Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_12875/14.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_12875/14.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο Μεταδιδάκτορα στην πόλη της Πάτρας με ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πλατφόρμα Λογοθεραπείας με Εικονικό Βοηθό (ακρωνύμιο: PLan-V – κωδ. Τ2ΕΔΚ-02159)» (Κ.Α. 80527) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: Ω8ΡΝ469Β7Δ-ΔΓΤ)

Πρόσκληση_12875_2021

newspin1_e0