Αρχική » Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 1/2024 (20/05/2024)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 10311/20.05.2024, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:348962) για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός (1) Δικτυακού Δίσκου Αποθήκευσης (NAS) και ενός  (1) Εξυπηρετητή», στο πλαίσιο του έργου «EUNICE European University for Customised Education» Κ.Α. 80746,  με συνολικό προϋπολογισμό 37.500,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι 46.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη Διακήρυξης 1/2024 (10309/20.05.2024, ΑΔΑΜ:24PROC014776761, ΑΔΑ:ΨΣ18469Β7Δ-Λ3Ε)
Διακήρυξη 1/2024 (ΑΔΑΜ:24PROC014777575)
ΕΕΕΣ Διακήρυξης 1/2024ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ Υπεύθυνη Δήλωση


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 19/2023 (30/11/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 25347/30-11-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:274226) για την επιλογή αναδόχου για την την Προμήθεια ηλεκτρικών πατινιών, στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Προμήθεια ηλεκτρικών πατινιών για το έργο SodaSense – Τμήμα Δ» του έργου με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» (Κ.Α 80577), με κωδικό ΟΠΣ 6001407, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027»,
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Περίληψη Διακήρυξης 19/2023 (25345/30.11.2023, ΑΔΑΜ:23POC013866973, ΑΔΑ:Ψ19Φ469Β7Δ-Ρ0Ζ)

Διακήρυξη 19/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013868670)
ΕΕΕΣ Διακήρυξης 19/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 16/2023 (30/11/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 25336/30-11-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:274190)  για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συσκευών, στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συσκευών για το έργο SodaSense- Τμήμα Γ» του έργου με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» (Κ.Α 80577), με κωδικό ΟΠΣ 6001407, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Περίληψη Διακήρυξης 16/2023 (25335/30.11.2023, ΑΔΑΜ:23PROC013866485, ΑΔΑ:6ΡΝΧ469Β7Δ-Χ66)

Διακήρυξη 16/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013868303)
ΕΕΕΣ Διακήρυξης 16/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ -Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων


Παράταση Διακήρυξης 14/2023 (04/08/2023)

Παράταση προθεσμίας Υποβολής προσφορών – Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης (διενέργειας διαγωνισμού) της υπ. αριθμ.14/2023 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την προμήθεια  υπολογιστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργο με τίτλο: «Αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών», Υποέργο 4 (Κ.Α.84560)  της Πράξης «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5050659, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, Προϋπολογισμός -Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: €82.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €66.532,26 – ΦΠΑ 24% €15.967,74) Αρ. πρωτ. 15882/27.07.2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC013166701) Αρ. πρωτ. . 15883/27.07.2023 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ:23PROC013166255) Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 205267

 23PROC013214769 Παράταση Διακήρυξης 14-2023 

Δημοσίευση Παράτασης Διακήρυξης 14-2023


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 14/2023 (27/07/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 15882/27-07-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:205267) για ανοικτά ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση υπολογιστικών υποδομών», Υποέργο 4 (Κ.Α.84560) της Πράξης «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5050659, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ. Προϋπολογισμός -Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: €82.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €66.532,26 – ΦΠΑ 24% €15.967,74)

Περίληψη Διακήρυξης 14/2023 (15883/27.07.2023, ΑΔΑΜ:23PROC013166255, ΑΔΑ:6ΚΩ7469Β7Δ-32Λ)

Διακήρυξη 14/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013166701)
ΕΕΕΣ Διακήρυξης 14/2023
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων ΣυμβάσεωνΠρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 18/2023 (21/07/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ( Αρ. πρωτ.15161/21-07-2023) (άρθρο 32 και 32Α του Ν. 4412/2016) για συντήρηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (TEM), Μοντέλο Philips CM120 Cryo-Electron Microscope για τις ανάγκες του Υποέργου 2: «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά» της Πράξης «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047266, Υποέργo 02 «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά» (Κ.Α. 82545) της Πράξης «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με Κωδικό ΟΠΣ 5047266, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 18/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013133032, ΑΔΑ:ΨΜΛ4469Β7Δ-Φ97)
Περίληψη Πρόσκλησης 18/2023 (15160/21.07.2023, ΑΔΑΜ:PROC013132488, ΑΔΑ:ΩΝΓΓ469Β7Δ-1ΣΟ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Υπόδειγμα Τεχνική Προσφορά – Οικονομική Προσφορά
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. Υπόδειγμα Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης

 


Διευκρινίσεις επί της υπ.αριθμ.12/2023 Διακήρυξης (07/07/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

η παροχή Διευκρινίσεων (ΑΔΑΜ: 23PROC013034240)  της υπ. αριθμ. 12/2023 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.12840/20.06.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:196571) για την παροχή υπηρεσιών με κεντρικό στόχο τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών ανάδειξης και υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση και Λειτουργία Δομών» της Πράξης «Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» MIS 5131180, που εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.46669/13.02.2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συνολικό προϋπολογισμό 3.599.875,79 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 2.903.125,64 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ:23PROC012917865). Οι διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης

Διευκρινήσεις Διακήρυξης υπ.αριθμ.12/2023


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 12/2023 (21/06/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.12840/20.06.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:196571) για την παροχή υπηρεσιών με κεντρικό στόχο τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου δομών ανάδειξης και υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση και Λειτουργία Δομών» της Πράξης «Δημιουργία δομών υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» MIS 5131180, που εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ.46669/13.02.2023 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου, με συνολικό προϋπολογισμό 3.599.875,79 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% ήτοι 2.903.125,64 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (ΑΔΑΜ:23PROC012917865)

Περίληψη Διακήρυξης 12/2023 (12839/20.06.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012917774, ΑΔΑ:6ΘΠ7469Β7Δ-ΟΩΙ)
Διακήρυξη 12/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012917865)
ΕΕΕΣ Διακήρυξης 12/2023
2023/S 116-361865 Προκήρυξη Σύμβασης Διακήρυξης 12-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα προτεινόμενης ομάδας έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ – Ορισμοί

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧIΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων


Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 17/2023 (31/05/2023)

Παροχή Υπηρεσιών 

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ( Αρ. πρωτ.11441/31-05-2023) (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) για συντήρηση ηλεκτρονικού μικροσκοπίου διέλευσης (TEM), Μοντέλο Philips CM120 Cryo-Electron Microscope για τις ανάγκες του Υποέργου 2: «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά» της Πράξης «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5047266, Υποέργo 02 «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά» (Κ.Α. 82545) της Πράξης «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με Κωδικό ΟΠΣ 5047266, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 17/2023 (ΑΔΑΜ:3PROC012788928, ΑΔΑ:905Ψ469Β7Δ-ΤΦΗ)

Περίληψη Πρόσκλησης 17/2023 (11450/31.05.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012788726, ΑΔΑ:ΨΡΣ6469Β7Δ-77Ω)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 11/2023 (19/05/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.10916/19.05.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:193970) για την ανάθεση υπηρεσιών «Δράσεις υποστήριξης ωρίμανσης» του υποέργου 3, με τίτλο: «Οργάνωση Κόμβου επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας» της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5161069 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 15/2023 (19/05/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.10888/19.05.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:194060) για την ανάθεση υπηρεσιών που αφορούν στην υλοποίηση της δράσης «Networking Days» και «Προβολή και Δικτύωση» με στόχο προώθηση του έργου, στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Οργά-νωση Κόμβου επιχειρηματικότητας και μεταφοράς τεχνολογίας» του έργου «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80654) με MIS 5161069, που εντάχθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 58998/07.06.2022 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προ-γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προϋπολογισμού για τις δράσεις Networking Days και τις ενέργειες Προβολής και Δικτύωσης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

 


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 13/2023 (05/05/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.9795/05.05.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:192575) για Σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+) – Πελοπόννησος» Κ.Α. 80567 Υποέργο 2 της Πράξης «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047041″ Συνολικού προϋπολογισμού είκοσι μία χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών (21.572,58 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ήτοι είκοσι έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (26.750,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Περίληψη Διακήρυξης 13/2023 (9794/05.05.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012611835 , ΑΔΑ:ΨΦ9Υ469Β7Δ-6ΒΓ)
Διακήρυξη 13/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012615279)
ΕΕΕΣ Διακήρυξης 13/2023
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 10/2023 (05/05/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.9790/05.05.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:191710) για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό 80554 στο υποέργο 1 με τίτλο: «Ανάπτυξη επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» Κ.Α. 81554 της Πράξης: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6271/1424/Α2 /20-11-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία» και έχει λάβει κωδικό MIS 5047289, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης: 61.863,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.(Καθαρή αξία : € 49.890/ ΦΠΑ 24 %: € 11.973,60)

Περίληψη Διακήρυξης 10/2023 (9791/05.05.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012611199 , ΑΔΑ:ΨΠ2Ν469Β7Δ-Φ70)

Διακήρυξη 10/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012612130)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 10/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 09/2023 (27/04/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.9205/27.04.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:191712) για την ανάθεση υπηρεσιών και την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο:
«Υπηρεσίες Mentoring – Coaching» της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5161069, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, ( εκτιμώμενη αξία 77.760,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 96.422,40)

Περίληψη Διακήρυξης 09/2023 (9206/27.04.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012566530, ΑΔΑ:6ΘΜΒ469Β7Δ-Μ30)


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 07/2023 (25/04/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των Ορίων του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.8958/25-04-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:191696) για την επιλογή αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Απλοποίηση Διαδικασιών», Υποέργο 2 (Κ.Α.82560)  της Πράξης  με τίτλο: «Ενίσχυση και Επιτάχυνση των διαδικασιών συγχωνεύσεων και καταργήσεων ιδρυμάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5050659, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Προϋπολογισμός -Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: €126.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,(Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €101.612,90 – ΦΠΑ 24% €24.387,10)

Παράταση Υποβολής προσφορών – Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης (διενέργειας διαγωνισμού) της υπ. αριθμ.02/2023 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑΜ: 23PROC012270012) για την Προμήθεια Συμπληρωματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κ.Α. 84554 Υποέργο 4: «Προμήθεια Συμπληρωματικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με MIS 5047289, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». με Ανοικτή Διεθνής Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:183520) Αρ. πρωτ. 4927/10.03.2023  αρ. 2023/S 050-145221 Προκήρυξη της Σύμβασης υπ. αριθμ.4928/10.03.2023 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012268723, ΑΔΑ: ΨΜΧΔ469Β7Δ-4ΘΡ)

23PROC012495263 Παράταση Διακήρυξης 02-2023

Δημοσίευση Παράτασης Διακήρυξης 02-2023 Ανακοίνωση Εφημερίδες


  Παράταση Διακήρυξης 04/2023 (12/04/2023)

Παράταση Υποβολής προσφορών – Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης (διενέργειας διαγωνισμού) της υπ. Αριθμ.04/2023 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑΜ:  3PROC012335648) για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συσκευών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συσκευών για το έργο SodaSense – Τμήμα Γ» του έργου με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» (Κ.Α 80577), με κωδικό ΟΠΣ 5060275,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020» Αρ. πρωτ.5773/21.03.2023 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 187757 Υπ. αριθμ.5774/21.03.203 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012334188, ΑΔΑ:ΨΦ5Ψ469Β7Δ-Ψ1Ζ)

23PROC012493495 ΚΗΜΔΗΣ Παράτασης Διακήρυξης 04-2023

Δημοσίευση Παράτασης Διακήρυξης 04-2023 -84577


  Παράταση Διακήρυξης 05/2023 (12/04/2023)

Παράταση Υποβολής προσφορών – Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης (διενέργειας διαγωνισμού) της υπ. Αριθμ.5/2023 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑΜ: 23PROC012336606) για την επιλογή αναδόχου για την για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Πατινιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 5: Προμήθεια ηλεκτρικών πατινιών για το έργο SodaSense- Τμήμα Δ» του έργου με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» (Κ.Α 80577), με κωδικό ΟΠΣ 5060275, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Πελοπόννησος 2014-2020» Αρ. πρωτ.5779/21.03.2023 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 186869 Υπ. αριθμ.5780/21.03.2023 Περίληψη Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:23PROC012335233, ΑΔΑ:6ΠΡΑ469Β7Δ-7Ν8)

23PROC012494262_Παράταση Διακήρυξης 5-2023 -85577 9ΟΕΙ469Β7Δ-ΙΒΟ

Παράταση προθεσμιών Διακήρυξης 5-2023 


Ανάθεση υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου 08/2023 (30/03/2023)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.6469/30.03.2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:189261) για την ανάθεση υπηρεσιών Εξωτερικού Συμβούλου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», με Κωδικό ΟΠΣ 5184856, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», στον Άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (εκτιμώμενη αξία 52.258,06 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 64.800,00)


Περίληψη Διακήρυξης 08/2023 (6470/30.03.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012399502, ΑΔΑ:ΩΝΩΨ469Β7Δ-6ΛΩ)

Διακήρυξη 08/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012400045)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 08/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Πίνακα Προτεινόμενης Ομάδας Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 05/2023 (21/03/2023)

Προμήθεια Εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.5779/21-03-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:186869) για την επιλογή αναδόχου για την για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Πατινιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 5: Προμήθεια ηλεκτρικών πατινιών για το έργο SodaSense- Τμήμα Δ» του έργου με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» (Κ.Α 80577), με κωδικό ΟΠΣ 5060275, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Πελοπόννησος 2014-2020»

Περίληψη Διακήρυξης 05-2023 (5780/21.03.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012335233, ΑΔΑ:6ΠΡΑ469Β7Δ-7Ν8)

Διακήρυξη 05-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012336606)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 05-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 04/2023 (21/03/2023)

Προμήθεια Εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.5773/21-03-2023, A/A ΕΣΗΔΗΣ: 187757) για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συσκευών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συσκευών για το έργο SodaSense – Τμήμα Γ» του έργου με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» (Κ.Α 80577), με κωδικό ΟΠΣ 5060275, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020»


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 02/2023 (10/03/2023)

Προμήθεια Εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.4927/10-03-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 180160) για την Προμήθεια Συμπληρωματικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κ.Α. 84554, Υποέργο 4: «Προμήθεια Συμπληρωματικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με MIS 5047289, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»με Ανοιχτή Διεθνής Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  

Περίληψη Διακήρυξης 02-2023 (4928/10.03.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012268723 , ΑΔΑ:ΨΜΧΔ469Β7Δ-4ΘΡ)

Διακήρυξη 02-2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012270012)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 02-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές


Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 06/2023 (08/03/2023)

Παροχή Υπηρεσιών 

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ( Αρ. πρωτ.4690/08-03-2023) (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016)  για Παροχή Υπηρεσιών Επισκευών και Συντηρήσεων Μηχανημάτων στο πλαίσιο του Υποέργου   02 «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά» (Κ.Α. 82545) της Πράξης «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με Κωδικό ΟΠΣ 5047266, που υλοποιείται στο πλαίσιο της
Πράξης «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης 06/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012257176, ΑΔΑ:Ψ8ΞΤ469Β7Δ-ΕΥ9)

Περίληψη Πρόσκλησης 06/2023 (4689/08.03.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012256672, ΑΔΑ:6ΒΠ2469Β7Δ-ΜΛΑ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 03/2023 (06/03/2023)

Προμήθεια Εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ.4308/06-03-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 185287) για Σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+) – Πελοπόννησος» Κ.Α. 80567, Υποέργο 2 της Πράξης «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+) με Κωδικό ΟΠΣ 5047041» Συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (35. 483,87€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012239790)

Περίληψη Διακήρυξης 03/2023 (4309/06.03.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012238146 , ΑΔΑ:9Π51469Β7Δ-ΛΟ8)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 03/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 01/2023 (02/03/2023)

Aνάθεση υπηρεσιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 4150/02-03-2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:180160) για την ανάθεση υπηρεσιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του υποέργου 1 με τίτλο: «Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»  με Κωδικό ΟΠΣ 5161069
(εκτιμώμενη αξία 60.592,74 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 75.135,00)

Επισυναπτόμενα αρχεία της σχετικής ανάρτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2023 (ΑΔΑΜ:23PROC012222117)

Περίληψη Διακήρυξης 01/2023 (4151/02.03.2023, ΑΔΑΜ:23PROC012220380 , ΑΔΑ:6ΧΘΕ469Β7Δ-Ζ44)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 01/2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Πίνακα Προτεινόμενης Ομάδας Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 16/2022 (27/12/2022)

Προμήθεια Εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 30036/27-12-2022) για την Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Συμπλήρωση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κ.Α. 82580

Υποέργο 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού» στο πλαίσιο της Πράξης «Συμπλήρωση και επέκταση των ερευνητικών υποδομών του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΠΑΠΕΛ με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την πιστοποίηση της αυθεντικότητας των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με MIS 5060299, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», με Ανοικτή Διεθνής Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Επισυναπτόμενα αρχεία της σχετικής ανάρτησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 16/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011906197)

Περίληψη Διακήρυξης 16/2022 (30035/27.12.2022, ΑΔΑΜ:22PROC011905167 , ΑΔΑ:94ΦΙ469Β7Δ-1ΟΧ)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 16/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V _ Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ _ Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ _ Ειδικη Συγγραφή Υποχρεώσεων


Ορθή Περίληψη Διακήρυξης 15/2022 (2/12/2022)

Σε συνέχεια της από 30/11/2022 Ορθή Περίληψη της Υπ. Αριθμ.15/2022 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ως προς την ημερομηνία πρωτοκόλλου),  για την επιλογή αναδόχου για την για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Πατινιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 5: Προμήθεια ηλεκτρικών πατινιών για το έργο SodaSense- Τμήμα Δ» του έργου με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» (Κ.Α 80577), με κωδικό ΟΠΣ 5060275, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Πελοπόννησος 2014-2020», και σχετική διευκρινιστική επιστολή.

Περίληψη Διακήρυξης 15/2022 (27500/29.11.2022, ΑΔΑΜ:22PROC011718731, ΑΔΑ:Ψ3Τ1469Β7Δ-Ζ3Ψ)

Επιτολή περί πρωτοκόλλου Περίληψης Διακήρυξης 15/2022


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 15/2022 (29/11/2022)

Προμήθεια Αναλώσιμων υλικών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 27501/29-11-2022) για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια Ηλεκτρικών Πατινιών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 5: Προμήθεια ηλεκτρικών πατινιών για το έργο SodaSense- Τμήμα Δ» του έργου με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» (Κ.Α 80577), με κωδικό ΟΠΣ 5060275, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020»  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011697169)

Περίληψη Διακήρυξης 15/2022 (27500/29.11.2022, ΑΔΑΜ:22PROC011698360 , ΑΔΑ:Ψ3Τ1469Β7Δ-Ζ3Ψ)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 15-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

 


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 14/2022 (29/11/2022)

Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συσκευών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 27468/29-11-2022)  για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συσκευών, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Προμήθεια φορητών υπολογιστικών συσκευών για το έργο SodaSense – Τμήμα Γ» του έργου με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» (Κ.Α 80577), με κωδικό ΟΠΣ 5060275,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011697169)

Περίληψη Διακήρυξης 14/2022 (27467/29.11.2022, ΑΔΑΜ:22PROC011697169 , ΑΔΑ:6ΚΖΦ469Β7Δ-Η1Σ)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 14-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 13/2022 (08/10/2022)

Προμήθεια Αναλώσιμων υλικών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 22908/07-10-2022) για την προμήθεια Αναλώσιμων υλικών, στο πλαίσιο του Υποέργου 02 «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά» (Κ.Α. 82545) της Πράξης «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» (Κ.Α. 80545) με Κωδικό ΟΠΣ 5047266, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ βάσει του άρθρου άρθρου 27 του ν. 4412/16.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 13/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC011382970 )

Περίληψη Διακήρυξης 13/2022 (22907/07.10.2022, ΑΔΑΜ:22PROC011381798 , ΑΔΑ:Ω2ΝΧ469Β7Δ-ΜΝΨ)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 13-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς


 

Ματαίωση της υπ.αριθμ. 09/2022 Διακήρυξης (27/07/2022)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Η ματαίωση της υπ.αριθμ. 09/2022 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 13422/17-06-2022) για Σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+) – Πελοπόννησος» Κ.Α. 80567 Υποέργο 2 της Πράξης «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047041″ Συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (35. 483.87€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000.00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής

Η ανωτέρω ματαίωση πραγματοποιείται σε συνέχεια της υπ. αριθμ.33/19.07.2022 Απόφασης της 189ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:95KB469Β7Δ-6ΥΘ) περί κήρυξης του ανωτέρου Διαγωνισμού ως άγονου.

95ΚΒ469Β7Δ-6ΥΘ 


 

Ματαίωση της υπ.αριθμ. 06/2022 Διακήρυξης (26/07/2022)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Η ματαίωση της υπ.αριθμ. 06/2022 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ.11991/26.05.2022) για την παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης νέας γενιάς για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80554
Υποέργο 1: «Ανάπτυξη επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου και MIS: 5047289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Η ανωτέρω ματαίωση πραγματοποιείται σε συνέχεια της υπ. αριθμ.20/28.06.2022 Απόφασης της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:ΨΚ5Ζ469Β7Δ-ΩΚΟ) περί κήρυξης του ανωτέρου Διαγωνισμού ως άγονου.

ΨΚ5Ζ469Β7Δ-ΩΚΟ 


 

Διευκρίνιση επί του υποδείγματος Εγγύησης Συμμετοχής του τεύχους της υπ.αριθμ.11/2022 Διακήρυξης (15/07/2022)

Διευκρίνιση επί του υποδείγματος Εγγύησης Συμμετοχής του τεύχους της υπ.αριθμ.11/2022 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με την 31/08.01.2021 Απόφαση της 129ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 6Θ8Ψ469Β7Δ-50Η), και με την υπ’ αριθ. απόφαση Α.Π. 6277/1430/Α2 20/11/2020 και Κωδικό Απόφασης: 10491 (ΑΔΑ: ΩΡ2146ΜΤΛΡ-525) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – ΕΣΠΑ 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Επιστολή Διευκρίνισης Διακήρυξης 11-2022 Υπόδειγμα Εγγύησης signed

 


 

Διευκρινίσεις επί του ορθού ΑΔΑΜ του τεύχους της υπ.αριθμ.11/2022 Διακήρυξης (15/07/2022)

Διευκρινίσεις επί του ορθού ΑΔΑΜ του τεύχους της υπ.αριθμ.11/2022 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με την 31/08.01.2021 Απόφαση της 129ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 6Θ8Ψ469Β7Δ-50Η), και με την υπ’ αριθ. απόφαση Α.Π. 6277/1430/Α2
20/11/2020 και Κωδικό Απόφασης: 10491 (ΑΔΑ: ΩΡ2146ΜΤΛΡ-525) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – ΕΣΠΑ 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
22PROC010937204 ορθή Διακήρυξη 11-2022
ορθό ΕΕΕΣ
Επιστολή ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ επί ορθού ΑΔΑΜ Διακήρυξης 11/2022


 

 

Επιστολή Ενημέρωσης στον ελληνικό τύπο της Περίληψης της υπ.αριθμ.12/2022 Διακήρυξης (15/07/2022)

Ενημέρωση περί Δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο της Περίληψης της υπ.αριθμ.12/2022 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης νέας γενιάς για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80554 Υποέργο 1: «Ανάπτυξη επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου και MIS: 5047289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
Σχετ: η υπ. αριθμ.12/2022 Διακήρυξη, (ΑΔΑΜ: 22PROC010919146) όπως αυτή αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ

Περί Δημοσιεύσεων 12_2022 Διακήρυξης ΕΛΚΕ


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού 12/2022 (13/07/2022)

Παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης νέας γενιάς

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 15759/12-07-2022) για την παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης νέας γενιάς για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80554 Υποέργο 1: «Ανάπτυξη επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου και MIS: 5047289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ.15759/12.07.2022) συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 12/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010919146)
Περίληψη Διακήρυξης 12/2022 (15757/12.07.2022, ΑΔΑΜ:22PROC010918570 , ΑΔΑ::6ΜΥΜ469Β7Δ-ΞΔ4)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 12-2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές


 

Διευκρινίσεις Διακήρυξης υπ. αριθμ 11/2022 (06/07/2022)

Διευκρινίσεις – Διορθώσεις επί της υπ. αριθμ.11/2022 Διακήρυξης ΕΛΚΕ (ΑΔΑΜ: 22PROC010862860)για Προμήθεια Εργαστηριακού Εξοπλισμού με το  υπ. αιθμ.14945/06.07.2022 Έγγραφο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ έτσι όπως αυτό αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΩΞΡ469Β7Δ-5Ξ8),  και στο ΚΗΜΔΗΣ  (ΑΔΑΜ: 22PROC010880842). Οι σχετικές διευκρινήσεις θεωρούνται  αναπόσπαστο μέρος του Τεύχους της Διακήρυξης 11/2022

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 11/2022 (04/07/2022)
Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 114584/04-07-2022)  για την Προμήθεια Εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με την MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με την 31/08.01.2021 Απόφαση της 129ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. (MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με την ΑΔΑ: 6Θ8Ψ469Β7Δ-50Η), και με την υπ’ αριθ. απόφαση Α.Π. 6277/1430/Α2 20/11/2020 και Κωδικό Απόφασης: 10491 (MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με την ΑΔΑ:ΩΡ2146ΜΤΛΡ-525) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – ΕΣΠΑ 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας (MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με τηνΑ.Π.) «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με την ΕΤΠΑ), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 10/2022 (24/06/2022)
Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 13824/23-06-2022) για την Προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών στο πλαίσιο της Πράξης «Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με την 31/08.01.2021 Απόφαση της 129ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 6Θ8Ψ469Β7Δ-50Η), και με την υπ’ αριθ. απόφαση Α.Π. 6277/1430/Α2 20/11/2020 και Κωδικό Απόφασης: 10491 (ΑΔΑ: ΩΡ2146ΜΤΛΡ-525) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – ΕΣΠΑ 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 09/2022 (17/06/2022)

Προμήθεια Εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 13422/17-06-2022) για Σύμβαση με τίτλο: Προμήθεια Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+) – Πελοπόννησος» Κ.Α. 80567 Υποέργο 2 της Πράξης «Ευφυής ερευνητική υποδομή για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα (ENIRISST+)» με Κωδικό ΟΠΣ 5047041″ Συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (35. 483.87€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (44.000.00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 08/2022 (17/06/2022)

Παροχή Υπηρεσιών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

 Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Αρ. πρωτ. 13418/17-06-2022) για την Παροχή Υπηρεσιών Γονιδιωματικών και Μεταβολομικών Αναλύσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Στρατηγική της διαχείρισης της ασθένειας του γλοιοσπορίου στην ελαιοκαλλιέργεια στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» (MIS 5046086) της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που εγκρίθηκε και εντάχθηκε με την 31/08.01.2021 Απόφαση της 129ης Τακτικής Συνεδρίασης της Ε.Ε. (ΑΔΑ: 6Θ8Ψ469Β7Δ-50Η), και με την υπ’ αριθ. απόφαση Α.Π. 6277/1430/Α2 20/11/2020 και Κωδικό Απόφασης: 10491 (ΑΔΑ: ΩΡ2146ΜΤΛΡ-525) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» – ΕΣΠΑ 2014-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διευκρινήσεις – Παράταση Διακήρυξης 07/2022 (15/06/2022)

Διευκρινήσεις και Παράταση Χρονικής Διάρκειας Υποβολής Προσφορών Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων και Αποσφράγισης της υπ.αριθμ.07/2022 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  (Συστημικός  Αριθμός Διαγωνισμού : 161928,1),  ΑΔΑΜ: 22PROC010635762, για Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού για το Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ) – (Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων) με Α/Α/4 της πράξης 5060269 στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περ.Πελ/σου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)- (Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων πτητικών μέσων)» στον Άξονα Προτεραιότητας της Πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας», με κωδικό ΟΠΣ 5060269 με αριθμ. απόφαση ένταξης 32725/12.02.2021, που υλοποιείται από το εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

22PROC010747997 Διευκρινήσεις – Παράταση 07-2022 Διακήρυξης 07/2022

 


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 07/2022 (26/05/2022)

Προμήθεια Εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ. πρωτ.12002/26.05.2022) για Σύμβαση Προμήθειας Εξοπλισμού για το Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ) – (Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων Πτητικών Μέσων) με Α/Α/4 της πράξης 5060269 στο πλαίσιο του Υποέργου 4 με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περ.Πελ/σου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)- (Προμήθεια Τηλεκατευθυνόμενων πτητικών μέσων)» στον Άξονα Προτεραιότητας της Πράξης με τίτλο: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας», με κωδικό ΟΠΣ 5060269 με αριθμ. απόφαση ένταξης 32725/12.02.2021, που υλοποιείται από το εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Περίληψη Διακήρυξης 07/2022 (12000/26.05.2022, ΑΔΑΜ:22PROC010635296, ΑΔΑ: 6Κ14469Β7Δ-ΙΤ3 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 07/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010635762)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων

 


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 06/2022 (26/05/2022)

Παροχή Υπηρεσιών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (αρ. πρωτ.11991/26.05.2022) για την παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης νέας γενιάς για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80554
Υποέργο 1: «Ανάπτυξη επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου και MIS: 5047289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Περίληψη Διακήρυξης 06/2022 (11984/26.05.2022, ΑΔΑΜ:22PROC010634478, ΑΔΑ: 69ΝΩ469Β7Δ-4ΧΘ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010635027)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 06/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων

 


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 05/2022 (19/04/2022)

Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ. πρωτ.9584/19.04.2022) για την Προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό 80554 στο υποέργο 3 με τίτλο: «Προμήθεια Αναλωσίμων» Κ.Α. 83554 της Πράξης : «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 6271/1424/Α2 /20-11-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα & Καινοτομία» και έχει λάβει κωδικό MIS 5047289, με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ και Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης: 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Περίληψη Διακήρυξης 05/2022 (9585/19.04.2022, ΑΔΑΜ:22PROC010428747, ΑΔΑ: ΨΔ5Τ469Β7Δ-ΧΕΚ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010429817)

ΕΕΕΣ Διακήρυξης 05/2022

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΜΕΡΟΣ Α – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 04/2022 (14/04/2022)

Ανάθεση Υπηρεσιών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 3771/25.02.2022) με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Εκπαίδευση ομάδων του ανθρώπινου δυναμικού των ΑΕΙ σε θέματα διασφάλισης ποιότητας και τους τρόπους εφαρμογής της» Κ.Α. 80592, στο πλαίσιο της Πράξης της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του-Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π» με Κωδικό ΟΠΣ 5124141 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»

Περίληψη Διακήρυξης 04/2022 (9178/14.04.2022, ΑΔΑΜ:22PROC010399952, ΑΔΑ: ΨΠΩ2469Β7Δ-ΥΩΔ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/2022 (ΑΔΑΜ:22ROC010400529)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Πίνακα Προτεινόμενης Ομάδας Έργου
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 02/2022 (25/02/2022)

Προμήθεια εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 3771/25.02.2022) για Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια εξοπλισμού Sodasense» Κ.Α 82577 του έργου με τίτλο:
«SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία» Κ.Α. 80577 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «SodaSense: Προηγμένη διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου με εφαρμογές στις μετακινήσεις, στο κλίμα και στη γεωργία», με κωδικό Σ.Α. 2021ΕΠ02610003 ( κωδικός εναρίθμου), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος», με κωδικό MIS 5060275

Περίληψη Διακήρυξης 02/2022 (3669/25.02.2022, ΑΔΑΜ:22PROC010120398 , ΑΔΑ: Ψ0ΗΦ469Β7Δ-Υ03)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010121712)

Παράρτημα ΙV Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς

Παράρτημα V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Παράρτημα VΙ Υπόδειγμα Καταλόγου Παρόμοιων Συμβάσεων


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 03/2022 (24/02/2022)

Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 3701/24.02.2022) για Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο:  Προμήθεια Επιστημονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου:
«SELFSUSTAINED CROSS BORDER CUSTOMIZED CYBERPHYSICAL SYSTEM EXPERIMENTS FOR CAPACITY BUILDING AMONG EUROPEAN STAKEHOLDERS, SMART4ALL» Κ.Α.80503 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με την με αριθμό σύμβαση χρηματοδότησης 872614. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Περίληψη Διακήρυξης 03/2022 (3701/24.02.2022, ΑΔΑΜ:22PROC010115016 , ΑΔΑ: ΩΜ0Ξ469Β7Δ-ΕΣΡ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010115884)

Παράρτημα ΙΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – Τεχνική Προσφορά

Παράρτημα V Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ)


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ  01/2022 (23/02/2022)

Προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 3656/23.02.2022) για Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και Εγκατάσταση Υπολογιστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργαστηρίου ΕΑΜ-ΕΠ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΑΜ-ΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014- 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος», με κωδικό MIS 5056656

Περίληψη Διακήρυξης 01/2022 (3655/23.02.2022, ΑΔΑΜ:22PROC010108583 , ΑΔΑ: 6ΓΔΜ469Β7Δ-ΚΙΞ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/2022 (ΑΔΑΜ:22PROC010108738)

Παράρτημα Ι και ΙΙ – Αναλυτική Περιγραφή του Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

 


 

Διευκρινίσεις και Παράταση Χρονικής Διάρκειας Υποβολής Προσφορών Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ.04/2021 (21/01/2022)

Υπ. αριθμ 01/21.01.2021 Απόφαση της 166ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , περί έγκρισης Διευκρινίσεων και χορήγησης Παράτασης Χρονικής Διάρκειας Υποβολής Προσφορών Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων της υπ’ αριθμ.04/2021 Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: Διαγωνισμός για την προμήθεια συστημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης και η αναβάθμιση του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού (servers) του Ιδρύματος, από τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5094894, Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, βάσει του άρθρου του άρθρου 27 του ν. 4412/16, Αρ. πρωτ.: 24477/14.12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009744209).
Υπ. αριθμ.1494/21.01.2021 Επιστολής Υποβολής Διευκρινίσεων και Παράτασης Χρονικής Διάρκειας Υποβολής Προσφορών Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων της υπ’ αριθμ. 04/2021 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου

Διευκρίνιση και χορήγηση Παράτασης Υποβολής Προσφορών 04/2021 Διακήρυξης

Ω35Ε469Β7Δ-Χ75 Απόφαση έγκρισης Διευκρινίσεων και παράτασης 04 2021 Διακήρυξης ΕΛΚΕ ΚΗΜΔΗΣ


 

Διευκρινίσεις και Παράταση Χρονικής Διάρκειας Υποβολής Προσφορών Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ.07/2021 (21/01/2022)

Υπ. αριθμ 02/21.01.2021 Απόφαση της 166ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου , περί έγκρισης Διευκρινίσεων και χορήγησης Παράτασης Χρονικής Διάρκειας Υποβολής Προσφορών Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων της υπ’ αριθμ.07/2021 Διακήρυξης με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜΑκτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)» στον Άξονα Προτεραιότητας της Πράξης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή/και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος», με κωδικό ΟΠΣ 5060269 με αριθμ. απόφαση ένταξης 32725/12.02.2021, που υλοποιείται από το εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Υπ.αριθμ.1486/21.01.2021 Επιστολή της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ με θέμα την Υποβολή Διευκρινίσεων και Παράταση Χρονικής Διάρκειας Υποβολής Προσφορών Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων της υπ’ αριθμ. 07/2021 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Συστημικός Αριθμός Διαγωνισμού: 145332) ΑΔΑΜ: 21PROC009744494, αρ. Πρωτ. 24503/14.12.2021.

Διευκρινίσεις και χορήγηση Παράτασης Υποβολής Προσφορών 07/2021 Διακήρυξης

ΩΔΔ7469Β7Δ-ΟΝΓ Απόφαση έγκρισης Διευκρινήσεων και παράτασης 07/2021 Διακήρυξης ΕΛΚΕ ΚΗΜΔΗΣ


 

Παράταση Χρονικής Διάρκειας Υποβολής Προσφορών Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ.06/2021 (19/01/2022)

Παράταση Χρονικής Διάρκειας Υποβολής Προσφορών Συμμετεχόντων Οικονομικών Φορέων της Υπ. αριθμ.06/2021 Διακήρυξης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2021/S 240-630251), Συστημικό Αύξοντα Αριθμό Διαγωνισμού : 143801  για Προμήθεια state-of-the-art εργαστηριακού εξοπλισμού για υποστήριξη της ανάπτυξη και της ανταγωνιστικότητα της υποδομής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047289, βάσει της Απόφασης Ένταξης με Α.Π. 6271/1424/Α2/20.11.2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 80554, Υποέργου 02: 82554 άρθρου 27 του ν. 4412/16. Αναθέτουσα Αρχή: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης: 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. (Καθαρή αξία : € 483,870.97/ ΦΠΑ 24 %: € 116.129,03)  ΑΔΑΜ: 21PROC009941542

Παράταση 06-2021 Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ

ΨΝΒΠ469Β7Δ-Β19 Απόφαση Εγκρισης Παράτασης 06 2021 Διακήρυξης


 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 07/2021 (14/01/2022)

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 07/2021, άρθρο 2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής (2.2.2.1) και σχετική την υπ. αριθμ.07/2021 Διακήρυξη, (ΑΔΑΜ: 20PROC007366139), για Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜΑκτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)» στον Άξονα Προτεραιότητας της Πράξης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή/και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος», με κωδικό ΟΠΣ 5060269 με αριθμ. απόφαση ένταξης 32725/12.02.2021, που υλοποιείται από το εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η ανωτέρω διευκρίνηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 07/2021

Επιστολή Διευκρίνισης 07-2021 Διακήρυξης ΕΛΚΕ


 

 

 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 09/2021 (30/12/2021)

Προμήθεια Λογισμικών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 25761/30.12.2021) για Προμήθεια Λογισμικών στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80554/Υποέργο 1: «Ανάπτυξη επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου και MIS: 5047289 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Καθαρή αξία : € 40.322,58/ ΦΠΑ 24 %: € 9.667,42)

Περίληψη Διακήρυξης 09/2021 (25762/30.12.2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009879953, ΑΔΑ: Ω2ΣΞ469Β7Δ-Ρ3Ι)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 09/2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009880271)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_9/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς


 

Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 08/2021 (29/12/2021)

Προμήθεια Ολοκληρωμένου Οπτικοακουστικού Συστήματος

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ. πρωτ. 25710/29.12.2021) για Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Οπτικοακουστικού Συστήματος για τις ανάγκες του Εργαστηρίου ΕΑΜ-ΕΠ» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών Εργαστηρίου Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής και Εικονικής Πραγματικότητας (ΕΑΜ-ΕΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014- 2020», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της Περιφέρειας (ιδιαίτερα των ΜΜΕ), μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας» του Ε.Π. «Πελοπόννησος», με κωδικό MIS 5056656.

Περίληψη Διακήρυξης 08/2021 (25711/29.12.2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009871806, ΑΔΑ ΡΟΝΕ469Β7Δ-7ΡΩ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 08/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009871832)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_08/2021

 


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 07/2021 (14/12/2021)

Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ( αρ. πρωτ.  24503/14.12.2021) για Σύμβαση Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το Παρατηρητήριο ελέγχου Η/Μ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Παρατηρητήριο ελέγχου ΗΜ Ακτινοβολίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας έως και 5G με προτεραιότητα την προστασία του πολίτη (ΠΑΝΔΩΡΑ)» στον Άξονα Προτεραιότητας της Πράξης «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή/και επέκτασης ή/και δημιουργίας ερευνητικών υποδομών στην Πελοπόννησο, κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της Περιφέρειας» στο Ε.Π. «Πελοπόννησος», με κωδικό ΟΠΣ 5060269 με αριθμ. απόφαση ένταξης 32725/12.02.2021, που υλοποιείται από το εργαστήριο Ασυρμάτων και Κινητών Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. βάσει άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΑΔΑΜ: 21PROC009744494)

Περίληψη Διακήρυξης 07/2021 (24501/14.12.2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009744298, ΑΔΑ: ΩΣΣ44469Β7Δ-ΧΝΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 07/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009744494)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 07/2021

 


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 04/2021 (14/12/2021)

Προμήθεια συστημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης και η αναβάθμιση του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού (servers)

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ( αρ. πρωτ. 24477/14.12.2021)  για την προμήθεια συστημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης και την αναβάθμιση του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού (servers) του Ιδρύματος, από τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες, με στόχο την υποστήριξη και την ενίσχυση της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5094894, Υποέργο 1 της Πράξης «Υποστήριξη του υποχρεωτικού λόγω COVID 19 εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού έργου των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ Βάσει του άρθρου του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΑΔΑΜ: 21PROC009744209)

Περίληψη Διακήρυξης 04/2021 ( 24776/14.12.2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009742932 ΑΔΑ: 6Δ6Π469Β7Δ-ΜΟΤ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 04/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009744209)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 04/2021

 


Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 06/2021 (10/12/2021)

Προμήθεια state-of-the-art εργαστηριακού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ( αρ. πρωτ. 23902/07.12.2021) για Προμήθεια state-of-the-art εργαστηριακού εξοπλισμού για υποστήριξη της ανάπτυξη και της ανταγωνιστικότητα της υποδομής, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου» με Κωδικό ΟΠΣ 5047289, βάσει της Απόφασης Ένταξης με Α.Π. 6271/1424/Α2/20.11.2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 80554, Υποέργου 02: 82554 άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΑΔΑΜ: 21PROC009721322 )

Περίληψη Διακήρυξης 06/2021 ( 24310/10.12.2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009721078, ΑΔΑ: 6Υ6Τ469Β7Δ-ΦΑΔ )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 06/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009721322 )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ_ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 06/2021

 


 Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμού υπ. αριθμ 05/2021 (10/12/2021)

Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων, Εξοπλισμού και Λογισμικού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αρ.πρωτ. 23900/07.12.2021) για Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων, Εξοπλισμού και Λογισμικού για την αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» με Κωδικό ΟΠΣ MIS :5047266, βάσει της Απόφασης Ένταξης με Α.Π. 6262/1415/Α2/20.11.2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Κωδ. ΣΑ Ε1191 για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Άριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας» Κ.Α. 80545 Υποέργο 1 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ βάσει του άρθρου άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΑΔΑΜ:21PROC009721304)

 Περίληψη Διακήρυξης 05/2021 ( 24279/10.12.2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009720903, ΑΔΑ: ΨΜ61469Β7Δ-Ξ00 )

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 05/2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009721304)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 05/2021

 


Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/2021 (31/08/2021)

Παροχή Υπηρεσιών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού 03/2021 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για παροχή υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών «Ενίσχυσης και βελτιστοποίησης της λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και υποστήριξης ηλεκτρονικών διαγωνισμών του ΕΛΚΕ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού, λειτουργικών διαδικασιών και ανάδειξης ερευνητικών αποτελεσμάτων» Κ.Α. 80594 – Υποέργο 2 με τίτλο:  «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (υποστήριξη ηλεκτρονικών διαγωνισμών ΕΛΚΕ)» Κ.Α. 82594,  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (άρθρο 117 Ν. 4412/16), αρ.πρωτ.15486/31.08.2021

Περίληψη Διακήρυξης 03/2021 (ΑΔΑ:ΨΔ8Χ469Β7Δ-ΘΣΗ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 03/2021 (ΚΗΜΔΗΣ:21PROC009135344)

Παραρτήματα διακήρυξης :

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Τεχνική Προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Οικονομική Προσφορά

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Ομάδας Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Καταλόγου Συμβάσεων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών


Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 02/2021 (11/06/2021)

Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 02/2021 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών για την «Προσαρμογή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και των σχετικών συστημάτων και υποσυστημάτων αυτών, στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)» Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών –Ανάδειξη Συμβούλου – Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό έργου ΟΠΣ (MIS) 5032965, και Κωδικό Αριθμό Κ. Α.: 0343 και συγκεκριμένα στο Υποέργο 3: με τίτλο «Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» (ΣΑ: Ε3451, Κωδ. Ενάριθμου:2018ΣΕ34510326) με ΑΔΑΜ: 21PROC008691835
Η διευκρίνιση αφορά στα αποδεικτικά μέσα της τεχνικής και επαγγελματικής επάρκειας του υποψήφιου οικονομικού φορέα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΗΣ 02 2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΔΑ 6ΑΞ9469Β7Δ-44Χ


Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 01/2021 (01/06/2021)

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2021 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού με ΑΔΑΜ: 21PROC008667599. Η διευκρίνιση αφορά την πρώτη σελίδα του τεύχους της Διακήρυξης

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01-2021


Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/2021 (31/05/2021)

Παροχή Υπηρεσιών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη  Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/2021 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για παροχή υπηρεσιών. Για την «Προσαρμογή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και των σχετικών συστημάτων και υποσυστημάτων αυτών, στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR)» Προμήθεια Παροχής Υπηρεσιών –Ανάδειξη Συμβούλου – Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» με κωδικό έργου ΟΠΣ (MIS) 5032965, και Κωδικό Αριθμό Κ. Α.: 0343 και συγκεκριμένα στο Υποέργο 3: με τίτλο «Προσαρμογή του ΕΛΚΕ και των συνδεόμενων με αυτόν συστημάτων/υποσυστημάτων του Ιδρύματος με τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)» (ΣΑ: Ε3451, Κωδ. Ενάριθμου:2018ΣΕ34510326) (αρθρ. 117 του ν.4412/2016) αρ. Πρωτ.9402/26.05.2021

 Περίληψη Διακήρυξης 02/2021 (ΑΔΑ:ΨΟΗΚ469Β7Δ-ΩΦ50)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/2021 (ΚΗΜΔΗΣ:21PROC008691835)

Παραρτήματα διακήρυξης (doc):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 


Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/2021 (26/05/2021)

Προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 01/2021 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε τέσσερα (4) τμήματα για προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ», ακρωνύμιο «AEROPLAS» (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-03219) MIS 5074553 της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ B’ ΚΥΚΛΟΣ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης- και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) [ΕΣΠΑ 2014 – 2020], Κ.Α. 80552 του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής (αρθρ. 117 του ν.4412/2016), και συνολική Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 38.708,87 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01-2021 (ΑΔΑ 9ΨΦ6469Β7Δ-Ψ9Κ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) (ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC008667599)

Παραρτήματα διακήρυξης (doc):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ


 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 02/2020 (29/09/2020)

Οι ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ / ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 02/2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού με ΑΔΑΜ: 20PROC007366139

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02-2020


 

Ανακοίνωση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού  υπ’ αριθμ. 02/2020 (24/09/2020) 

Προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού 02/2020 του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για προμήθεια και εγκατάσταση πάγιου εργαστηριακού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη εξοπλισμού για αυτόνομο καροτσάκι το οποίο θα προσφέρει υπηρεσίες σε ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες μέσα σε super markets» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04183 και ακρωνύμιο: “EQUAL”, Κ.Α. 70419

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007366139)

Παραρτήματα διακήρυξης (doc):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΥΔ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 


Ανάρτηση νέου Υποδείγματος Εγγυητικής Επιστολής του Τεύχους της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 01/2020

Το νέο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2020 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού με ΑΔΑΜ: 20PROC006850603

Νέο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής


 

Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης υπ’ αριθμ. 01/2020 

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2020 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού με ΑΔΑΜ: 20PROC006850603

Διευκρίνιση 1


 

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων υπ’ αριθμ. 01/2020

Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου «SELFSUSTAINED CROSS BORDER CUSTOMIZED CYBERPHYSICAL SYSTEM EXPERIMENTS FOR CAPACITY BUILDING AMONG EUROPEAN STAKEHOLDERS, SMART4ALL» Κ.Α.80503 προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 01/2020 Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (pdf) (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006850937)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (pdf) (ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006850603)

 

 


 

Διευκρινίσεις / απαντήσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού υπ΄αριθμ.: 02

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2018 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για Προμήθεια συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού (ΑΔΑ: Ω9ΤΙ469Β7Δ-290) με ΑΔΑΜ: 18PROC003307202

Διευκρίνιση 2


Διευκρινίσεις / απαντήσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού υπ΄αριθμ.: 01

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2018 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για Προμήθεια συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού (ΑΔΑ: Ω9ΤΙ469Β7Δ-290) με ΑΔΑΜ: 18PROC003307202

Διευκρίνιση 1


Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο του έργου «Επιχορήγηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 01/2018  Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη προμήθεια συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού.

Προκήρυξη (PDF) (ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003307581)

Διακήρυξη (PDF) (ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003307202)

Παραρτήματα διακήρυξης (PDF):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για: Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέχρι και την Παρασκευή 13-04-2018. Προσκαλείτε κάθε ενδιαφερόμενος να εξετάσει τις προδιαγραφές και να μας εκθέσει τυχών παρατηρήσεις του.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων παρακαλούμε να αποστέλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση elke@uop.gr καθώς και στο Fax: 2710 372123 της M.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τηλεφωνικές ή προφορικές παρατηρήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Κάθε άλλη επικοινωνία στο τηλέφωνο: 2710 372130.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ