Αρχική » Προσκλήσεις (Σελίδα 2)

Category Archives: Προσκλήσεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13237/19.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (01) ερευνητή με αντικείμενο «Θέματα βιωσιμότητας και τεχνικών αξιολόγησης επιπτώσεων κρίσιμων υποδομών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Disaster Risk Reduction: Innovative sustainable solutions through interactive education» K.A. 80557 (κωδικός αριθμός 2020-1-BG01-KA203-079204) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: Ψ6Θ8469Β7Δ-ΧΔΛ)

Πρόσκληση_13237_2021

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13236/19.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (01) ερευνητή με αντικείμενο «Μεθόδους αξιολόγησης αποδοτικότητας και διαχείριση κρίσιμων υποδομών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Disaster Risk Reduction: Innovative sustainable solutions through interactive education» K.A. 80557 (κωδικός αριθμός 2020-1-BG01-KA203-079204) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΡΛΖ469Β7Δ-Λ9Μ)

Πρόσκληση_13236_2021

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13125/16.07.2021-Aπόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας 2021-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: 6ΛΧΦ469Β7Δ-ΙΡΦ)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στη σελίδα 17 στο επιστημονικό πεδίο 04 του τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας, το μάθημα με κωδικό ΕΔΔ401 ονομάζεται » Διατροφή και Μεταβολισμός Μακροσυστατικών» και όχι «Διατροφή και Μεταβολισμός Μικροσυστατικών» όπως καταχωρήθηκε εκ παραδρομής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Για ενημέρωση για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής σας, απευθυνθείτε στο 2610369053

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι συνοπτικές περιγραφές των μαθημάτων «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση» και «Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής» βρίσκονται στο αρχείο Συμπληρωματικός πίνακας ΤΚΕΠ.pdf

 

Πρόσκληση_13125_2021 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Αίτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπεύθυνη Δήλωση-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπεύθυνη Δήλωση-2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-Υπεύθυνη Δήλωση-3

newspin1_e0

Ορθή Επανάληψη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_12966/15.07.2021

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω παράτασης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων) – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην πόλη της Τρίπολης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπό την επίβλεψη του Εργοδότη-Φορέα, για α) έναν (1) ερευνητή Υποψήφιο Διδάκτορα με ανταποδοτική υποτροφία, β) τρεις (3) ερευνητές φοιτητές που φοιτούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 – Αυτεπιστασία (82579) της πράξης με τίτλο: «Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)» της Πράξης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή/και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος», με κωδικό ΟΠΣ 5060269 (Κ.Α. 80579) (ΑΔΑ: Ω87Α469Β7Δ-ΥΞΓ)

Πρόσκληση_12966_2021_Ορθή

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13029/15.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (Κ.Α. 0376), με αντικείμενο: «Τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας του Π.Μ.Σ. “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου». (ΑΔΑ: ΨΝΖ1469Β7Δ-0ΤΗ)

Πρόσκληση_13029_2021

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13010/15.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (Κ.Α. 0376) με αντικείμενο: «Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. “Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές”, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (ΑΔΑ: 6ΖΟ3469Β7Δ-Α9Τ)

Πρόσκληση_13010_2021

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_12966/15.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην πόλη της Τρίπολης, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπό την επίβλεψη του Εργοδότη-Φορέα, για α) έναν (1) ερευνητή Υποψήφιο Διδάκτορα με ανταποδοτική υποτροφία, β) τρεις (3) ερευνητές φοιτητές που φοιτούν σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 – Αυτεπιστασία (82579) της πράξης με τίτλο: «Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)» της Πράξης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή/και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος», με κωδικό ΟΠΣ 5060269 (Κ.Α. 80579) (ΑΔΑ: Ω87Α469Β7Δ-ΥΞΓ)

Πρόσκληση_12966_2021

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_12875/14.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο Μεταδιδάκτορα στην πόλη της Πάτρας με ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό (ακρωνύμιο: PLan-V – κωδ. Τ2ΕΔΚ-02159)» (Κ.Α. 80527) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: Ω8ΡΝ469Β7Δ-ΔΓΤ)

Πρόσκληση_12875_2021

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_11566/29.06.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έναν/μία (1) νέο ερευνητή / νέα ερευνήτρια, με αντικείμενο: έρευνα πεδίου, εργασίες τεκμηρίωσης και ψηφιοποίησης, τροφοδότηση βάσης δεδομένων, διοργάνωση δράσεων επικοινωνίας και προβολής, συμμετοχή στην επεξεργασία και διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, συντονισμός εκπαιδευτικών δράσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με κωδικό αριθμό 80556 και τίτλο: «Αρχείο Δημήτρη Παπαϊωάννου» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: 6ΖΟ9469Β7Δ-31Μ)

Πρόσκληση_11556_2021

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_11352/28.06.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε δύο (2) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο της Πράξης: «Συμπλήρωση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Κ.Α. 80580, με MIS-5060299, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020». (ΑΔΑ: 6ΥΖΔ469Β7Δ-0ΓΞ)

Πρόσκληση_11352_2021

newspin1_e0