Αρχική » Ανακοινώσεις » Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 9016/19.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 9016/19.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 9016/19.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του Διιδρυματικού – Διατμηματικού ΠΜΣ με τίτλο «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση» (Κ.Α. 80497). (ΑΔΑ: Ψ4ΙΒ469Β7Δ-Ρ7Λ)

Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης_9016_2021

newspin1_e0