Αρχική » Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Category Archives: Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Διευκρίνιση επί του άρθρου 27 «Μετακινήσεις Προσωπικού στο Εσωτερικό και Εξωτερικό» του Οδηγού Χρηματοδότησης

Η Επιτροπή Ερευνών λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα ότι η ρύθμιση του άρθρου 27, παρ. 4, εδάφιο 14 του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 7701/τ.Β’/31.12.2023), το οποίο αναφέρει ότι: ‘’Όταν πρόκειται για μετακίνηση προσώπου που δεν ανήκει στο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την καταβολή ημερήσιας αποζημίωσης θα πρέπει να προσκομίζονται πρωτότυπες αποδείξεις για έξοδα διατροφής (π.χ. έτοιμο φαγητό, καφέ, αναψυκτικό, επιδόρπιο κ.λ.π.)’’, δε θα εφαρμόζεται για την μετακίνηση μελών ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. άλλων ΑΕΙ και η προς αυτά καταβολή της ημερήσιας αποζημίωσης, θα αποδίδεται κατ’ αποκοπή, ήτοι με τον ίδιο τρόπο που αποζημιώνεται και το μόνιμο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διευκρίνιση επί του άρθρου 27 «Μετακινήσεις Προσωπικού στο Εσωτερικό και Εξωτερικό» του Οδηγού Χρηματοδότησης

Επόμενη συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών

Πρόγραμμα Συνεδριάσεων

Οι Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

Τρίτη 21 Μαΐου 2024 (Κατάθεση θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rc@uop.gr έως και 13/5/2024)

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 (Κατάθεση θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rc@uop.gr έως και 3/6/2024)

Τρίτη 2 Ιουλίου 2024 (Κατάθεση θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rc@uop.gr έως και 24/6/2024)

Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 (Κατάθεση θεμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  rc@uop.gr έως και 15/7/2024)

 

Παρακαλούμε πολύ, για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών, η αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας, όπως πραγματοποιείται  τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε  Συνεδρίασης.

Όλα τα αιτήματα θα πρέπει να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων, αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον κωδικό αριθμό (Κ.Α) του έργου.

 

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Μηχανισμός ελέγχου ευρωπαϊκών έργων με συντονιστή τον ΕΛΚΕ

Μηχανισμός οικονομικού ελέγχου των ευρωπαϊκών έργων στις περιπτώσεις όπου συντονιστής του έργου θα είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΡΞΒΧ469Β7Δ-Π39

ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ- Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας

Σας γνωστοποιούμε ανακοίνωση από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, αναφορικά με τις Συμπράξεις Αριστείας:Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης της υπ΄ αρ. πρωτ. 693/15-02-2024 (ΑΔΑ:6ΨΧΣ46ΝΚΠΔ-ΞΟΜ) (Ανακοινοποίηση 20-02-2024) Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας ΣΕΑ», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5180519 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρατείνεται έως τη Δευτέρα 15/04/2024 και ώρα 15:00.

Επιπρόσθετα, σας ενημερώνουμε ότι τα ερωτήματα σχετικά με το εν λόγω Έργο θα υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 05/04/2024.

https://www.epiteliki.minedu.gov.gr/?p=4683&lang=e

Εκ μέρους της Μονάδας Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Έργο «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ»

Παρακαλούμε όπως ενημερωθείτε από τη συνημμένη Προκήρυξη υλοποίησης των ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του έργου «SUB1.1 Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» που θα χρηματοδοτηθούν μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Εθνικού ΠΔΕ και Ιδιωτικής Συμμετοχής.

Το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» απευθύνεται σε συμπράξεις μεταξύ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σκοπός του είναι η υποστήριξη της δημιουργίας κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων, διεθνώς ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης, με έμφαση σε τομείς τεχνολογίας αιχμής.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis) ορίστηκε  η 16η/2/2024 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία η 5η/4/2024 και ώρα 15:00.
Παρακαλείσθε όπως αποστείλετε τις προτάσεις σας στη Γραμματεία της Ε.Ε. για έγκριση κατά τη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 02/04/2024 υποβάλλοντας μέχρι την Κυριακή 31/03/2024 το έντυπο έγκρισης υποβολής πρότασης προσαρμοσμένο με τα γενικά στοιχεία της Σύμπραξης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Προσκαλούνται τα ενδιαφερόμενα τακτικά μέλη για την πλήρωση της θέσης του/της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους για το αξίωμα του/της Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ερευνών  έως την Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00 μ.μ.

Ε46Υ469Β7Δ-ΨΧΘ

Ετήσιοι Προϋπολογισμοί Έργων και Συνολικός Ετήσιος Προϋπολογισμός ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για το οικονομικό έτος 2023.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, όπως καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 και τις τροποποιήσεις αυτού[1], το νέο Ν.4957/2022 καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/88402/ΔΠΓΚ/03-12-2018 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο ΕΛΚΕ Παν. Πελοποννήσου έχει την υποχρέωση να συντάξει Συνολικό Ετήσιο Προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2023, μέρος του οποίου αποτελεί ο επιμέρους Ετήσιος προϋπολογισμός του κάθε έργου που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

Προκειμένου να είναι έγκαιρη: α) η σύνταξη του Συνολικού Ετήσιου Προϋπολογισμού του 2023 του ΕΛΚΕ, β) η έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και γ) η υποβολή του προς έγκριση από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων έως την 31/12/2022, απαιτείται το αργότερο έως τις 30/11/2022, οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων να υποβάλλουν Ετήσιο Προϋπολογισμό του 2023 ανά έργο

Περισσότερες πληροφορίες

 

Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025

Επικαιροποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025.

Στις 14-10-2022 εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Συντονισμού του ΕΠΑ η τροποποίηση του Εγχειριδίου Διαδικασιών ως προς την Διαδικασία 1: «Ενεργοποίηση Προγράμματος και έκδοση πρόσκλησης», με την οποία υλοποιείται:

 • Προσθήκη νέου εγγράφου: Οδηγίες συμπλήρωσης Πρόσκλησης/Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης [Δ1 Οδ3],
 • Επικαιροποίηση υφιστάμενων εγγράφων: έγγραφο Διαδικασίας Δ1, έντυπο Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων [Δ1 Ε1]έντυπο Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) [Δ1 Ε2], Οδηγίες Συμπλήρωσης Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) [Δ1 Οδ1].
 • Σημειακή επικαιροποίηση του Οδηγού Αξιολόγησης Πρότασης [Δ1 Οδ2] ως προς την ενότητα 4 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ», η οποία διαμορφώθηκε σε δύο διακριτούς πίνακες (Αξιολόγηση Στάδιο Α΄ και Αξιολόγηση Στάδιο Β΄) που είναι πλέον διαθέσιμοι σε επεξεργάσιμη μορφή (xls).
 • Επικαιροποίηση Παραρτήματος Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων που αποτελεί συνημμένο της Πρόσκλησης/Ανακοίνωσης Πρόθεσης Χρηματοδότησης και της Απόφασης Ένταξης.

Τα νέα έντυπα, οδηγοί και έγγραφα είναι διαθέσιμα στo epa.gov.gr

Η επικαιροποίηση των εγγράφων αφορά, μεταξύ άλλων, στην ενσωμάτωση των κάτωθι προβλέψεων/κατευθύνσεων:

 1. Ορθή διαχείριση του προϋπολογισμού ενός Προγράμματος Ανάπτυξης: προσθήκη ορίου 90% στον προϋπολογισμό του Άξονα Προτεραιότητας (με τυχόν υπερδέσμευση) για την έκδοση προσκλήσεων/ένταξη νέων έργων και διατήρηση του υπολοίπου 10% για τη διαχείριση των έργων και τυχόν ανάγκες αύξησης του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων.
 2. Ένταξη πράξεων προετοιμασίας/ωρίμανσης για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, Ταμείο Ανάκαμψης κλπ κατόπιν έγκρισης της ΔιΔιΕΠ, εφόσον ζητείται η ένταξη έργων με μηδενικό επιλέξιμο προϋπολογισμό ΕΠΑ ή προϋπολογισμό ΕΠΑ μικρότερο από τον προτεινόμενο προϋπολογισμό ΠΔΕ (δεν ισχύει για τα μεταφερόμενα με πληρωμές 30/6/2021).
 3. Χρήση στα κείμενα του εγχειριδίου της λέξης «πράξη» αντί «έργο»,
 4. Απλοποιημένο Κόστος: κατευθύνσεις για την καταχώρηση δαπανών βάσει απλοποιημένου κόστους, εφόσον η χρήση της μεθοδολογίας απλοποιημένου κόστους προβλέπεται από το οικείο θεσμικό πλαίσιο του φορέα.
 5. Δαπάνες διαχείρισης και διοίκησης ονοματισμένων ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου: διευκρινήσεις για την εφαρμογή του άρ. 9 του ΣΔΕ.
 6. Μεγάλα έργα υποδομής (π/υ μεγαλύτερος από €20.000.000, χωρίς ΦΠΑ). Επισήμανση ότι προϋπόθεση για την ένταξη σε ΠΑ, σύμφωνα με το ν.4635/2019, αποτελεί η κατάρτιση μελέτης κόστους – οφέλους.
 7. Αποτύπωση των ενεργειών  ωρίμανσης των πράξεων. Η αποτύπωση των ενεργειών  ωρίμανσης των πράξεων θα γίνεται σε διακριτό έντυπο του ΣΔΕ «Δελτίο προόδου ενεργειών ωρίμανσης» (νέο δελτίο στο ΠΣ ΕΠΑ) το οποίο προβλέπεται να συμπεριληφθεί στην επικείμενη επικαιροποίηση της Διαδικασίας Δ.4. Παρακολούθηση προόδου υλοποίησης πράξεων.
 8. Προβλέψεις για τα Παραδοτέα Πράξης. Η αποτύπωση των παραδοτέων της πράξης είναι πλέον υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο. Το πεδίο αυτό θα εκτυπώνεται στην απόφαση ένταξης και οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει στα παραδοτέα της πράξης (αλλαγή στο οικείο πεδίο στο ΤΔΠ) θα αποτελεί και λόγο τροποποίησης της απόφασης ένταξης. Δίνεται περίοδος προσαρμογής για τα μεταφερόμενα έργα, ήτοι τακτοποίηση της ενότητας των παραδοτέων το αργότερο έως την ολοκλήρωση της πράξης ή σύμφωνα με μελλοντικές οδηγίες της ΔιΔιΕΠ.
 9. Διευκρινίσεις για καταχώρηση ΦΠΑ στις πράξεις. Το πεδίο «ΦΠΑ ΑΝΑΚΤΗΣΙΜΟΣ» στο ΤΔΠ αποτελεί υποχρεωτικό προς συμπλήρωση πεδίο (με ναι ή όχι). Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ είναι ανακτήσιμος, δηλώνεται υποχρεωτικά στο ΤΔΠ στα οικεία οικονομικά πεδία το ποσό που αφορά σε ΦΠΑ. Διαφορετικά, ζητείται η αποτύπωση των στοιχείων του ΦΠΑ κατά την ολοκλήρωση της πράξης.

10.Διευκρινίσεις αναφορικά με τα καθαρά έσοδα μιας πράξης μετά την ολοκλήρωση της: Προβλέπεται υποχρέωση του δυνητικού δικαιούχου να απαντήσει (ναι/όχι) για το αν η πράξη μετά την ολοκλήρωσή της παράγει καθαρά έσοδα και συνοπτικής σχετικής ενημερώσης προς την ΥΔ.

11.Ανάληψη ΝοΔε εντός 18μηνών: διευκρινήσεις ως προς τα απαιτούμενα έγγραφα προς υποβολή στη ΔιΔιΕΠ για την αξιολόγηση του αιτήματος παράτασης πλέον του 18μηνου. Επίσης εξειδίκευση της ΥΑ του ΣΔΕ ως προς τα κάτωθι:

 • Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ανάληψη νομικής δέσμευσης για κανένα υποέργο της πράξης εντός του 18μήνου ή της τυχόν παράτασης πλέον του 18μήνου, ανακαλείται η Απόφαση Ένταξης της πράξης,
 • Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ανάληψη νομικής δέσμευσης για κάποιο/α από τα υποέργα της πράξης εντός του 18μήνου ή της τυχόν παράτασης πλέον του 18μήνου, τροποποιείται υποχρεωτικά η Απόφαση Ένταξης της πράξης περιλαμβάνοντας μόνο τα υποέργα για τα οποία έγινε εμπρόθεσμα η ανάληψη νομικής δέσμευσης.

12.Προβλέπεις για την επιβάρυνση του ΠΑ την προγραμματική περίοδο 2021-2025 σε περίπτωση έργου με μακροχρόνιες συμβάσεις (πχ ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, κρατική αρωγή).

13.Κατάργηση της υποχρεώσεις επισύναψης του υπογεγραμμένου ΤΔΠ από το Δικαιούχο στο ΠΣ ΕΠΑ. Το υπογεγραμμένο έγγραφο θα πρέπει να τηρείται στον Φάκελο της Πράξης.

14.Δεν ζητείται να περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά συνημμένα στην πρόσκληση τα έγγραφα:

 • Η Υπουργική Απόφαση ΣΔΕ (είναι διαθέσιμη με τις τροποποιήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΠΑ).
 • Το Έντυπο «Ειδικοί Όροι: Ειδικές Υποχρεώσεις Δικαιούχων». Τυχόν πρόσθετες υποχρεώσεις των δικαιούχων/πρόσθετοι όροι που διέπουν τις προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων και τη χρηματοδότηση των πράξεων, αναφέρονται, ανάλογα με τη φύση τους, στην ενότητα 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ή/και στην ενότητα 3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ και προστίθενται σε κάθε περίπτωση στην παράγραφο 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ του Παραρτήματος Ι: Υποχρεώσεις Δικαιούχων.

Η υλοποίηση των ανωτέρω προβλέψεων στο ΠΣ ΕΠΑ είναι σε διαδικασία υλοποίησης.

Τα ανωτέρω να ληφθούν υπόψη τόσο για τα νέα όσο και τα συνεχιζόμενα έργα/πράξεις.

ΓΓΕΚ Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον»

Έγγραφο  σχετικά με την Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό»
Επισημαίνεται ότι  δεν τροποποιείται η ημερομηνία κατάθεσης της υποβολής των προτάσεων προς την ΕΕ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων

«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση «Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό», ID 16618, Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149305.
παρακαλούμε όπως λάβετα υπόψη και τα σημεία  6 » η ημερομηνία υποβολής είναι η Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022″  και  4 » ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της αναλυτικής πρόσκλησης,   ανά φορέα επιτρέπονται μόνο 4 αιτήσεις.
Παρακαλούμε όπως μέχρι μέχρι της 18.10. 2022 να υποβληθούν οι προτάσεις, ώστε να εγκριθούν στην ΕΕ στις 25 Οκτωβρίου.