Αρχική » Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Category Archives: Ανακοινώσεις Επιτροπής Ερευνών

Γνωμοδότηση σχετικά με αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Λήψη απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. 1440/29.01.2021 Γνωμοδότησης σχετικά με:

α) Απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ανάρτηση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και των συμβάσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

β) Κατάρτιση μηδενικών συμβάσεων και ανάρτηση αυτών στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

6ΜΥ1469Β7Δ-1Β4-1

Ανταποδοτικές υποτροφίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών έργων.

Αποδοχή Γνωμοδότησης, σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών  σε ευρωπαϊκά έργα  Η2020.

6ΚΑ2469Β7Δ-Ρ07

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, σχετικά με τη διακοπή Πρακτικής Άσκησης φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε συνέχεια εφαρμογής της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-3-2020 ΚΥΑ

9Δ8Μ469Β7Δ-5ΞΣ

60ΗΠ469Β7Δ-Ρ0Ψ

9ΚΤΚ469Β7Δ-Α1Ψ

newspin1_e0

 

Ορισμός ωριαίας αποζημίωσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Απόφαση της επιτροπής ερευνών σχετικά με τον ορισμό αποζημίωσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

6ΕΜΒ469Β7Δ-ΙΗΑ

Μηνιαία ανώτατα όρια χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών

Διαμόρφωση μηνιαίων ανώτατων ορίων χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για τους υποψηφίους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες ερευνητές.

6ΘΘΗ469Β7Δ-2ΣΧ

Συζήτηση επί των πρόσθετων αμοιβών των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης να γνωστοποιείται από τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου το ποσό και το χρονικό διάστημα της πρόσθετης απασχόλησής τους, προκειμένου η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ να προβαίνει εγκαίρως στην απαραίτητη δέσμευση ποσού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ΨΔ5Υ46987Δ-3Φ8

Νέα ρύθμιση Θεμάτων Δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018.

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με τη νέα ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018 για κατάργηση κάθε προηγούμενης μεμονωμένης απόφασης που αφορά στις δωρεές, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ορισμός αναπληρωτών Επιστημονικά Υπευθύνων

Ορισμός αναπληρωτών Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΩΨ70469Β7Δ-Δ74

8η Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης

Προσθήκη στον Οδηγό Χρηματοδότησης περί ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνων: α. μελών Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι., β. μελών ερευνητικού προσωπικού Ερευνητικών Ινστιτούτων, γ. αφυπηρετησάντων, μη Ομότιμων Καθηγητών, σε ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τροποποίηση 8

 

7η Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης

Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως προς τη χορήγηση προκαταβολών με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων/έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, όπως προβλέπεται από το Ν.4559/2018.

Τροποποίηση 7