Αρχική » Ανακοινώσεις » Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10350/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10350/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος,

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 10350/10.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80560), με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5050659 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». (ΑΔΑ: ΨΝΤΥ469Β7Δ-486)

Εγκριση πρακτικού αξιολόγησης_10350_2021

newspin1_e0