Αρχική » Ανακοινώσεις » Έγκριση της 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020

Έγκριση της 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020

Έγινε από την ΕΥΣ η Έγκριση της 1ης επικαιροποίησης του Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης Δεικτών του ΕΣΠΑ 2014-2020 (με αρ.πρωτ. 70301 – 06-07-2020),  όπου αποτυπώνεται η επιθυμητή διατύπωση ως εισαγωγή, σε κάθε ερωτηματολόγιο που θα διαβάζουν οι ωφελούμενοι όταν ανοίγουν την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων εισόδου και εξόδου, ώστε να είναι ενήμεροι για το σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων.

ΕΣΠΔ ΕΣΠΑ 2014_2020_1η επικαιροποίηση

Κατόπιν τούτου κοινοποιείται το εν λόγω νέο κείμενο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιείται και το οποίο συμπληρώνει με κάποιες επιπλέον πληροφορίες το αρχικό.

Το κείμενο έχει ως ακολούθως:

«Αγαπητέ κύριε/κυρία,

Συνημμένα θα βρείτε ερωτηματολόγιο που αφορά στο πρόγραμμα …….. στο οποίο συμμετέχετε («συμμετείχατε» στα ερωτηματολόγια εξόδου).

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα δεδομένα των απαντήσεών σας θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης….., όνομα αντίστοιχου δικαιούχου) για το σκοπό της παρακολούθησης του προ-γράμματος, προκειμένου να εξαχθούν στατιστικά στοιχεία (δείκτες) και για το σκοπό των προβλεπόμενων ερευνών και αξιολογήσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις του ΕΚΤ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς, πραγματοποιείται ιδίως υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτώσεων γ` και ε` της παρα-γράφου1 του άρθρου 6 και της περίπτωσης ζ` της παρ. 2 του άρθρου 9 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679

Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 12 έως 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, διατηρείτε – ως υποκείμενα των δεδομένων – τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης, τα δικαιώματα διόρθωσης και διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), το δικαίω-μα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).