Αρχική » Προσκλήσεις

Category Archives: Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 16041/14.11.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για την επιλογή και συνεργασία ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, για τη Γραμματειακή –Διοικητική Υποστήριξη της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 20% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0395)

Πρόσκληση_16041

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 16038/14.11.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο επιμέλεια και μετάφραση κειμένων προβολής του έργου «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» – ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (K.A. 0350)

Πρόσκληση_16038

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 15713/12.11.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Τεχνική Υποστήριξη του Γραφείου της Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» σε ένα (1) άτομο με σύμβαση έργου στο πλαίσιο του υποέργου α/α 3 και τίτλο: «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ακαδημαϊκών ετών 2018 – 2019 έως 2021 – 2022».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_15713

newspin1_e0

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14631/30.10.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ερευνητή, στο πλαίσιο του έργου με αντικείμενο: Συμβολή στην επικοινωνία με Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, πραγματοποίηση επισκέψεων για την υλοποίηση έρευνας πεδίου, data input, ενημέρωση των οργανώσεων για την εξέλιξη της έρευνας και συμμετοχή στην επεξεργασία των τελικών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «ΘΑΛΗΣ ΙΙ: Χαρτογράφηση και Αξιολόγηση των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων στην Ελλάδα» (Κ.Α. 0331).

Πρόσκληση_14631

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_14596/30.10.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets (ακρωνύμιο: EQUAL – κωδ. Τ1ΕΔΚ-04183)» (K.A. 70419) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πρόσκληση_14596

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 14320/25.10.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ένα αποτελεσματικό Δημόσιο Σύγχρονο Σύστημα Διαβούλευσης-PODS», (K.A. 70416), του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πρόσκληση_14320

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος 14330/25.10.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή και συνεργασία ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου εξάμηνης διάρκειας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, για τη Γραμματειακή –Διοικητική Υποστήριξη του Τμήματος της Νοσηλευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Κ.Α. 0395)

Πρόσκληση_14330 

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13915

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) ερευνητή στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: MERLON: Integrated Modular Energy Systems and Local Flexibility Trading for Neural Energy Islands, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Πρόσκληση_13915-Ορθή

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13905/18.10.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ερευνητή στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: BIMERR: BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πρόσκληση_13905pdf

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13000/10.10.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με αντικείμενο «Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου, σύνταξη των οικονομικών εκθέσεων προόδου, και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού», στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Cyber-Trust: advanced cyber-threat intelligence, detection, and mitigation platform for a trusted internet of things» του έργου με τίτλο: «Εθνική Συμμετοχή Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έτος 2018» και Κ.Ε. 0402-3.

Πρόσκληση_13000

newspin1_e0