Αρχική » Διαδικασία Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων

Διαδικασία Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στη διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων και σχετικά έντυπα.

ΨΛ28469Β7Δ-8Μ0

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ