Αρχική » Ανακοινώσεις » 83687_2021 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 35 του ν.4485/17 (Α΄114) για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ.

83687_2021 Έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 35 του ν.4485/17 (Α΄114) για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ.

Στο ΦΕΚ 2988/Β΄/8-7-2021 δημοσιεύτηκε η αριθμ. 79803/Ζ1/5-7-2019 (ΑΔΑ:ΨΑ6046ΜΤΛΗ-502) Υπουργική Απόφαση, με θέμα «Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα [το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70 %) του οικογενειακού]» η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του θέματος και παρακαλούμε για την εφαρμογή του περιεχομένου της για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

ΕΞΕ – 83687 – 2021 – Έκδοση Υπουργικής Απόφασης κατεξουσιοδότηση του άρθρου 35 του ν.4485 17 (Α114) για την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σε ΠΜΣ