Αρχική » Προσκλήσεις

Category Archives: Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11883/30.07.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου ένα άτομο στην πόλη της Τρίπολης για τη διοικητική υποστήριξη και διαχείριση της πράξης και για την ανάθεση έργου σε έναν Ψυχολόγο, στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80499 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5053865 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014 – 2020». (ΑΔΑ: 6ΠΔΓ469Β7Δ-05Υ).

Πρόσκληση_11883

newspin1_e0

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11284/21.07.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρεις (03) ερευνητές/τριες στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «SELFSUSTAINED CROSS BORDER CUSTOMIZED CYBERPHYSICAL SYSTEM EXPERIMENTS FOR CAPACITY BUILDING AMONG EUROPEAN STAKEHOLDERS» (K.A. 80503) (ΑΔΑ: ΨΔ48469Β7Δ-Φ76)

Πρόσκληση_11284

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 11065/17.07.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρεις (03) ερευνητές/τριες στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Cross-layer cognitive optimization tools & methods for the lifecycle support of dependable CPSoS» (K.A. 80502). (ΑΔΑ: 65ΝΦ469Β7Δ-ΓΧΡ)

Πρόσκληση_11065

newspin1_e0

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10098/01.07.2020

Ορθή Επανάληψη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80509 (κωδικός MIS: 5063844). (ΑΔΑ: 9ΒΗΧ469Β7Δ-Δ7Λ).

Πρόσκληση_10098-Ορθή

Αρχεία υποβολής πρόσκλησης

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 10098/01.07.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων από νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80509 (κωδικός MIS: 5063844). (ΑΔΑ: 9ΒΗΧ469Β7Δ-Δ7Λ).

Πρόσκληση_10098

newspin1_e0

Συμπληρωματική απόφαση επί της με αριθ. 38/95ης Συν. 25.10.2019 Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών

Έκδοση συμπληρωματικής απόφασης επί της με αριθ. 38/95ης Συν. 25.10.2019 Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών, για την ματαίωση της αριθμ. 192/15.2.2019 ‘’Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη κάλυψη 2 θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου’’ του πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: 6ΘΠΤ469Β7Δ-ΕΔΓ)

Συμπληρωματική Απόφαση_192

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9546/19.06.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό «Πρόσκληση ENIRISST 397/20», για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο την Διοικητική υποστήριξη του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics (ENIRISST)» (K.A. 0397). (ΑΔΑ: ΩΡΛ2469Β7Δ-Ω5Υ)

Πρόσκληση_9546

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7662/19.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ερευνητή στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΕΣΘΙΣΗΣ: Έξυπνο Σύστημα αισΘητήρων ανΙχνευσηΣ διαρροΗς σε αγωγούς μεταφοράΣ προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου» (K.A. 0355 και κωδικό MIS 5030516) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: Ω9ΗΘ469Β7Δ-ΖΧ4)

Πρόσκληση_7662

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7600/18.05.2020-Oρθή Επανάληψη

Ορθή επανάληψη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Πάτρας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets (ακρωνύμιο: EQUAL – κωδ. Τ1ΕΔΚ-04183)» (Κ.Α. 70419) – Ανταποδοτική υποτροφία. (ΑΔΑ: Ψ0ΖΕ469Β7Δ-Τ1Κ)

Πρόσκληση_7600-Ορθή

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 7621/18.05.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο την σύνταξη κειμένων, άρθρων και δημοσιεύσεων στο πλαίσιο της διάχυσης του έργου «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας»(K.A.0350) (ΑΔΑ: 96ΝΤ469Β7Δ-1Σ5)

Πρόσκληση_7621

newspin1_e0