Αρχική » Προσκλήσεις

Category Archives: Προσκλήσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 και Κ.Α. 0353.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ

newspin1_e0

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 και Κ.Α. 0353.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Β17464(ΟΡΘΗ)

newspin1_e0

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B17464

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 και Κ.Α. 0353.

Ω546469Β7Δ-ΛΡΟ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B17316

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας και σε δυο (2) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

63ΝΒ469Β7Δ-ΡΩ7_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B17218

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική, Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε.» (κωδικός αριθμός 0130).

ΩΝ7Ο469Β7Δ-6ΟΧ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B16236

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο την «Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133.

Ω11Ν469Β7Δ-91Χ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B16235

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Γενικά Διοικητικά Καθήκοντα – Επιμέλεια και Σύνταξη κειμένων της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133.

6ΩΔΖ469Β7Δ-Π2Φ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B15722

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο/ερευνητή, για την υλοποίηση τμημάτων παραδοτέων του έργου με τίτλο: CrossCult: Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history (Κ.Α. 0279), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020- Grant Agreement No 693150.

6Α9Ν469Β7Δ-Μ16_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B15713

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΒ-PALO-2 για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, για την υλοποίηση τμημάτων του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαι-ριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (Κ.Α. 0341), με ακρωνύμιο «PaloAnalytics», στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ».

61ΑΞ469Β7Δ-ΦΥΨ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14962

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης και της Αρχαίας Ολυμπίας, με αντικείμενο τη «Διαχείριση Μεταπτυχιακού προγράμματος Σπουδών- Διάχυση/ Πληροφόρηση», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηθική και Ακεραιότητα στον Αθλητισμό/ Sports Ethics and Integrity (ΜAiSI)» (κωδικός αριθμός 0319).

978Η469Β7Δ-ΑΑΦ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ