Αρχική » Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12968/11-1-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία – δικηγόρο ή ένα (1) νομικό πρόσωπο, για την παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αντικείμενο «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133).

Ω44Δ469Β7Δ-8Ξ9_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β13379/16-02-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Στήριξη ερευνητών, εξεύρεση πόρων, προώθηση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130), για τρεις (3) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

ΩΒ7Τ469Β7Δ-ΒΘΗ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (1)

newspin1_e0


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12793/22.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0308) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009163 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

72ΥΧ469Β7Δ-ΤΦΡ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_3

newspin1_e0


Αποτελέσματα των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και Νοσηλευτικής στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12793/22.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0308) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009163 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΩΩΑΑ469Β7Δ-9ΕΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12361/23-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, για δώδεκα (12) μήνες, με αντικείμενο «Υποστήριξη του δικτύου δεδομένων, του τηλεφωνικού δικτύου και Τεχνική Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133)».

65ΗΦ469Β7Δ-Γ8Π_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_2


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12793/22.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0308) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009163 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, το Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών.

6ΕΙ9469Β7Δ-Η60_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών και Νοσηλευτικής στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12793/22.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0308) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009163 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΩΩΑΑ469Β7Δ-9ΕΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12776/21-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: «Οικονομική και Λογιστική υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133)».

6Α8Υ469Β7Δ-Σ7Ο_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12775/21-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: «Γενικά Διοικητικά Καθήκοντα – Επιμέλεια και Σύνταξη κειμένων της Διεύθυνσης Προσωπικού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133)».

6ΤΟΝ469Β7Δ-ΧΒ7_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12773/21-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: «Διοικητική και Οικονομική Υποστήριξη και Διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130), για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

ΩΑΕ3469Β7Δ-Ξ60_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12587/07-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Στήριξη ερευνητών, εξεύρεση πόρων, προώθηση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

72ΡΘ469Β7Δ-ΙΔΠ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12586/07-12-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική, Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σε έναν (1) ελεύθερο επαγγελματία – δικηγόρο ή ένα (1) νομικό πρόσωπο, με αντικείμενο την «Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Νομικά Θέματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

7Μ8Ν469Β7Δ-Ο09_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12363/23-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ – Υποστήριξη πληροφορικού συστήματος – Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοσελίδας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

ΨΗΕΧ469Β7Δ-0Ι5_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12322/20-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Σπάρτης, για δώδεκα (12) μήνες, με αντικείμενο «Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης – Γενικών Καθηκόντων», για το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 25% ΤΩΝ ΠΜΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» (Κ.Α.0133)».

ΩΧΟΨ469Β7Δ-Ρ4Α_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β12321/20-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, με χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133.

9ΨΔΥ469Β7Δ-Ν5Λ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12362/23-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, για το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, με αντικείμενο «Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών, προμηθειών, προϊόντων και υπηρεσιών», στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133.

ΩΖΩ6469Β7Δ-ΘΥΞ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β11126/19.07.2017 Παράτασης της υπ’ αριθμ. Β10890/28.06.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0308) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009163.

ΩΩΛΟ469Β7Δ-Κ6Α_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β11620/21-09-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου με αντικείμενο «Διαχείριση του έργου ‘Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού’ (Κ.Α. 0308)» σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας για πέντε (5) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως τρεις (3) μήνες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_Ω6ΠΚ469Β7Δ-8ΨΧ-1


Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β11125/19.07.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο «Υπεύθυνος Διαχείρισης Κατεύθυνσης Μεταπτυχιακού Προγράμματος» στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας με τίτλο: «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία: κατεύθυνση Νέα Ελληνική Φιλολογία» (Κ.Α. 0226), για το χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.

ΨΜΘΘ469Β7Δ-Γ4Η_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ


Σημαντική Ανακοίνωση