Αρχική » Ανακοινώσεις » Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 9285/24.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 9285/24.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 9285/24.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80554) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047289. (ΑΔΑ: 6ΜΓΩ469Β7Δ-ΠΕΘ)

Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης_9285_2021

newspin1_e0