Αρχική » Προσκλήσεις

Category Archives: Προσκλήσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2730

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων της Πρυτανείας και του Γραφείου Εξεύρεσης Πόρων και Υποβολής Προτάσεων-Αξιοποίησης των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων – Μεταφοράς Τεχνογνωσίας –Δημοσιότητας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_Ψ0ΖΚ469Β7Δ-2ΕΠ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2729

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με σκοπό τη στελέχωση του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 0133

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_60Δ4469Β7Δ-ΝΨΩ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_2514

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Λογιστική και Οικονομική Υποστήριξη του Γραφείου Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

ΨΒΡ1469Β7Δ-ΛΙΝ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22329

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0353) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

9ΟΞΗ469Β7Δ-9ΤΓ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22321

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΩΩΧΝ469Β7Δ-Υ3Λ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22282 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής, για την Τεχνική – Πληροφορική Υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

6Ο3Κ469Β7Δ-Τ07-_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22287

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως Υπεύθυνος βιβλιοθήκης – βιβλιοθηκονόμος για την κάλυψη αναγκών του ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (Κ.Α. 0364).

ΨΙΩ0469Β7Δ-ΨΡΡ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22283

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, για τη Γραμματειακή –Διοικητική Υποστήριξη της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΨΝ4Β469Β7Δ-8ΚΦ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22282

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής, για την Τεχνική – Πληροφορική Υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

6Ο3Κ469Β7Δ-Τ07_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22256

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: Διοικητική Υποστήριξη Προμηθειών Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων και Διοικητική Υποστήριξη Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε.» (κωδικός αριθμός 0130).

6ΧΣΤ469Β7Δ-Χ9Σ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σημαντική Ανακοίνωση