Αρχική » Όλες

Category Archives: Όλες

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 και Κ.Α. 0353.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ

newspin1_e0

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 και Κ.Α. 0353.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β17464(ΟΡΘΗ)

newspin1_e0

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B17464

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 και Κ.Α. 0353.

Ω546469Β7Δ-ΛΡΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

Ενημέρωση για τη έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ)

Ενημερωτικό έγγραφο για την διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης που εφαρμόζεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο Ν.4485/17, άρθρο 56 και άρθρο 62, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4521/2018,άρθρο 11.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Α.Α.Υ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B17316

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας και σε δυο (2) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

63ΝΒ469Β7Δ-ΡΩ7_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση της Ε.Η.Δ.Ε. του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πολυτεχνείου Κρήτης (Νέα καταληκτική ημερομηνία 20/08/2018).

ΩΒ10469Β6Ν-ΡΑΜ_αποσπ.458_παράτασηΕΗΔΕ

newspin1_e0

 

Ανακοίνωσεις αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

Διαβάστε παρακάτω στα συνημμένα αρχεία τη σχετική ανακοίνωση.

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α΄ Φάσης Αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

Συμπληρωματική Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της α΄ φάσης αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της «1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Α.Π. 500/15.12.2017) στην Επιστημονική Περιοχή «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B17218

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική, Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε.» (κωδικός αριθμός 0130).

ΩΝ7Ο469Β7Δ-6ΟΧ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Νέα καταληκτική ημερομηνία 27/08/2018).

Απόφαση Παράτασης Προκήρυξης για ΕΗΔΕ

Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΗΔΕ_ΑΔΑ

newspin1_e0

 

2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Νέα καταληκτική ημερομηνία 22/08/2018).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΗΔΕ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΗΔΕ

newspin1_e0

 

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ