Αρχική » Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/2021 (31/08/2021)

Παροχή Υπηρεσιών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού 03/2021 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για παροχή υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών «Ενίσχυσης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και υποστήριξης ηλεκτρονικών διαγωνισμών του ΕΛΚΕ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, λειτουργικών διαδικασιών και ανάδειξης ερευνητικών αποτελεσμάτων» Κ.Α. 80594 – Υποέργο 2 με τίτλο:  «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (υποστήριξη ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΛΚΕ)» Κ.Α. 82594,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 117 Ν. 4412/16), αρ.πρωτ.15486/31.08.2021

Περίληψη Διακήρυξης 03/2021 (ΑΔΑ:ΨΔ8Χ469Β7Δ-ΘΣΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2021 (ΚΗΜΔΗΣ:21PROC009135344)

Παραρτήματα διακήρυξης :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνική Προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Οικονομική Προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Ομάδας Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Καταλόγου Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών


Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 02/2021 (11/06/2021)

Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 02/2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την «Προσαρμογή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και των σχετικών συστημάτων και υποσυστημάτων αυτών, στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)» Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών –Ανάδειξη Συμβούλου – Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό έργου ΟΠΣ (MIS) 5032965, και Κωδικό Αριθμό Κ. Α.: 0343 και συγκεκριμένα στο Υποέργο 3: με τίτλο «Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» (ΣΑ: Ε3451, Κωδ. Ενάριθμου:2018ΣΕ34510326) με ΑΔΑΜ: 21PROC008691835
Η διευκρίνιση αφορά στα αποδεικτικά μέσα της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας του υποψήφιου οικονομικού φορέα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΗΣ 02 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ 6ΑΞ9469Β7Δ-44Χ


Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 01/2021 (01/06/2021)

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2021 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού με ΑΔΑΜ: 21PROC008667599. Η διευκρίνιση αφορά την πρώτη σελίδα του τεύχους της Διακήρυξης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01-2021


Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/2021 (31/05/2021)

Παροχή Υπηρεσιών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/2021 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για παροχή υπηρεσιών. Για την «Προσαρμογή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και των σχετικών συστημάτων και υποσυστημάτων αυτών, στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)» Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών –Ανάδειξη Συμβούλου – Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό έργου ΟΠΣ (MIS) 5032965, και Κωδικό Αριθμό Κ. Α.: 0343 και συγκεκριμένα στο Υποέργο 3: με τίτλο «Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» (ΣΑ: Ε3451, Κωδ. Ενάριθμου:2018ΣΕ34510326) (αρθρ. 117 του ν.4412/2016) αρ. Πρωτ.9402/26.05.2021

 Περίληψη Διακήρυξης 02/2021 (ΑΔΑ:ΨΟΗΚ469Β7Δ-ΩΦ50)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2021 (ΚΗΜΔΗΣ:21PROC008691835)

Παραρτήματα διακήρυξης (doc):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 


Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/2021 (26/05/2021)

Προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 01/2021 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε τέσσερα (4) τμήματα για προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ», ακρωνύμιο «AEROPLAS» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03219) MIS 5074553 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) [ΕΣΠΑ 2014 – 2020], Κ.Α. 80552 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής (αρθρ. 117 του ν.4412/2016), και συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 38.708,87 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01-2021 (ΑΔΑ 9ΨΦ6469Β7Δ-Ψ9Κ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) (ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008667599)

Παραρτήματα διακήρυξης (doc):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ


 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 02/2020 (29/09/2020)

Οι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 02/2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού με ΑΔΑΜ: 20PROC007366139

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02-2020


 

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  υπ’ αριθμ. 02/2020 (24/09/2020) 

Προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/2020 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04183 και ακρωνύμιο: “EQUAL”, Κ.Α. 70419

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007366139)

Παραρτήματα διακήρυξης (doc):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 


Ανάρτηση νέου Υποδείγματος Εγγυητικής Επιστολής του Τεύχους της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 01/2020

Το νέο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2020 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού με ΑΔΑΜ: 20PROC006850603

Νέο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής


 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 01/2020 

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2020 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού με ΑΔΑΜ: 20PROC006850603

Διευκρίνιση 1


 

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων υπ’ αριθμ. 01/2020

Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου «SELFSUSTAINED CROSS BORDER CUSTOMIZED CYBERPHYSICAL SYSTEM EXPERIMENTS FOR CAPACITY BUILDING AMONG EUROPEAN STAKEHOLDERS, SMART4ALL» Κ.Α.80503 προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 01/2020 Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006850937)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf) (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006850603)

 

 


 

Διευκρινίσεις / απαντήσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού υπ΄αριθμ.: 02

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2018 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για Προμήθεια συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού (ΑΔΑ: Ω9ΤΙ469Β7Δ-290) με ΑΔΑΜ: 18PROC003307202

Διευκρίνιση 2


Διευκρινίσεις / απαντήσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού υπ΄αριθμ.: 01

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2018 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για Προμήθεια συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού (ΑΔΑ: Ω9ΤΙ469Β7Δ-290) με ΑΔΑΜ: 18PROC003307202

Διευκρίνιση 1


Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 01/2018  Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη προμήθεια συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού.

Προκήρυξη (PDF) (ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003307581)

Διακήρυξη (PDF) (ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003307202)

Παραρτήματα διακήρυξης (PDF):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για: Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέχρι και την Παρασκευή 13-04-2018. Προσκαλείτε κάθε ενδιαφερόμενος να εξετάσει τις προδιαγραφές και να μας εκθέσει τυχών παρατηρήσεις του.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων παρακαλούμε να αποστέλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση elke@uop.gr καθώς και στο Fax: 2710 372123 της M.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τηλεφωνικές ή προφορικές παρατηρήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Κάθε άλλη επικοινωνία στο τηλέφωνο: 2710 372130.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ