Αρχική » Νομοθεσία

Νομοθεσία

Ν.5029_2023 Ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Άρθρο 30)
Ν 4964_2022 Τροποποιήσεις ν.4957_2022 (άρθρο 191)
Ν.4957/2022 Νέοι ορίζοντες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
N 4782_2021 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και  αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
Ν.4777-2021 Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις.
ΦΕΚ 483/τ. Β/8.02.2021 Τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης του Αντιπροέδρου και των μελών του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι.
Ν.4763_2020 Διατάξεις των ΕΛΚΕ (άρθρα 130,131,132,168)
KYA-Αριθμ. 165788_Ζ2 Τροποποίηση ΚΥΑ για τη διαδικασία είσπραξης των οφειλών Καθηγητών από ελευθέριο επάγγελμα
Ν.4758_2020 Tροποποίηση διατάξεων του ν.4009/2011 για τις διαδικασίες είσπραξης οφειλών από ελευθέριο επάγγελμα Καθηγητών (άρθρα 68 και 69)
Ν.4713-2020 Ρυθμίσεις για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών ΔΕΠ (άρθρο 29)
Ν 4712_2020 Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διατάξεις για το ΕΣΠΑ (άρθρα 58, 60, 61 και 63)
ΦΕΚ_2726_2020 Διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα (το ατομικό και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του οικογενειακού).
Ν.4692-2020 Νέες ρυθμίσεις των ΕΛΚΕ
Ν.4670-2020 Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση
N.4653-2020 Νέες ρυθμίσεις των ΕΛΚΕ
Ν.4624-2019 Ενημέρωση για δημοσίευση Ν.4624/2019 περί προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
2-55677-ΔΠΓΚ-2019 Οδηγίες ΓΛΚ για κατάρτιση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
ΦΕΚ 2271-2019 Διαδικασία είσπραξης ποσοστού επί του εισοδήματος καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης των Α.Ε.Ι. που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και τρόπος είσπραξης εκκρεμών οφειλών παρελθόντων ετών.
Α.Π. 2367_23.04.2019 Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβομένων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Τίτλοι Κτήσης
Α.Π. 2366_23.04.2019 Ν. 4412/2016  Προσθήκη νέων άρθρων (Δημόσιες Συμβάσεις)
Άρθρο 86 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147/2016) Διαγωνιστικές  Διαδικασίες Δημοσίων Συγχρηματοδοτούμενων Συμβάσεων με σταθερή τιμή ή κόστος σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 7 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147/2016)
Εγκύκλιος- Τίτλοι Κτήσης Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)
2η τροποποίηση της εγκυκλίου 2/57873/24-08-2010 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των άρθρων 5 έως 20 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κυα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σχετικά με την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών, αμοιβών, αποζημιώσεων και απολαβών μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής
Παρ.4 Άρθρο 99 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΝΟΜΟΣ 4583/2018 Προθεσμίες αποστολής δικαιολογητικών δημοσίων δαπανών και δαπανών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, έκδοσης τίτλου πληρωμής και εξόφλησης αυτών
EGYKLIOS Υπόχρεοι Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017).
30205-5250-2018 Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
4571/2018 Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις
Απόφαση 3387/2018 Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
4559/2018 Ρυθμίσεις για την έρευνα
Απόφαση Αριθ. 2/47033/0026 Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
4554/2018 Πρακτική άσκηση των φοιτητών και υποχρέωση καταχώρησης ή μη αυτής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από τα Ιδρύματα
4547/2018 Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 98)
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 63_2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το αν η απασχόληση των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄του Ν.4354/2015 υπόκειται α) στα ανώτατα όρια πρόσθετων αποδοχών, β) στην προβλεπόμενη από το Ν.4354/2015 μείωση των αποδοχών.
4521/2018 Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.
 4270/2014 Γενικές Διατάξεις Δημοσιονομικού Πλαισίου, Αρμοδιότητες, Κανόνες, Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική
ΦΕΚ Πολιτική Ερευνας Πολιτική Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 ΕΑΑΔΗΣΥ-6796-2017 “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4497/2017 (Α’ 171) – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016”
 4485/2017 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 969/2017 Νέα κράτηση για την Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών
ΔΟM-Φ.20-οικ.18015-2017 Γενική Ενημέρωση που αφορά στα ΝΠΔΔ – ΑΕΙ
 Εγκύκλιος 354/Γ/2017 Εγκύκλιος για την υποβολή στοιχείων αρμοδίων επικοινωνίας για τη σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων ΔΠΚ και ΔΟΣ
ΚΥΑ Β 2351 ΚΥΑ:Κριτήρια χαρακτηρισμού Δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων
ΦΕΚ 2336_2017 Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016
 2/73/ΔΕΠ/2016 Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.
 4429/2016 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.
 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ
 4405/2016 Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις
 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας. Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήματος. Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
 4386/2016 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
 81986/2015 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020. Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων…
 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις. Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
 4327/2015 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 4310/2014 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
 4283/2014 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις
 4720/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 644/2013 Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων
 4110/2013 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
 4076/2012 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4009/2011
 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 4013/2011 Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 3848/2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση καν όνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
 3794/2009 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 160/08 Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
 3653/2008 Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας
 3685/2008 Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές
 ΥΑ 01258/ΕΥΣ1749-2008 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013
 3549/2007 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Ο νόμος είναι τροποποιητικός του Ν. 1268/1982
 3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις.
 2005/051 Τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
 2005/075 Οδηγία για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περι συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 1564/2005 Κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου –
 2083/2005 Κανονισμός για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Βασικός μέτοχος).
 178/2002 Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & άλλες διατάξεις
 335/1997 Υπουργική Απόφαση για διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α
 679/1996 ΚΥΑ – Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης ε αρ. Β1/819/88 «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας».
 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 432/1981 Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.