Αρχική » Διαγωνισμοί

Διαγωνισμοί

Διευκρινίσεις / απαντήσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού υπ΄αριθμ.: 02

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2018 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για Προμήθεια συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού (ΑΔΑ: Ω9ΤΙ469Β7Δ-290) με ΑΔΑΜ: 18PROC003307202

Διευκρίνιση 2


Διευκρινίσεις / απαντήσεις επί ερωτήσεων διαγωνισμού υπ΄αριθμ.: 01

Οι ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της υπ. αριθμ. 01/2018 διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για Προμήθεια συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού (ΑΔΑ: Ω9ΤΙ469Β7Δ-290) με ΑΔΑΜ: 18PROC003307202

Διευκρίνιση 1


Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται:

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στα πλαίσια του έργου «Επιχορήγηση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου εκσυγχρονισμός των ακαδημαϊκών υποδομών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» προκηρύσσει τον υπ’ αριθμ. 01/2018  Ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για τη προμήθεια συμβατικού και ακαδημαϊκού εξοπλισμού.

Προκήρυξη (PDF) (ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003307581)

Διακήρυξη (PDF) (ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003307202)

Παραρτήματα διακήρυξης (PDF):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ


Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για: Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέχρι και την Παρασκευή 13-04-2018. Προσκαλείτε κάθε ενδιαφερόμενος να εξετάσει τις προδιαγραφές και να μας εκθέσει τυχών παρατηρήσεις του.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων παρακαλούμε να αποστέλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση elke@uop.gr καθώς και στο Fax: 2710 372123 της M.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τηλεφωνικές ή προφορικές παρατηρήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Κάθε άλλη επικοινωνία στο τηλέφωνο: 2710 372130.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ