Αρχική » Έργα ΕΣΠΑ » AeroPlas – Προηγμένη θερμομονωτική τσιμεντοκονία υψηλής απόδοσης (MIS 5074553)

AeroPlas – Προηγμένη θερμομονωτική τσιμεντοκονία υψηλής απόδοσης (MIS 5074553)

  • Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ)
  • ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Προϋπολογισμός: 714.317,93€
  • http://aeroplas.iceht.forth.gr/

Περιγραφή

80552Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παρασκευή θερμομονωτικού επιχρίσματος με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες για εφαρμογή στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων. Θα αναπτυχθεί καινοτόμο τεχνητό αδρανές υλικό «οιονεί-αερογέλης» με εξαιρετικά χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, τουλάχιστον υπο- τριπλάσια από τα προαναφερθέντα συμβατικά αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στα υπάρχοντα θερμομονωτικά επιχρίσματα. Ως τελικός στόχος του παρόντος έργου τίθεται η πιλοτική παραγωγή του εν λόγω θερμομονωτικού επιχρίσματος, στην πορεία ανάπτυξης ενός καινοτόμου εμπορικού προϊόντος που θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας της συμμετέχουσας επιχείρησης προς τις διεθνείς αγορές. Αυτό ο στόχος θα είναι τα αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ τριών ακαδημαϊκών φορέων (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑΠΕΛ) και μιας σημαντικής εταιρείας του χώρου των οικοδομικών υλικών, της ISOMAT ABEE

 

Οφέλη

H πιο σημαντική από τις τεχνικές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, όσον αφορά τη συμβολή της στην τελική ενεργειακή αναβάθμιση που επιτυγχάνεται σε ένα κτίριο, είναι η θερμική προστασία του κελύφους του. Βάσει της υπάρχουσας τεχνολογίας, η θερμική μόνωση επιτυγχάνεται κυρίως με εφαρμογή σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τύπου πολύστρωτου κελύφους (ETICS) ή θερμομονωτικών επιχρισμάτων, στα οποία χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά αδρανή υλικά, όπως ελαφρόπετρα (κίσηρη), πέρλες διογκωμένης πολυστερίνης, διογκωμένος περλίτης, διογκωμένο γυαλί, κα. H χρήση των θερμομονωτικών επιχρισμάτων, φαντάζει ιδανική λύση έναντι των ETICS, λόγω του χαμηλότερου κόστους, της πολύ εύκολης και πάντα εφικτής εφαρμογής τους. Παρόλα αυτά όμως, η αποδοτικότητα των υπαρχόντων θερμομονωτικών επιχρισμάτων, είναι περίπου στο ήμισυ αυτής των συστημάτων ETICS και ως εκ τούτου δεν μπορεί θεωρηθεί επαρκής για μια ικανοποιητική θερμική προστασία του κελύφους.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παρασκευή θερμομονωτικού επιχρίσματος με εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες, εφάμιλλες των σύνθετων συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωσης τύπου κελύφους ETICS, ώστε το νέον προϊόν που θα παραχθεί ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής έρευνας στο πλαίσιο του παρόντος, να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα της λύσης επιχρίσματος που είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η ευκολία, η εφικτότητα της εφαρμογής και το χαμηλό κόστος, με την αποδοτικότητα των συστημάτων ETICS. Προκειμένου να επιτευχθεί η προαναφερθείσα υψηλή αποδοτικότητα, στο πλαίσιο του παρόντος, θα παρασκευασθεί καινοτόμο τεχνητό αδρανές υλικό «οιονεί-αερογέλης» με εξαιρετικά χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, τουλάχιστον υπο-τριπλάσια από τα προαναφερθέντα συμβατικά αδρανή υλικά που χρησιμοποιούνται στα υπάρχοντα θερμομονωτικά επιχρίσματα

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου κατηγοριοποιείται σε τρεις βασικές ενότητες βιομηχανικής έρευνας: (α) την παρασκευή καινοτόμου τεχνητού αδρανούς υλικού «οιονεί-αερογέλης», (β) τη σύνθεση του θερμομονωτικού επιχρίσματος και (γ) την εκτίμηση και αποτίμηση των ιδιοτήτων των παραχθέντων υλικών, με συμμετέχοντες φορείς το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής, την ISOMAT ABEE, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ως τελικός στόχος του παρόντος έργου τίθεται η παραγωγή σε πιλοτική κλίμακα του εν λόγω θερμομονωτικού επιχρίσματος, στην κατεύθυνση ανάπτυξης ενός καινοτόμου εμπορικού προϊόντος που θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας της συμμετέχουσας επιχείρησης προς τις διεθνείς αγορές.

Τέλος, πέραν των παραπάνω, στα αναμενόμενα αποτελέσματα του παρόντος έργου συμπεριλαμβάνονται δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας της σύστασης του καινοτόμου θερμομονωτικού επιχρίσματος και επιπροσθέτως νέες θέσεις εργασίας και εκπαίδευση νέων επιστημόνων, οι οποίοι θα αποκομίσουν σημαντική τεχνογνωσία από τη διεξαγόμενη σε αυτό εφαρμοσμένη βιομηχανική έρευνα.