Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19828/10.12.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19828/10.12.2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ερευνητή στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ΕΣΘΙΣΗΣ: Έξυπνο Σύστημα αισΘητήρων ανΙχνευσηΣ διαρροΗς σε αγωγούς μεταφοράΣ προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου» (Κ.Α. 0355) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΞΔ469Β7Δ-Φ27)

Πρόσκληση_19828

newspin1_e0