining the European funding aspect in the framework of the European Social Fund.

This year’s theme is “Green Deal: green skills and jobs”

What is the Vocational Skills Week?

<https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/> European Vocational Skills Week 2020 (2020 EVSW) is Europe’s annual celebration of vocational education and training. This is to improve the attractiveness and image of vocational education and training. The European Commission wants to showcase excellence and quality and raise awareness of the wide range of opportunities.

Why apply for the award?

The purpose of the award is to give visibility to excellent practices in the area of education and training in initial VET as well as in continuing VET aiming at improving education and training and ensure (young) people complete their education and get the skills that make them more competitive on the jobs market. Winning the award would draw attention to your initiative and it could inspire others to use it as a best practice. This could lead to improving VET in more countries.

Two projects will be selected by a jury and two representatives of each project will be invited to the Vocational Skills Week in Berlin (9-13 November 2018). Both projects will be promoted online on the European Vocational Skills Week website. One winner will be announced in Berlin.

Who can apply for the award?

Projects submitted need to fulfil the following criteria:

1. The project is funded by the ESF

2. This year’s theme is “Green Deal: green skills and jobs”

3. The project has started at the earliest in 2014.

4. The project should ideally be ongoing for at least one year when submitting the application.

5. The project must not have already been rewarded by another European Prize.

6. The proposals should be submitted in English.

Each member state can submit up to two projects. We count on the members of the ESF Committee to select the two projects to be submitted via the online application (see below).

How to apply?

· Applicants shall fill in the Application form here:

 https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EuropeanVocationalSkills2020

(Enter the password VET2020)

· Applicants shall complete the Application Form in English

· Deadline to submit the application is 3 June 2020

The Awards ceremony is expected to place from 9 to 13 November 2020 in Berlin (Germany). Details regarding the ceremony will follow on due course.

For any questions you may contact:  alessandra.flora@ec.europa.eu

Εγκύκλιος ΕΑΑΔΗΣΥ για διαγωνισμούς λόγω COVID – Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (άρθρο εικοστό έκτο)

Εγκύκλιος της ΕΑΑΔΗΣΥ, όπου αναφέρεται ότι δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται συμβάσεις, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού (COVID-19), με διαπραγμάτευση χωρίς να ζητείται η σύμφωνη γνώμη της.

ΕΑΑΣΗΣΥ Εγκύκλιος για έκτακτη ανάγκη

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (εικοστό έκτο άρθρο) όπου αναφέρεται ότι υπηρεσίες καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης μπορούν να ανατίθενται απευθείας για 6 μήνες μέχρι 120 000 + φπα.

ΠΝΠ 3

newspin1_e0

Ρυθμίσεις για πράξεις ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Άρθρο δέκατο πέμπτο
Παράταση προθεσμιών υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και παράταση υλοποίησης των εν εξελίξει πράξεων ΕΣΠΑ ως προς το φυσικό και οικονομικό τους αντικείμενο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

ΦΕΚ68-20.03.2020

newspin1_e0

Αναστολή της διαδικασίας υποβολής πρότασεων στο πλαίσιο ανοικτής πρόσκλησης του ΕΛΙΔΕΚ

Ανακοίνωση ΕΛΙΔΕΚ για την αναστολή της διαδικασίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών»

Anakoinwsi-ES_19_03_2020

newspin1_e0

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων ΚΑ2 & Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027 / Call 2020

Χρονική παράταση υποβολής αιτήσεων ΚΑ2 & Χάρτη Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση 2021-2027 / Call 2020:
https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3497-paratasi-ypovolis-aitiseon-ka2-xarti-erasmusgia-tin-anotati-ekpaidefsi-2021-2027-call-