Αρχική » Όλες

Category Archives: Όλες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B19818

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, με αντικείμενο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

67ΕΞ469Β7Δ-5ΚΜ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Απόφαση χρονικής παράτασης της ημερομηνίας (νέα καταληκτική ημ. 31/10/2018) υποβολής υποψηφιότητας στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 31/10/2018 για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B19799

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΓΑΒ-PALO-3 για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, για την υλοποίηση τμημάτων του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσηςinsights και επιχειρηματικών ευκαι-ριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (Κ.Α. 0341), με ακρωνύμιο «PaloAnalytics», στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

9Ρ3Κ469Β7Δ-ΦΚΩ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B19789

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (κωδικός αριθμός 0106).

7Δ84469Β7Δ-ΗΡΠ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B19164_ ΑΝΑΚΛΗΣΗ

Ανάκληση της υπ.αριθμ. Β19164 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B19164

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18230

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β18230/05-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α. 0133).

Ω5ΗΗ469Β7Δ-8Κ1_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

Ενημέρωση σχετικά με την απασχόληση των ακαδημαϊκών υποτρόφων

Επιστολή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με την απασχόληση των ακαδημαϊκών υποτρόφων.

7903_11.10.18 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΑΚΑΔ. ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18259

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β18259/05-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική και Γραμματειακή Υποστήριξη της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133).

ΩΦΜΨ469Β7Δ-Χ9Γ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B19557

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε (2) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΩΠ0Ο469Β7Δ-ΛΩΡ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

Νέα ρύθμιση Θεμάτων Δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018.

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών σχετικά με τη νέα ρύθμιση θεμάτων δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4557/2018 για κατάργηση κάθε προηγούμενης μεμονωμένης απόφασης που αφορά στις δωρεές, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ