Αρχική » Όλες

Category Archives: Όλες

Ενημέρωση περί εργασιών κλεισίματος έτους 2019.

Προκειμένου να υπάρξει εύρυθμη λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εν όψη της ολοκλήρωσης του οικονομικού έτους 2019 και της έναρξης του 2020 , σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

*Τα τιμολόγια-παραστατικά τα οποία θα εκδοθούν έως και 31/12/2019 καθώς και εντολές πληρωμής για αμοιβές και μετακινήσεις με ημερομηνία έκδοσης της εντολής έως και 31/12/2019, θα αποσταλούν στον ΕΛΚΕ έως και τις 08-01-2020 ημέρα Τετάρτη (ημερομηνία ταχυδρομείου) και θα αποπληρωθούν με σειρά προτεραιότητας.

*Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ θα πρέπει άμεσα με την παραλαβή των ανωτέρω δικαιολογητικών να προβεί σε εκκαθάριση αυτών, προκειμένου να ξεκινήσει η οικονομική διαχείριση και εκκαθάριση των δαπανών χρήσης 2020.

 

Ενημερωθείτε σχετικά εδώ.

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_13915/18.10.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 13915/18.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «MERLON – Integrated Modular Energy Systems and Local Flexibility Trading for Neural Energy Islands» (Κ.Α. 0383). (ΑΔΑ: ΩΤ9Ε469Β7Δ-Χ4Ο)

Έγκριση Πρακτικού_Merlon

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_13905/18.10.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 13905/18.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences — BIMERR» (Κ.Α. 0382). (ΑΔΑ: ΩΖ5Δ469Β7Δ-ΣΜΝ)

Έγκριση Πρακτικού_Bimerr

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16848/27.11.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «E – Sisifos : Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πρόσκληση_16848pdf

newspin1_e0

Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση – επικύρωση Πρακτικού Ενστάσεων του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ: 7ΧΛΩ469Β7Δ-138)

Έγκριση Πρακτικού Ενστασεων_ΤΙΑΔΠΑ

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 16727/26.11.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με αντικείμενο τη «Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του Έργου, την Σύνταξη Οικονομικών εκθέσεων Προόδου, την Παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Innovation Transfer Ready SMEs (InTraRed)», με Project Reference Number: 2019-1-EL01-KA202-062953, του προγράμματος Erasmus+ 2019 Key Action 2 Strategic Partnerships for Higher Education, Κ.Α. 80469

Πρόσκληση_16727

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 11184.16.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 11184/16.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Εκτυπώσιμοι χαμηλού κόστους ηλιακοί υαλοπίνακες από Περοβσκίτη (ακρωνύμιο: PrintWin)» (Κ.Α. 70423) με κωδικό MIS: 5030312 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: ΨΘ8Ι469Β7Δ-Υ07)

Εγκριση Πρακτικού_11184 

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 12429/02.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 12429/02.10.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0343). (ΑΔΑ: ΨΞΟΑ469Β7Δ-7ΓΖ)

Έγκριση Πρακτικού_12429

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16041/14.11.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για την επιλογή και συνεργασία ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, για τη Γραμματειακή –Διοικητική Υποστήριξη της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 20% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0395)

Πρόσκληση_16041

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 16038/14.11.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο επιμέλεια και μετάφραση κειμένων προβολής του έργου «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» – ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (K.A. 0350)

Πρόσκληση_16038

newspin1_e0