Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13236/19.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13236/19.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (01) ερευνητή με αντικείμενο «Μεθόδους αξιολόγησης αποδοτικότητας και διαχείριση κρίσιμων υποδομών», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Disaster Risk Reduction: Innovative sustainable solutions through interactive education» K.A. 80557 (κωδικός αριθμός 2020-1-BG01-KA203-079204) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ: ΨΡΛΖ469Β7Δ-Λ9Μ)

Πρόσκληση_13236_2021

newspin1_e0