Αρχική » Ανακοινώσεις λειτουργίας και διαδικασιών ΕΛΚΕ (Σελίδα 2)

Category Archives: Ανακοινώσεις λειτουργίας και διαδικασιών ΕΛΚΕ

Έγκριση της 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020

Έγινε από την ΕΥΣ η Έγκριση της 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με αρ.πρωτ. 70301 – 06-07-2020),  όπου αποτυπώνεται η επιθυμητή διατύπωση ως εισαγωγή, σε κάθε ερωτηματολόγιο που θα διαβάζουν οι ωφελούμενοι όταν ανοίγουν την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου, ώστε να είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων.

ΕΣΠΔ ΕΣΠΑ 2014_2020_1η επικαιροποίηση

Κατόπιν τούτου κοινοποιείται το εν λόγω νέο κείμενο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται και το οποίο συμπληρώνει με κάποιες επιπλέον πληροφορίες το αρχικό.

Το κείμενο έχει ως ακολούθως:

«Αγαπητέ κύριε/κυρία,

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα …….. στο οποίο συμμετέχετε («συμμετείχατε» στα ερωτηματολόγια εξόδου).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης….., όνομα αντίστοιχου δικαιούχου) για το σκοπό της παρακολούθησης του προ-γράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παρα-γράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε – ως υποκείμενα των δεδομένων – τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίω-μα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Διαδικασία Αποστολής Συμφωνητικών Συνεργασίας στο Πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ΕΛΚΕ

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 56/20.10.2020 Απόφασης της 123ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα συμφωνητικά συνεργασίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα αποστέλλονται στο email: elke@uop.gr, προκειμένου να πραγματοποιείται η πρωτοκόλλησή τους και ο σχετικός έλεγχος από τη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ. Στη συνέχεια, θα διαβιβάζονται στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Καθηγητή κ. Αθανάσιο Κατσή προς υπογραφή και θα επιστρέφονται στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ, προκειμένου να αποστέλλονται στους εταίρους του εξωτερικού.

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2021

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο σχετικά με την κατάρτιση του συνολικού αναλυτικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και τους προϋπολογισμούς των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έτος 2021.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2021 

ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ – Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021

Ανακοίνωση προκήρυξης που αφορά τα «Βραβεία για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες» του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Με τα βραβεία αυτά, το ΄Ιδρυμα επιδιώκει να ενισχύσει το δημιουργικό έργο των νέων Ελλήνων Επιστημόνων, να ανταμείψει τη συνεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμβάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική κοινωνία.

Το Ίδρυμα, το έτος 2021, θα χορηγήσει τέσσερα (4) Βραβεία, έκαστο ύψους είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, και συγκεκριμένα ένα (1) βραβείο ανά επιστημονικό τομέα, στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς :

Βασικές Επιστήμες: Μαθηματικά.
Βιοεπιστήμες: Βιοϊατρικές Επιστήμες.
Εφαρμοσμένες Επιστήμες / Τεχνολογία: Εναλλακτικές και Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Τεχνολογίες Χαμηλών Εκπομπών Άνθρακα, Αποδοτική Χρήση και Διατήρηση Ενέργειας.
Κοινωνικές Επιστήμες: Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική Επιστήμη, Νομική Επιστήμη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΄Ιδρυμα Μποδοσάκη, τηλ. +30.210.722.32.44 (ώρες γραφείου), e-mail : prizes@bodossaki.gr

Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων: 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Προκήρυξη 2021 

Τροποποίηση Πρόσκλησης ΕΔΒΜ 118

Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Προτάσεων με τίτλο «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές» (ΕΔΒΜ118). Η τροποποίηση αφορά στον τρόπο υποβολής προτάσεων καθώς και την κατανομή του προϋπολογισμού και των τιμών των δεικτών ανάμεσα σε κατηγορίες Περιφερειών.

Τροποποίηση πράξης ΕΔΒΜ118

Σημείωση: Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ισχύει όπως αναγράφεται στην με Α.Π. 3535/23-7-2020 Πρόσκληση (έως 30/9/2020). Το σχετικό πεδίο δεν εμφανίστηκε για τεχνικούς λόγους στο αρχείο της Τροποποίησης της Πρόσκλησης

Πρόσκληση ΕΔΒΜ131 «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Πρόσκληση ΕΔΒΜ131, με τίτλο «Γραφεία Διασύνδεσης Ανώτατης Εκπαίδευσης», για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

 Για το συντονισμό των υποδράσεων της Πρόσκλησης, οι δικαιούχοι της Υποδράσης 1 (ΕΛΚΕ ΑΕΙ) θα πρέπει πριν την κατάρτιση και υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης να απευθυνθούν / συνεργαστούν με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (κα Χριστίνα Μπέστα, τηλ. 210 9220944, εσ. 104, email: cbesta@ethaae.gr ).

prosklisi_EDBM131_ada

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Α (Συνολική δημόσια δαπάνη ανά δικαιούχο ΑΕΙ και ΕΘΑΑΕ)

newspin1_e0

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ με κωδικό ΕΔΒΜ127 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ127 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ με τίτλο » Υποστήριξη λόγω του COVID-19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού».

prosklhsh_edbm127_fin_ΟΕ_ADA

 

Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Η προγραμματισμένη την Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης μετατίθεται την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου και ώρα 09:30 π.μ.

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ με κωδικό ΕΔΒΜ124

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ124 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ με τίτλο » αναβάθμιση της ποιότητας των ΑΕΙ, για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ».

Πρόσκληση_ΕΔΒΜ124

Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ με κωδικό ΕΔΒΜ127

Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ127 για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ με τίτλο » Υποστήριξη λόγω του COVID-19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στα ΑΕΙ με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού».

Πρόσκληση ΕΔΒΜ127