Αρχική » Αρμοδιότητες Ε.Ε.

Αρμοδιότητες Ε.Ε.

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Επεξεργάζεται προτάσεις για την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος.
 2. Συντονίζει τα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά έργα των Τμημάτων, των Σχολών κ.λπ., που χρηματοδοτούνται μέσω του Eιδικού Λογαριασμού και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Λογαριασμού.
 3. Κρίνει και επιλέγει, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, τεχνολογικών έργων και γενικά των αναλαμβανομένων -στα πλαίσια της ανωτέρω Υπ. Απόφασης και των γενικών διατάξεων- έργων.
 4. Εγκρίνει, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για χρηματοδότηση ερευνητικών, τεχνολογικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού.
 5. Καταρτίζει ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού. Παρέχει δε, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις, κάθε αναγκαία ενημέρωση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που χρηματοδοτούν ερευνητικά έργα.
 6. Συντάσσει τον Οδηγό Χρηματοδότησης ο οποίος εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών.
 7. Αναθέτει έρευνες, μελέτες και εργασίες στο προσωπικό του Ιδρύματος (μέλη Δ.Ε.Π., Διοικητικούς υπαλλήλους κ.ά.) ή σε τρίτους με αμοιβή, για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.
 8. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στο Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
 9. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.
 10. Φροντίζει για την ενημέρωση της επιστημονικής κοινότητας του Ιδρύματος σχετικά με προγράμματα και έργα που έρχονται σε γνώση της.
 11. Χορηγεί υποτροφίες από τα έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού ή από δωρεές και χορηγίες που δίνονται για το σκοπό αυτό και καθορίζει το ύψος της υποτροφίας, τη χρονική διάρκεια και τον τρόπο επιλογής των υποτρόφων.
 12. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας.
 13. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας.
 14. Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων των χρηματοδοτούμενων μέσω του Λογαριασμού προγραμμάτων και έργων.
 15. Χορηγεί, υπό προϋποθέσεις, προκαταβολές καθώς και ταμειακές διευκολύνσεις στους Επιστημονικούς Υπευθύνους των έργων για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής των ερευνητικών προγραμμάτων.