Αρχική » Όλες

Category Archives: Όλες

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10729/10.09.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10729/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΨΩ6Υ469Β7Δ-ΛΕ7)

Εγκριση Πρακτικού_10729

newspin1_e0

Διαγωνισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Σχετικά με τον διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επαγγελματική Εκπαίδευση  https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week, επισημαίνεται ότι όποιος επιθυμεί να λάβει μέρος θα πρέπει να επικοινωνήσει με:

την κ. Αριάννα Τσώκου, τηλ. 210.327.8035, e-mail: atsokou@epeaek.gr

ή

την κ. Εύα-Μαρίνα Καπνιάρη, τηλ. 210.327.8026, e-mail: emkapniari@epeaek.gr

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7662/19.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ερευνητή στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΕΣΘΙΣΗΣ: Έξυπνο Σύστημα αισΘητήρων ανΙχνευσηΣ διαρροΗς σε αγωγούς μεταφοράΣ προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου» (K.A. 0355 και κωδικό MIS 5030516) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ469Β7Δ-ΖΧ4)

Πρόσκληση_7662

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7600/18.05.2020-Oρθή Επανάληψη

Ορθή επανάληψη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets (ακρωνύμιο: EQUAL – κωδ. Τ1ΕΔΚ-04183)» (Κ.Α. 70419) – Ανταποδοτική υποτροφία. (ΑΔΑ: Ψ0ΖΕ469Β7Δ-Τ1Κ)

Πρόσκληση_7600-Ορθή

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7621/18.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο την σύνταξη κειμένων, άρθρων και δημοσιεύσεων στο πλαίσιο της διάχυσης του έργου «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας»(K.A.0350) (ΑΔΑ: 96ΝΤ469Β7Δ-1Σ5)

Πρόσκληση_7621

newspin1_e0

Επόμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι οι επόμενες Συνεδριάσεις της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν τις κάτωθι ημερομηνίες:

– Τρίτη 26 Μαΐου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 25 Αυγούστου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

– Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 09:30 π.μ.

Παρακαλούμε, για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, η αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας, όπως πραγματοποιείται τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε Συνεδρίασης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: rc@uop.gr και elke@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με
αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,
Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7600/18.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets (ακρωνύμιο: EQUAL – κωδ. Τ1ΕΔΚ-04183)» (Κ.Α. 70419) – Ανταποδοτική υποτροφία. (ΑΔΑ: Ψ0ΖΕ469Β7Δ-Τ1Κ)

Πρόσκληση_7600

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7589/18.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο την εκπαίδευση στην χρήση εφαρμογών και έλεγχος λειτουργικότητας λογισμικού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου (Παραδοτέο #3) «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (Κ.Α. 0350) – ανταποδοτική υποτροφία. (ΑΔΑ: ΩΗ9Ι469Β7Δ-ΑΓΩ)

Πρόσκληση_7589

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7534/15.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, με αντικείμενο: «Υποστήριξη του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό αριθμό 0395 και τίτλο: «Διαχείριση 20% των εσόδων των ΠΜΣ». (ΑΔΑ: Ω9Ο6469Β7Δ-Σ4Κ)

Πρόσκληση_7534

newspin1_e0

α) Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4396/24.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020 και β) έγκριση επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (ΑΔΑ: 652Σ469Β7Δ-ΥΓΧ)

α) Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4396/24.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020 και β) έγκριση επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (ΑΔΑ: 652Σ469Β7Δ-ΥΓΧ)

Eγκριση Πρακτικού_4396

newspin1_e0