Αρχική » Ανακοινώσεις » Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19854/02-09-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 19854/02-09-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν/μία (1) ερευνητή/τρια  απόφοιτο/η ή τελειόφοιτο/η στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+) με Κ.Α. 80567 και κωδικό ΟΠΣ 5047041 και κωδικό ΟΠΣ 5047041. (ΑΔΑ: ΡΚ57469Β7Δ-ΨΧΨ)

6824469Β7Δ-ΘΚΨ

newspin1_e0