Αρχική » Έντυπα ΠΜΣ

Έντυπα ΠΜΣ

Έντυπα σύμφωνα με διαδικασίες του ΕΛΚΕ  στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

 

Σύμβαση τύπου 1 για παροχή διδακτικού έργου
Τροποποιητική Σύμβαση τύπου 1 για την παροχή διδακτικού έργου

(Μέλη ΔΕΠ, υπηρετούντων λεκτόρων, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.ΕΠ., Εντεταλμένοι Διδάσκοντες του άρθρου 173 του ν4957/2022, Επισκέπτες Καθηγητές και Επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171 του ν4957/2022, Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172 του ν4957/2022 )

 

Σύμβαση τύπου 2 για την παροχή διδακτικού έργου
Τροποποιητική Σύμβαση τύπου 2 για την παροχή διδακτικού έργου

(Ομότιμοι Καθηγητές ή Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ, Συνεργαζόμενοι Καθηγητές του άρθρου 169 του ν4957/2022, Μεταδιδάκτορες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Ερευνητές και Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν4310/2014(Α΄258) ή άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, Καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή Ερευνητές ερευνητικών οργανισμών της αλλοδαπής, εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ/ΟΥΣΑΣ ΣΕ ΠΜΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ