Αρχική » Ανακοινώσεις » Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.27503/29-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ.αριθμ.27503/29-11-2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Έγκριση του υπ.αριθμ. 30004/27.12.2022 Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 27503/29.11.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε δυο (2) προπτυχιακούς φοιτητές/τριες, στο πλαίσιο του έργου «Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80555) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046086, που υλοποιείται στo πλαίσιo της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020».

6Β6Δ469Β7Δ-ΨΛΟ

newspin1_e0