Αρχική » Διαδικασία Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων

Διαδικασία Υποβολής Ερευνητικών Προτάσεων

Αναζήτηση χρηματοδότησης

Ο Ε.Λ.Κ.Ε. ενημερώνει τα μέλη Δ.Ε.Π. σχετικά με τις προκηρύξεις ερευνητικών προγραμμάτων από διεθνείς και εθνικούς φορείς.

Σύνταξη και υποβολή προτάσεων

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος αναλαμβάνει τη σύνταξη και την υποβολή της ερευνητικής πρότασης  με την καθοδήγηση του ΕΛΚΕ.
Όσον αφορά τις υποβολές προτάσεων, δεν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών, εκτός αν η εκάστοτε πρόσκληση το απαιτεί.
Σε περίπτωση  που απαιτείται έγκριση, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος καταθέτει  στον ΕΛΚΕ αντίγραφο της πρότασης που υποβάλει στο φορέα συνοδευόμενο από το έντυπο έγκρισης υποβολής πρότασης (Υπόδειγμα 1) με ισχύ από 16/2/2021  σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών 6ΦΓΜ469Β7Δ-2ΑΔ.

Το ποσό της παρακράτησης  για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου γίνεται στο σύνολο χρηματοδότησης του έργου και  υπολογίζεται ως ακολούθως:

α. Χρηματοδότηση από την ΕΕ και διεθνείς οργανισμούς: στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Φορέα Χρηματοδότησης

β. Χρηματοδότηση από ιδιωτικές εταιρείες και παροχή υπηρεσιών: 15%

γ. Χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους  ή/και συγχρηματοδότηση από την ΕΕ:  όπως ορίζεται στον οδηγό εφαρμογής των προγραμμάτων με ανώτατο όριο το 15%

δ. Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ε. Εκπαιδευτικά έργα αυτοχρηματοδοτούμενα, με μισθοδοτούμενο προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 15%

στ. Εκπαιδευτικά έργα που δεν ανήκουν σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες (π.χ. θερινά σχολεία, προγράμματα Δια Βίου Μάθησης):  8%

ζ. Συνέδρια με καταβολή και διαχείριση τέλους εγγραφής: 5%

η.  Έργα αμιγούς χρηματοδότησης υποτροφιών: δεν γίνεται παρακράτηση.

Στα έργα για τα οποία η παρακράτηση δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, δεν θα γίνεται παρακράτηση υπέρ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Για άλλες κατηγορίες που δεν προβλέπονται ανωτέρω, το ποσοστό παρακράτησης θα αποφασίζεται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης.

Με στόχο την υποστήριξη της έρευνας, η Επιτροπή μπορέι να διευκολύνει ερευνητές με μειωμένα ποσοστά παρακράτησης για την κατηγορία (α) μέχρι 8% και για την κατηγορίες (β) έως 13%. Σχετικά κριτήρια θα αποφασιστούν από την Επιτροπή.

Σε προγράμματα με αυξημένη ίδια συμμετοχή, η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί με διαφορετικό τρόπο, η Επιτροπή μπορεί να εξετάσει αιτήματα μειωμένης παρακράτησης ή και επιδότησης από το Αποθεματικό του ΕΛΚΕ.

Έναρξη έργων

Για την έναρξη ενός έργου, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος υποβάλει στον ΕΛΚΕ:

  1. Το έντυπο αίτηση αποδοχής διαχείρισης έργου (Υπόδειγμα 2).
  2. Τη σύμβαση του Φορέα Χρηματοδότησης με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συνοδευόμενη από τα παραρτήματά της.
  3. Τον προϋπολογισμό του έργου.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση 58/26.06.2018 της Επιτροπής Ερευνών  (ΑΔΑ: ΨΕΓΔ469Β7Δ-ΕΤΨ), σε περίπτωση που το έντυπο αποδοχής διαχείρισης έργου συνοδεύεται από εισήγηση για έγκριση του προϋπολογισμού του έργου και της ομάδας εργασίας, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος θα πρέπει να υποβάλει συνοδευτικά και το έντυπο αμοιβών

Ο ΕΛΚΕ εγκρίνει την υποβολή των ανωτέρω εγγράφων και αποδίδει στο έργο έναν εσωτερικό κωδικό. Η ανωτέρω διαδικασία αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη του έργου και για κάθε οικονομική συναλλαγή.

Για τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το φορέα που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου, θα ήταν χρήσιμο να λαμβάνονται υπόψη τα φορολογικά  στοιχεία του ΕΛΚΕ, καθώς και τα στοιχεία του οργανισμού για υποβολή προτάσεων σε Ευρωπαϊκά Έργα.

Επιπλέον, επισυνάπτεται  η Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που αφορά στη διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων (ΑΔΑ ΨΞΚΧ469Β7Δ-43Ι).