Αρχική » Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Προκηρύξεις Χρηματοδότησης

Τίτλος Πρόσκλησης Πρόγραμμα Προθεσμία Φορέας
Υποβολής
newspin1_e0 ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN PROGRAMME 2014-2020: Call for proposals for standard projects ENI CBC MED PROGRAMME 2014-2020 3/7/2019 EUROPEAN NEIGHBOURHOOD INSTRUMENT (ENI)
Patras Science Park «Proof of Concept» Επιστημονικό Πάρκο Πατρών 10/5/2019 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
Programme for the Environment and Climate Action-Technical Assistance (LIFE-2019) LIFE+ 12/6/2019 EUROPEAN COMMISSION – ENVIRONMENT DIRECTORATE GENERAL
H2020 – Call for Proposals: MARIE SKLODOWSKA-CURIE INDIVIDUAL FELLOWSHIPS (H2020-MSCA-IF-2019) Marie Sklodowska-Curie actions 11/9/2019 EUROPEAN COMMISSION – DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION
Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium-sized enterprises ( COS-ENTRECOMP-2018-3-01) COSME 2014-2020 22/8/2019 EUROPEAN COMMISSION-INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE GENERAL
 H2020 – Call for Proposals: H2020-JTI-BBI-2019  Industrial Leadership  4/9/2019 EUROPEAN COMMISSION – DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION
 Η2020-Call for Proposals-FET Proactive: emerging paradigms and communities  Future and Emerging Technologies 3/9/2019
H2020-Call for Proposals-EIC Transition to Innovation Activities Future and Emerging Technologies 3/9/2019
 H2020 – Call for Proposals – RESponsible Island – Prize for a renewable geographic energy island    Horizon 2020 29/9/2020
Πρόσκληση με Κωδικό ΕΔΒΜ96 και τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019 – 2022»  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 15/5/2019
 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»- Β’ Κύκλος  

ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020

 

26/5/2019
Call for Proposals-Union Civil Protection Mechanism Full Scale Exercises UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM 15/5/2019 EUROPEAN COMMISSION-INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE GENERAL
RegioStars Awards 2019: call for applications AWARDS 8/3/2019 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND (ERDF)
Call for Proposals-Capacity building for litigating cases relating to democracy, rule of law and fundamental rights violations JUSTICE PROGRAMME 28/5/2019 EUROPEAN COMMISSION – DIRECTORATE GENERAL FOR RESEARCH AND INNOVATION
7η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Έργων Παραγωγής Προκηρύξεις Χωρίς Πλαίσιο 29/3/2019
Κέντρο Έρευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες: Πέμπτη (5η) Δημόσια Πρόσκληση για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων προς χρηματοδότηση για το έτος 2020 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 18/3/2019 ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
H2020 – Call for Proposals – H2020-ECSEL-RIA-2019-2 (H2020-ECSEL-RIA-2019-2) Escel Work Plan 18/9/2019 EUROPEAN COMMISSION-INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE GENERAL
H2020 – Call for Proposals – H2020-ECSEL-2019-1-IA Escel Work Plan 18/9/2019 EUROPEAN COMMISSION-INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE GENERAL
H2020 – Call for Proposals – H2020-ECSEL-2019-3-CSA-HealthE Escel Work Plan 27/3/2019 EUROPEAN COMMISSION-INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE GENERAL
Call for Proposals-Preparedness in civil protection and marine pollution UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM 4/4/2019 EUROPEAN COMMISSION-INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE GENERAL
Call for Proposals-Prevention in civil protection and marine pollution UNION CIVIL PROTECTION MECHANISM 4/4/2019 EUROPEAN COMMISSION-INFORMATION SOCIETY AND MEDIA DIRECTORATE GENERAL
1st JOINT CALL FOR EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES (JTC 2019) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 11/6/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Call for Proposals: SESAR 2020 SESAR 2020 IR-VLD WAVE 2 Smart, green and integrated transport 16/4/2019 European Commission
Πρόσκληση για τη διαδικασία προ-επιλογής ερευνητικών προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές – κύκλος Β’ 10/2/2019 ΕΣΠΑ 2014-2020  Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»
PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area- Δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων έτους 2019 για τη χρηματοδότηση έργων Έρευνας και Καινοτομίας  PRIMA Implementation Structure 4/9/2019  PRIMA PROGRAME
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ» Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) 10/4/2019 ΕΣΠΑ 2014-2020
SIMPLE PROGRAMMES 2019 – PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS  PROMOTION OF AGRICULTURAL PRODUCTS 2014-2020 16/4/2019 European Commission
European Cluster Excellence Programme COSME – EU programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) 4/4/2019 European Commission
Call for Proposals – NUCLEAR FISSION AND RADIATION PROTECTION RESEARCH  Euratom 25/9/2019 European Commission
Call for Proposal for Action Grants 2019 (REC-AG-2019) Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2012 (REC) 20/6/2019 European Commission
Call for Proposal for Action Grants 2019 Justice Programme 27/6/2019 European Commission
FCH2 JU CALL FOR PROPOSALS 2019  Smart, green and integrated transport 23/4/2019 European Commission
SHIFT2RAIL JU CALL PROPOSALS 2019  Smart, green and integrated transport 18/6/2019 European Commission
ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy (BlueBio) – «Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources» BlueBio 17/3/2019 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
ERA-PerMed «Personalized Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation» ERA-PerMed 7/3/2019 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
ERA-NET NEURON «Translational Biomarkers in Brain Disorders»  ERA-NET NEURON 11/3/2019 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Sejours scientifiques de haut niveau Υποτροφίες της Γαλλικής Κυβέρνησης για νέους ερευνητές «Sejours scientifiques de haut niveau» 30/4/2019 Γαλλική Πρεσβεία
Building the SwafS knowledge base Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Taking stock and re-examining the role of science communication Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Consolidating and expanding the knowledge base on citizen science Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Ethics of Innovation: the challenge of new interaction modes Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Exploring and supporting citizen science Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Supporting the development of territorial Responsible Research and Innovation Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
The gender perspective of science, technology and innovation (STI) in dialogue with third countries Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Scenarios for an award/certification system for gender equality in research organisations and universities in Europe Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Supporting research organisations to implement gender equality plans Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Research innovation needs & skills training in PhD programmes Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
EURAXESS TOP V Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Grounding RRI practices in research and innovation funding and performing organisations Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
Open schooling and collaboration on science education Horizon 2020-Science with and for Society 2/4/2019 European Commission
2η Προκήρυξη Ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Τριών 25/2/2019 ΕΛΙΔΕΚ
Sector Skills Alliances 2019-Call EAC/A03/2018 Erasmus+, Sector Skills Alliances 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Knowledge Alliances 2019 Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Knowledge alliances 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Jean Monnet – Activities 2019 Erasmus+, Jean Monnet, Jean Monnet Chairs, Jean Monnet Centres of excellence, Jean Monnet support to associations, Jean Monnet Modules, Jean Monnet Networks, Jean Monnet Projects 22/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees 2019 Erasmus+, Key Action 1: Learning Mobility of Individuals, Erasmus Mundus Joint Master Degrees 14/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Capacity Building in the field of Higher Education 2019 Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Capacity-building in higher education 7/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Knowledge Alliances 2019 Erasmus+, Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices, Knowledge alliances 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Sector Skills Alliances 2019-Call EAC/A03/2018 Erasmus+, Sector Skills Alliances 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
Έναρξη β’ φάσης υποβολής 1ης Προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας Ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας Διάφορες Ημερομηνίες ΕΛΙΔΕΚ
 Interreg MED Programme 3rd call for modular projects  Interreg Mediterranean Programme 31/1/2019 Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου Εδαφικής Συνεργασίας
Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης για Υποβολή Προτάσεων Ερευνητικών Έργων στο Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου Δικτύωσης για τις Κβαντικές Τεχνολογίες QuantERA (ERAnet Co-fund in Quantum Τechnologies) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 31/10/2018 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Ευρωπαϊκή Κοινή πρόσκληση/Προκήρυξη στο πλαίσιο των Δράσεων ERA-NET Cofund Susan, FACCE ERA-GAS και ICT-AGRI2 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 3/12/2018 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Κοινή Διακρατική Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA IIΙ (European Coordinated Research for Long Term Information and Communication Technologies (ICT) and ICT-based Scientific Challenges) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 15/1/2019 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
ERC Consolidator Grant H2020 – Excellent Science 7/2/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
Clean Sky 2 H2020 – Societal Challenges 6/2/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
EU Prize for Women Innovators H2020-Science with and for Society 16/1/2019  European Commission – Directorate General for Communications Networks, Content & Technology
European Universities 2019-EAC/A03/2018 Erasmus+ – Key Action 2 – European Universities 28/2/2019 European Commission – Education Audiovisual & Culture Executive Agency
ERC Consolidator Grant Horizon 2020 Excellent Science  European Research Council (ERC) 7/2/2019 European Commission – European Research Council Executive Agency
Προκήρυξη στο πλαίσιο των Δράσεων ERA-NET Cofund Susan, FACCE ERA-GAS και ICT-AGRI2 Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις 3/12/2018 Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Blue Careers European Maritime and Fisheries Fund 31/1/2019 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Blue economy European Maritime and Fisheries Fund 31/1/2019 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Blue Labs European Maritime and Fisheries Fund 31/1/2019 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
TEchnology TRAnsfer via Multinational Application eXperiments TETRAMAX 31/1/2019 TETRAMAX
Innovative experiments 2nd 5GINFIRE Open Call “Innovative experiments” 18/12/2018 5GINFIRE
Design and management of networking and capacity building activities for European Heritage Label sites Strengthening European Citizens 3/1/2019 European Commission – Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
European Heritage Awards Europa Nostra Awards 15/11/2018 Europa Nostra –  European Commission
Προδημοσίευση 2ης Προκήρυξης της Δράσης: Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών  Ερευνητικά Έργα ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών ΕΛΙΔΕΚ
AMIF-2018-AG-INTE Asylum, Migration and Integration Fund 31/1/2019 European Commission- Dictorate General Migration & Home Affairs
TRANSNATIONAL ACTIONS FOR INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS IN THE EU MEMBER STATES AND SUPPORTING LEGAL MIGRATION
8/10/2019 European Commission – European Research Council Executive Agency
FETOPEN-01-2018-2019-2020 Horizon 2020 Excellent Science  Future and Emerging Technologies (FET) 14/10/2020 European Commission – European Research Council Executive Agency
FETPROACT-03-2018  FET ERA-NET Cofund Horizon 2020 Excellent Science  Future and Emerging Technologies (FET) 18/12/2020 European Commission – European Research Council Executive Agency
FETPROACT-04-2019 Community building and roadmapping for high performance and smart electrochemical energy storage Horizon 2020 Excellent Science  Future and Emerging Technologies (FET) 6/11/2018 European Commission – European Research Council Executive Agency
13/2/2019
7/5/2019
5/9/2019
6/11/2019
EIC-SMEInst-2018-2020 Horizon 2020  Industrial Leadership Innovation in SME 10/10/2018 European Commission – Executive Agency For Small & Medium-sized Enterprises (EASME)
Phase 2 9/1/2019
3/4/2019
5/6/2019
9/10/2019
13/3/2019
16/10/2019
  Batteries-EICPrize-2018: EIC Horizon Prize for ‘Innovative Batteries for eVehicles’ Horizon 2020  Industrial Leadership Nanotechnologies in LEIT 17/12/2020 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
HumanitarianAid-EICPrize-2020: EIC Horizon Prize for ‘Affordable High-Tech for Humanitarian Aid’ Horizon 2020  Industrial Leadership Nanotechnologies in LEIT 15/1/2020 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
13/3/2019
16/10/2019
SC6-Social-Innovation-Prize-2019: Horizon Prize for Social Innovation in Europe Horizon 2020 Societal Challenges 28/2/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
LCE-Prize-CO2Reuse-01-2016: Horizon prize for CO2 reuse Horizon 2020 Societal Challenges 3/4/2019 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
LCE-Prize-RenewableHospital-01-2016: Horizon prize for a Combined Heat and Power (CHP) Installation in a hospital using 100% Renewable Energy Sources Horizon 2020 Societal Challenges 3/4/2019 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
Sunfuel-EICPrize-2021: EIC Horizon Prize for ‘Fuel from the Sun: Artificial Photosynthesis’ Horizon 2020 Societal Challenges 3/2/2021 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)
SC1-BHC-07-2019: Regenerative medicine: from new insights to new applications Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-10-2019: Innovation Procurement: Next generation sequencing (NGS) for routine diagnosis Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-13-2019: Mining big data for early detection of infectious disease threats driven by climate change and other factors Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-28-2019: The Human Exposome Project: a toolbox for assessing and addressing the impact of environment on health Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-30-2019: Towards risk-based screening strategies for non-communicable diseases Horizon 2020 Societal Challenges 2/10/2018 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-31-2019: Pilot actions to build the foundations of a human cell atlas Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-BHC-32-2019: Towards a next generation influenza vaccine to protect citizens worldwide – an EU-India collaboration Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-HCO-01-2018-2019-2020: Actions in support of the International Consortium for Personalised Medicine Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
SC1-HCO-15-2019: Support for the functioning of the Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R) Horizon 2020 Societal Challenges 16/4/2019 European Commission-Directorate General For Research & Innovation
LC-SC3-EE-17-2019: European City Facility – European cities as key innovation hubs to unlock finance for energy efficiency Horizon 2020 Societal Challenges 5/2/2019 Innovation and Networks Executive Agency   (INEA)