Αρχική » Νομοθεσία

Νομοθεσία

EGYKLIOS Υπόχρεοι Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) και Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2018 (φορολογικό 2017). 
30205-5250-2018 Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.
4571/2018 Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις
Απόφαση 3387/2018 Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών Α.Ε.Ι.
4559/2018 Ρυθμίσεις για την έρευνα
Απόφαση Αριθ. 2/47033/0026 Έλεγχος για εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
4554/2018 Πρακτική άσκηση των φοιτητών και υποχρέωση καταχώρησης ή μη αυτής στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ από τα Ιδρύματα
4547/2018 (άρθρο 98) Έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 63_2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το αν η απασχόληση των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄του Ν.4354/2015 υπόκειται α) στα ανώτατα όρια πρόσθετων αποδοχών, β) στην προβλεπόμενη από το Ν.4354/2015 μείωση των αποδοχών.
4521/2018 Οικονομικά των Ερευνητικών Κέντρων

και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι.

 4270/2014 Γενικές Διατάξεις Δημοσιονομικού Πλαισίου, Αρμοδιότητες, Κανόνες, Μεσοπρόθεσμη Στρατηγική
ΦΕΚ Πολιτική Ερευνας Πολιτική Έρευνας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
 ΕΑΑΔΗΣΥ-6796-2017 “Ενημέρωση για τη δημοσίευση του ν. 4497/2017 (Α’ 171) – Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4412/2016”
 4485/2017 Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 969/2017 Νέα κράτηση για την Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών
ΔΟM-Φ.20-οικ.18015-2017 Γενική Ενημέρωση που αφορά στα ΝΠΔΔ – ΑΕΙ
 Εγκύκλιος 354/Γ/2017 Εγκύκλιος για την υποβολή στοιχείων αρμοδίων επικοινωνίας για τη σύνταξη καταλόγων και φορέων υπόχρεων ΔΠΚ και ΔΟΣ
ΚΥΑ Β 2351 ΚΥΑ:Κριτήρια χαρακτηρισμού Δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων
ΦΕΚ 2336_2017 Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του άρθρου 6, παρ. 2, εδάφιο β’ του ν. 4412/2016
 2/73/ΔΕΠ/2016 Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης δαπανών μετακινουμένων εντός και εκτός της Επικράτειας.
 4429/2016 Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις.
 4412/2016 Δημόσιες συμβάσεις έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/24/ΕΕ
 4405/2016 Κύρωση της απόφασης του Συμβουλίου 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις
 4387/2016 Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας. Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού, συνταξιοδοτικού συστήματος. Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις.
 4386/2016 Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.
 4369/2016 Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
 81986/2015 Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014–2020. Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων…
 4354/2015 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις. Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
 4327/2015 Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.
 4310/2014 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
 4283/2014 Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις
 4720/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
 644/2013 Ωριαία αμοιβή εκπαιδευτών ενηλίκων
 4110/2013 Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις.
 4076/2012 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4009/2011
   
 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
 4013/2011 Σύσταση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
 3848/2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση καν όνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.
 3794/2009 Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
 160/08 Πρότυπος Γενικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
 3653/2008 Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας
 3685/2008 Θεσμικό Πλαίσιο για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές
 ΥΑ 01258/ΕΥΣ1749-2008 Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007-2013
 3549/2007 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Ο νόμος είναι τροποποιητικός του Ν. 1268/1982
 3614/2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013
 3492/2006 Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις.
 2005/051 Τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων
 2005/075 Οδηγία για τη διόρθωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περι συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
 1564/2005 Κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων δυνάμει των οδηγιών 2004/17/EΚ και 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου –
 2083/2005 Κανονισμός για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
 3310/2005 Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Βασικός μέτοχος).
 178/2002 Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες & άλλες διατάξεις
 335/1997 Υπουργική Απόφαση για διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α
 679/1996 ΚΥΑ – Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης ε αρ. Β1/819/88 «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας».
 1514/1985 Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας
 432/1981 Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας.

 

Σημαντική Ανακοίνωση