Αρχική » Προσκλήσεις

Category Archives: Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7662/19.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ερευνητή στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΕΣΘΙΣΗΣ: Έξυπνο Σύστημα αισΘητήρων ανΙχνευσηΣ διαρροΗς σε αγωγούς μεταφοράΣ προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου» (K.A. 0355 και κωδικό MIS 5030516) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ469Β7Δ-ΖΧ4)

Πρόσκληση_7662

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7600/18.05.2020-Oρθή Επανάληψη

Ορθή επανάληψη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets (ακρωνύμιο: EQUAL – κωδ. Τ1ΕΔΚ-04183)» (Κ.Α. 70419) – Ανταποδοτική υποτροφία. (ΑΔΑ: Ψ0ΖΕ469Β7Δ-Τ1Κ)

Πρόσκληση_7600-Ορθή

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7621/18.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο την σύνταξη κειμένων, άρθρων και δημοσιεύσεων στο πλαίσιο της διάχυσης του έργου «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας»(K.A.0350) (ΑΔΑ: 96ΝΤ469Β7Δ-1Σ5)

Πρόσκληση_7621

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7600/18.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets (ακρωνύμιο: EQUAL – κωδ. Τ1ΕΔΚ-04183)» (Κ.Α. 70419) – Ανταποδοτική υποτροφία. (ΑΔΑ: Ψ0ΖΕ469Β7Δ-Τ1Κ)

Πρόσκληση_7600

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7589/18.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο την εκπαίδευση στην χρήση εφαρμογών και έλεγχος λειτουργικότητας λογισμικού που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου (Παραδοτέο #3) «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (Κ.Α. 0350) – ανταποδοτική υποτροφία. (ΑΔΑ: ΩΗ9Ι469Β7Δ-ΑΓΩ)

Πρόσκληση_7589

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7534/15.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, με αντικείμενο: «Υποστήριξη του Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό αριθμό 0395 και τίτλο: «Διαχείριση 20% των εσόδων των ΠΜΣ». (ΑΔΑ: Ω9Ο6469Β7Δ-Σ4Κ)

Πρόσκληση_7534

newspin1_e0

α) Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4396/24.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020 και β) έγκριση επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (ΑΔΑ: 652Σ469Β7Δ-ΥΓΧ)

α) Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 4396/24.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1821: ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» (Κ.Α. 0350), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020 και β) έγκριση επαναπροκήρυξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (ΑΔΑ: 652Σ469Β7Δ-ΥΓΧ)

Eγκριση Πρακτικού_4396

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7126/11.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου οικονομικής υποστήριξης σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» K.A. 80499. (ΑΔΑ: 64ΤΕ469Β7Δ-6ΜΘ)

Πρόσκληση_7126

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6200/27.04.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή και συνεργασία ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενέργειες για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Μελέτες, Εμπειρογνωμοσύνες και Τεχνικοί Σύμβουλοι» της Πράξης «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80343 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032965. (ΑΔΑ: ΩΙΒΝ469Β7Δ-Χ6Ξ)

Πρόσκληση_6200

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 5625/10.04.2020-Oρθή Επανάληψη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου Διοικητικής υποστήριξης σε ένα άτομο στην πόλη της Τρίπολης, για την ανάθεση έργου σε έναν Κοινωνικό Λειτουργό και σε έναν Γραφίστα, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου».«Πρόσκληση ΕΚΟ 499/20-Χ». (ΑΔΑ: 6ΝΝΣ469Β7Δ-6Θ2)

Πρόσκληση_5625-Ορθή

newspin1_e0