Αρχική » Προσκλήσεις

Category Archives: Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13841/04-07-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε τέσσερις (4) ερευνητές/τριες, στο πλαίσιο του έργου ERASMUS με τίτλο «MICRO-credentials: Identifying, DEveloping, testing and Assessing innovative approaches» (Κ.Α. 80760).

98Ζ7469Β7Δ-Υ9Ο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13073/27-06-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης, για την Υποστήριξη του Τμήματος Μισθοδοσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 20% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0395).

Ψ3Λ0469Β7Δ-ΟΕΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11124/31-05-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στο πλαίσιο του ΔΔΠΜΣ με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (Κ.Α. 80497)

9ΝΜΟ469Β7Δ-ΨΜΛ

Παράταση Υποβολής Υποψηφιοτήτων για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9094/29-04-2024

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποφάσισε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 9094/29.04.2024  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) έως και την 18η Ιουνίου 2024 και ώρα 24:00

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθμ. 9094/29.04.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ7ΞΝ469Β7Δ-Φ2Μ).

Ψ1Ξ8469Β7Δ-79Π

Αίτηση συμμετοχής

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10696/27-05-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα (1) άτομο με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), πλήρους απασχόλησης, για την Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 20% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0395).

ΨΘΑΓ469Β7Δ-ΠΝΙ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10543/23-05-2024

ΙΚΥ Erasmus +

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για δύο (2) άτομα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS» (Κ.Α. 0046).

6ΙΖΔ469Β7Δ-Ξ2Ψ

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9773/14-05-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ανταποδοτική υποτροφία στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» (Κ.Α. 80769)

606Α469Β7Δ-ΝΒΑ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Kαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την Ε.Η.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τη συνημμένη αίτηση συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου, έως και την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ώρα 24:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@go.uop.gr

Ψ7ΞΝ469Β7Δ-Φ2Μ 

Αίτηση.pdf 

Αίτηση.doc 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8988/26-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για ανάθεση έργου σε ένα/μία (1) εν ενεργεία Υποψήφιο/α Διδάκτορα με σύμβαση Ανταποδοτικής Υποτροφίας, στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια» TAEDR-0537347 (ΟΠΣ ΤΑ 5149305) (Κ.Α. 80736).

ΨΜΟΓ469Β7Δ-ΕΡ9

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 8084/11-04-2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη αποδοτικών ΦΒ υλικών και διατάξεων τρίτης γενιάς για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του παραγωγικού τομέα στην πράσινη ενέργεια» TAEDR-0537347 (ΟΠΣ ΤΑ 5149305).

9ΞΥ5469Β7Δ-ΨΥ6