Αρχική » Όλες

Category Archives: Όλες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22047

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα για την υλοποίηση παραδοτέων του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Έρευνα Ψηφιακού Στρατηγικού Πλαισίου για τη δημιουργία Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0384), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου κωδ. ΠΕΛ47, Α/Α ΟΠΣ 2617, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ω6ΩΜ469Β7Δ-1ΚΞ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22068

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Κορίνθου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «E – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΨΜΛ1469Β7Δ-ΑΧΥ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22067

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Κορίνθου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «E – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

6Σ5Ζ469Β7Δ-Λ4Χ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β20436

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β20436/07.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

971Ξ469Β7Δ-Ε7Τ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21972

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΩΑΖΞ469Β7Δ-33Γ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

newspin1_e0

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21981

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

60ΦΔ469Β7Δ-5Ξ1_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21855

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη οχτώ (8) συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Δαπάνες γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.A. 0130).

ΩΔ06469Β7Δ-ΧΤΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β19818

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β19818/18-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία, με αντικείμενο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και κωδικό αριθμό Κ.Α. 0133.

6ΘΜ7469Β7Δ-ΧΕ5_Αποτελέσματα_

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18230

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β18230/05.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με αντικείμενο «Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου – Αντικείμενο 3», στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» με Κ.Α. 0133.

72ΤΧ469Β7Δ-0ΨΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_2

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β19877

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β19877/19-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

9Π1Ε469Β7Δ-ΣΒΡ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ