Αρχική » Προσκλήσεις

Category Archives: Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22047

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα για την υλοποίηση παραδοτέων του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Έρευνα Ψηφιακού Στρατηγικού Πλαισίου για τη δημιουργία Προηγμένου Συστήματος Διαχείρισης Προορισμού (Destination Management System) της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0384), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου κωδ. ΠΕΛ47, Α/Α ΟΠΣ 2617, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ω6ΩΜ469Β7Δ-1ΚΞ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22068

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Κορίνθου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «E – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΨΜΛ1469Β7Δ-ΑΧΥ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22067

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Κορίνθου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «E – Sisifos: Ψηφιακό Χρονολόγιο της Κορινθιακής Λαογραφίας» (Κ.Α. 0354), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

6Σ5Ζ469Β7Δ-Λ4Χ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21972

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΩΑΖΞ469Β7Δ-33Γ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

newspin1_e0

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21981

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δύο (2) συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

60ΦΔ469Β7Δ-5Ξ1_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21855

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη οχτώ (8) συνεργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Δαπάνες γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.A. 0130).

ΩΔ06469Β7Δ-ΧΤΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21277

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη του Γραφείου της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», σε ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α 0287 (ΟΠΣ 5033384), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020».

6ΚΦΞ469Β7Δ-ΡΚΑ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21275

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση του έργου «Διοικητική Υποστήριξη του Γραφείου της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», σε ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου, στο πλαίσιο της Πράξης: «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α 0287 (ΟΠΣ 5033384), του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020».

Ψ338469Β7Δ-ΞΣΤ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21056

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο για την υλοποίηση των παραδοτέων του έργου με τίτλο: Υλοποίηση Έρευνας – Μελέτης για Σχέδιο Αξιοποίησης Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Ψηφιακή Προβολή και Προώθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Κ.Α. 0378).

ΩΛΜ7469Β7Δ-69Λ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B21000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο: Γραμματειακή Υποστήριξη – Διάχυση/Πληροφόρηση, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΜΣ Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες Θεωρήσεις και Προοπτικές» (κωδικός αριθμός 0376).

ΩΘΙ1469Β7Δ-ΘΕΨ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ