Αρχική » Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Category Archives: Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων

H υπ΄αριθμ. 15/13.02.2018 Απόφαση της  100ης  Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών (ΑΔΑ: ΨΒ8Χ469Β7Δ-ΑΘΖ) με θέμα: «Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων», συμπληρώνεται με την κάτωθι παράγραφο:

 

«Οι διοικητικοί υπάλληλοι – μόνιμοι και ΙΔΑΧ – μπορούν να αμειφθούν από ερευνητικά προγράμματα εφόσον η απασχόλησή τους είναι πέραν του τυπικού ωραρίου τους και να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες ημερησίως, τις 10 ώρες εβδομαδιαίως και τις 40 ώρες μηνιαίως».

 

Διαδικασίες λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κοινοποίηση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διαδικασίες λειτουργίας ΕΛΚΕ

Διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων.

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στη διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων και σχετικά έντυπα.

ΨΛ28469Β7Δ-8Μ0

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ενίσχυση Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για ερευνητική δραστηριότητα

Ενίσχυση Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για ερευνητική δραστηριότητα από το έργο με τίτλο «Αποθεματικό του ΕΛΚΕ» (Κ.Α.0000).

ΨΛ28469Β7Δ-8Μ0

Διαδικασίες πληρωμών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διαδικασίες Πληρωμών ΕΛΚΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ – Επικαιροποίηση ειδικών θεμάτων του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 Επικαιροποίηση ειδικών θεμάτων του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Καθοδηγητικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων

Καθοδηγητικό έγγραφο της Ε.Επιτροπής επί των Δημοσίων Συμβάσεων για την αποφυγή των συνηθέστερων σφαλμάτων στα έργα που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ. Το έγγραφο αυτό συντάχθηκε από τη DG REGIO σε συνεργασία με τη DG GROW, προκειμένου να βοηθήσει τους δημόσιους λειτουργούς που ασχολούνται με δημόσιες συμβάσεις έργων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της ΕΕ να διασφαλίζουν διαφανείς και αποδοτικές διαδικασίες.

Guidance on Public Procurement_en_updated_Feb 2018

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού ωρομισθίων και τα όρια απασχόλησης σε προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ