Αρχική » Διαδικασία Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων

Διαδικασία Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων

Αναζήτηση χρηματοδότησης

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει τα μέλη Δ.Ε.Π. σχετικά με τις προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων από διεθνείς και εθνικούς φορείς.

Σύνταξη και υποβολή προτάσεων

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος αναλαμβάνει τη σύνταξη και την υποβολή της ερευνητικής πρότασης  με την καθοδήγηση του ΕΛΚΕ.
Όσον αφορά τις υποβολές προτάσεων, δεν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, εκτός αν η εκάστοτε πρόσκληση το απαιτεί.
Σε περίπτωση  που απαιτείται έγκριση, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος καταθέτει  στον ΕΛΚΕ αντίγραφο της πρότασης που υποβάλει στο φορέα συνοδευόμενο από το έντυπο έγκρισης υποβολής πρότασης (Υπόδειγμα 1).

Το ποσό της παρακράτησης  για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου γίνεται στο σύνολο χρηματοδότησης του έργου και  υπολογίζεται σύμφωνα με την Απόφαση 1/21.11.2017 της Επιτροπής  Ερευνών (ΑΔΑ: Ω0ΞΔ469Β7Δ-ΝΞΕ) ως ακολούθως:

α. Χρηματοδότηση από την ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς: στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Φορέα Χρηματοδότησης

β. Χρηματοδότηση από ιδιωτικές εταιρείες και παροχή υπηρεσιών: 15%

γ. Χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους  ή/και συγχρηματοδότηση από την ΕΕ:  όπως ορίζεται στον οδηγό εφαρμογής των προγραμμάτων με ανώτατο όριο το 15%

δ. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ε. Εκπαιδευτικά έργα αυτοχρηματοδοτούμενα, με μισθοδοτούμενο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 15%

στ. Εκπαιδευτικά έργα που δεν ανήκουν σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες (π.χ. θερινά σχολεία, προγράμματα Δια Βίου Μάθησης):  5%

ζ. Συνέδρια με καταβολή και διαχείριση τέλους εγγραφής: 5%

η.  Έργα αμιγούς χρηματοδότησης υποτροφιών: δεν γίνεται παρακράτηση.

Στα έργα για τα οποία η παρακράτηση δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, δεν θα γίνεται παρακράτηση υπέρ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Για άλλες κατηγορίες που δεν προβλέπονται ανωτέρω, το ποσοστό παρακράτησης θα αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης.
Σε όλως ιδιαίτερες περιπτώσεις, κατόπιν πλήρως τεκμηριωμένης αίτησης του Ε.Υ. και σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, είναι δυνατόν να ορίζεται μικρότερο ποσοστό παρακράτησης από τα αναγραφόμενα στις περιπτώσεις α-γ και ε-ζ, ανωτέρω.
Στις περιπτώσεις αυτές, στην απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ αναφέρεται η ειδική αιτιολογία για τη μείωση του ποσοστού παρακράτησης.

Για τις κατηγορίες των έργων (α) και (β) το ποσοστό παρακράτησης θα μπορεί να μειώνεται μετά από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Οι Ε.Υ. οι οποίοι διετέλεσαν επιστημονικά υπεύθυνοι έργων έρευνας και ανάπτυξης που προκάλεσαν συνολική εισροή στον Ε.Λ.Κ.Ε. εσόδων άνω των 2.000.000,00€, παρέχεται η δυνατότητα κατά την ένταξη ενός νέου έργου να καταθέσουν αίτημα του Ε.Υ. μείωσης του ποσοστού παρακράτησης του νέου έργου. Για την κατηγορία (α) το ποσοστό μπορεί να μειωθεί μέχρι του ύψους του 8%, ενώ για την κατηγορία (β) μέχρι του ύψους του 13%. Στον υπολογισμό της συνολικής εισροής δεν λαμβάνονται υπόψη έργα ιδρυματικά ή τμημάτων, ή έργα στα οποία δεν έγινε παρακράτηση για οποιοδήποτε λόγο. Εάν η αίτηση εγκριθεί, τότε το συνολικό ποσό εισροών που λογίζεται για τον αιτούμενο Ε.Υ. για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου μηδενίζεται και ο Ε.Υ. έχει το δικαίωμα να υποβάλλει εκ νέου αίτημα μείωσης της παρακράτησης όταν εντάξει στον Ειδικό Λογαριασμό νέα έργα που θα αποφέρουν στον Ε.Λ.Κ.Ε. έσοδα άνω των 2.000.000€.

Το ποσοστό παρακράτησης μπορεί να αυξάνεται μέχρι το μέγιστο 25% σε κάθε περίπτωση που ο χρηματοδότης το επιτρέπει και ο Ε.Υ. προκάλεσε δαπάνες σε βάρος του Ε.Λ.Κ.Ε. στη διαχείριση προγενέστερων  Έργων.

Έναρξη έργων

Για την έναρξη ενός έργου, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος υποβάλει στον ΕΛΚΕ:

  1. Το έντυπο αίτηση αποδοχής διαχείρισης έργου (Υπόδειγμα 2).
  2. Τη σύμβαση του Φορέα Χρηματοδότησης με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνοδευόμενη από τα παραρτήματά της.
  3. Τον προϋπολογισμό του έργου.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση 58/26.06.2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  (ΑΔΑ: ΨΕΓΔ469Β7Δ-ΕΤΨ), σε περίπτωση που το έντυπο αποδοχής διαχείρισης έργου συνοδεύεται από εισήγηση για έγκριση του προϋπολογισμού του έργου και της ομάδας εργασίας, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος θα πρέπει να υποβάλει συνοδευτικά και το έντυπο αμοιβών

Ο ΕΛΚΕ εγκρίνει την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων και αποδίδει στο έργο έναν εσωτερικό κωδικό. Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη του έργου και για κάθε οικονομική συναλλαγή.

Για τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη τα φορολογικά  στοιχεία του ΕΛΚΕ, καθώς και τα στοιχεία του οργανισμού για υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Έργα.

Επιπλέον, επισυνάπτεται  η Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στη διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων (ΑΔΑ ΨΞΚΧ469Β7Δ-43Ι).

Σημαντική Ανακοίνωση