Αρχική » Όλες

Category Archives: Όλες

Ν.4713/2020 Ρυθμίσεις για ελ. επάγγελμα μελών ΔΕΠ

Στο άρθρο 29 του Ν.4713/2020 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από μέλη ΔΕΠ.

Ν.4713-2020

Ν. 4712/2020 όπου περιλαμβάνονται διατάξεις, μεταξύ άλλων, για το ΕΣΠΑ.

Ψηφίστηκε ο *Ν. 4712/2020* (ΦΕΚ
146/Α΄/29.7.2020) με θέμα: “*Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση
της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου,
πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων,
ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις
δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό
Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις*”, επισημαίνοντας κυρίως το
Κεφάλαιο Ε΄ αυτού, σχετικά με διατάξεις, μεταξύ άλλων, για το ΕΣΠΑ.

Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στα άρθρα *58, 60, 61 *και* 63 *αυτού.

Ειδικότερα:

-    *με το άρθρο 58* αντικαθίσταται η παρ. 13 του άρθρου 58 του Ν.
4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265), με θέμα τη σύσταση επιτροπών και ομάδων εργασίας σε
αντικείμενα σχετικά με αυτόν.

-    *με το άρθρο 60* τίθεται σχετική προθεσμία - *δυο μηνών από τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, ήτοι μέχρι και 29/9* - εντός της οποίας
πρέπει να γίνεται από τα αρμόδια όργανα η καταχώριση στο *ΚΗΜΔΗΣ* των
απαιτούμενων από το νόμο πράξεων και στοιχείων δημοσίων συμβάσεων που
αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα, κανονικότητα και
επιλεξιμότητα των σχετικών συγχρηματοδοτούμενων δαπανών των έργων.

-    *με το άρθρο 61* παρέχεται προθεσμία συμμόρφωσης προς τις διατάξεις
του άρθρου δεύτερου του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ Α΄65) για τις πληρωμές που
βαρύνουν τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέχρι τις
31.12.2020. Επίσης πληρωμές που έχουν διενεργηθεί, έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, *εκτός του συστήματος πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
(ΕΑΠ) δεν πάσχουν εξ αυτού του λόγου και παράγουν τα έννομα αποτελέσματά
τους*,

-    *με το άρθρο 63* επέρχονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις του Ν.
4314/2014 για θέματα δημοσιονομικών διορθώσεων (*δεν επιβάλλονται όταν η
συνεισφορά από τα ταμεία ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ και ΕΤΘΑ που αντιστοιχεί στη μη
επιλέξιμη δαπάνη του δικαιούχου σε μια πράξη και σε μια λογιστική χρήση, μη
συμπεριλαμβανομένων των τόκων, δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250)
ευρώ*), προκαταβολών δικαιούχων *(το συνολικό ποσό που κατάσχεται,
παρακρατείται ή συμψηφίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν μπορεί να
υπερβαίνει το 30% του ποσού της τελικής πληρωμής), *μητρώου του
Επιχειρησιακού Προγράμματος στο πλαίσιο του στόχου ΕΕΣ, καθώς και προσθήκης
νέου άρθρου 57Β σχετικά με τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων.

Περαιτέρω, τίθεται υπόψη σας ότι το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου
47 του Ν. 4314/2014 καταργείται, ενώ προστίθεται παρ. 7, με την οποία
ρυθμίζονται θέματα σχετικά με *την αποζημίωση των αξιολογητών που είναι
εγγεγραμμένοι σε μητρώα αξιολογητών για δράσεις κρατικών ενισχύσεων* με
σκοπό τη διασφάλιση της ταχείας αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων.

Τέλος, ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στα *αποφαινόμενα όργανα για τις
δημόσιες συμβάσεις για ενέργειες Τεχνικής Βοήθειας*.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί των συγκεκριμένων διατάξεων, μπορείτε να
συμβουλευτείτε τον Ν 4712_2020

Ευκαιρίες χρηματοδότησης και σταδιοδρομίας για νέους ερευνητές

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και European Research Council στον Ορίζοντα 2020, διοργανώνει στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας», διαδικτυακή ημερίδα για ευκαιρίες σταδιοδρομίας και πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις από Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο πλαίσιο της ημερίδας θα παρουσιαστούν χρηματοδοτικές ευκαιρίες που αφορούν τόσο διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς επιστήμονες. Αναλυτικότερα, νέοι ερευνητές θα πληροφορηθούν πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και εθνικών υποτροφιών και να δικτυωθούν με κορυφαίους ερευνητές από όλο τον κόσμο.

Περισσότερα εδώ.

Έγκριση Συμπληρωματικού Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων της υπ. αρίθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Έγκριση συμπληρωματικού Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων της υπ΄ αριθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5047247 (Κ.Α. 60483). (ΑΔΑ: ΩΖΠ6469Β7Δ-ΚΘΥ)

Έγκριση Συμπληρωματικού Πρακτικού Ενστάσεων_5182

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 9546/19.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 9546/19.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου σε ένα (1) άτομο στη πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «UOP – Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply chain, Transport and Logistics (EN.I.R.I.S.S.T)» (Κ.Α. 0397) και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5027930. (ΑΔΑ: ΨΗΜΨ469Β7Δ-334)

Έγκριση Πρακτικού_9546

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11883/30.07.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου ένα άτομο στην πόλη της Τρίπολης για τη διοικητική υποστήριξη και διαχείριση της πράξης και για την ανάθεση έργου σε έναν Ψυχολόγο, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80499 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053865 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020». (ΑΔΑ: 6ΠΔΓ469Β7Δ-05Υ).

Πρόσκληση_11883

newspin1_e0

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11284/21.07.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρεις (03) ερευνητές/τριες στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «SELFSUSTAINED CROSS BORDER CUSTOMIZED CYBERPHYSICAL SYSTEM EXPERIMENTS FOR CAPACITY BUILDING AMONG EUROPEAN STAKEHOLDERS» (K.A. 80503) (ΑΔΑ: ΨΔ48469Β7Δ-Φ76)

Πρόσκληση_11284

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων της υπ. αρίθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Ενστάσεων της υπ΄ αριθμ. 5182/07.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη των φοιτητών στη Δράση Α «Επιδότηση Στέγασης» στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών πρώην ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5047247 (Κ.Α. 60483). (ΑΔΑ: Ω1ΞΣ469Β7Δ-ΑΒΛ)

Έγκριση Πρακτικού_5182

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11065/17.07.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρεις (03) ερευνητές/τριες στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Cross-layer cognitive optimization tools & methods for the lifecycle support of dependable CPSoS» (K.A. 80502). (ΑΔΑ: 65ΝΦ469Β7Δ-ΓΧΡ)

Πρόσκληση_11065

newspin1_e0

e-memo17: Ν 4700/2020 – νέο όριο υπαγωγής συγχηματοδοτούμενων δημ. συμβάσεων σε προσυμβατικό έλεγχο ΕΣ

eMEMO 17: Ν. 4700/2020 για το Ελεγκτικό Συνέδριο

Θα θέλαμε να σας ενημερώνουμε ότι ψηφίστηκε ο Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127/Α΄/29.6.2020) με θέμα: «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», επισημαίνοντας κυρίως το Κεφάλαιο 53 αυτού σχετικά με τη διενέργεια του προσυμβατικού ελέγχου (άρθρα 324επ.).

Ιδιαιτέρως εφιστάται η προσοχή στο γεγονός ότι το όριο υπαγωγής των συγχρηματοδοτούμενων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στον προσυμβατικού έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, -το οποίο ανερχόταν στα 10.000.000 € (άρθρο 35 Ν. 4129/2013 όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 73 παρ. 1 του Ν. 4145/2013)-, με τον προαναφερόμενο νόμο μειώνεται πλέον στα 5.000.000 (άρθρο 324 παρ. 3 Ν. 4700/2020, σελ. 58).

Ειδικότερα σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο 324 παρ. 3: «… 3. Ειδικά για τις συμβάσεις των παρ. 1 και 2, που συγχρηματοδοτούνται από ενωσιακούς πόρους, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας πριν από τη σύναψή τους από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, μη συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας, υπερβαίνει το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ».

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί του προσυμβατικού ελέγχου αλλά και των υπολοίπων διατάξεων σχετικά με το Ελεγκτικό Συνέδριο, παρακαλούμε δείτε τον Ν. 4700/2020, που επισυνάπτεται.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας,

Β. Οικονόμου – Σ. Τασιώκα

Μονάδα Α’ Νομικής Υποστήριξης

ΕΥΘΥ

Ν_4700_2020_EL_SYN