Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13289/20.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_13289/20.07.2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αίτησης διεκδίκησης οικονομικού βοηθήματος προπτυχιακού φοιτητή/τριας, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο «Οικονομική ενίσχυση επιμελών φοιτητών που προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες» του υποέργου 01 της Πράξης με τίτλο: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, (Κ.Α. 81499) με κωδικό MIS 5053865, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΑΔΑ: ΩΚ14469Β7Δ-11Η)

Πρόσκληση_13289_2021

Υπόδειγμα Αίτησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

newspin1_e0