ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β15713

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β15713/12.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον – PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020.

6ΣΛΡ469Β7Δ-ΨΙΜ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

Ορισμός αναπληρωτών Επιστημονικά Υπευθύνων

Ορισμός αναπληρωτών Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΩΨ70469Β7Δ-Δ74

newspin1_e0

 

8η Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης

Προσθήκη στον Οδηγό Χρηματοδότησης περί ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνων: α. μελών Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι., β. μελών ερευνητικού προσωπικού Ερευνητικών Ινστιτούτων, γ. αφυπηρετησάντων, μη Ομότιμων Καθηγητών, σε ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Τροποποίηση 8

newspin1_e0

 

7η Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης

Τροποποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως προς τη χορήγηση προκαταβολών με σκοπό την υλοποίηση των προγραμμάτων/έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, όπως προβλέπεται από το Ν.4559/2018.

Τροποποίηση 7

newspin1_e0

ΙΚΥ – Ανακοίνωση πινάκων επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων – Phd, 2ος κύκλος

Ανακοινώνονται οι Πίνακες «Επιλεγέντων Υποψηφίων» και «Επιλαχόντων Υποψηφίων» της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, σύμφωνα με την οικεία Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. 3377/ 28-03-2018) της ανωτέρω πράξης.

Συνημμένα αρχεία:

Ανακοίνωση του Β’ Κύκλου για την Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Την προδημοσίευση του Β΄ Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ερευνητικών έργων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» ανακοίνωσαν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης και η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Πατρίτσια Κυπριανίδου.

Η Δράση εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους. Έχει συνολικό προϋπολογισμό 460.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και  ενδεικτικό προϋπολογισμό για τον Β κύκλο 117.464.278 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).

Βασικοί στόχοι της δράσης είναι η ενίσχυση (α) της Έρευνας και της Δικτύωσης των Επιχειρήσεων, (β) των Συμπράξεων Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και (γ) της Αξιοποίησης των Ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Τα ερευνητικά έργα που ενισχύονται από τη Δράση, αφορούν είτε μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε ομάδες επιχειρήσεων, είτε συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και εμπίπτουν στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Υλικά – Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες, Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων, Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη, Υγεία & Φάρμακα, Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.

Ο Β΄ κύκλος της Δράσης, αναμένεται να προκηρυχθεί το Δ τρίμηνο 2018 και περιλαμβάνει τέσσερις (4) παρεμβάσεις:

Ι. Έρευνα και Ανάπτυξη από Επιχειρήσεις

  1. II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς

III. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων

  1. IV. Σφραγίδα Αριστείας (SealofExcellence) για επιχειρήσεις

Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) Επιχειρήσεις και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί».

Συνημμένα Αρχεία

10/9/2018 Ανακοίνωση της Προδημοσίευσης του Β κύκλου της Δράσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B18230

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Οικονομική και Λογιστική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Προγραμματισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» με Κ.Α. 0133.

ΩΑΜΨ469Β7Δ-ΠΕΙ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β15722

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β15722/12-06-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο/ερευνητή, για την υλοποίηση των τμημάτων παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 6, εταιρικά μοντέλα και μοντέλα προϊόντων του έργου CrossCult (Κ.Α. 0279), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Horizon 2020- Grant Agreement No 693150.

ΨΒΡ3469Β7Δ-Η5Δ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΥ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Εξυπηρέτηση των Επιστημονικά Υπευθύνων και των συνεργατών τους στα έργα από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ

  • Στη διεύθυνση https://elke.uop.gr/?page_id=448: για ενημέρωση σχετικά με τον τομέα αρμοδιότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας των στελεχών της ΜΟΔΥ
  • Στη διεύθυνση https://elke.uop.gr/?page_id=1898: για ενημέρωση σχετικά με το αρμόδιο στέλεχος της ΜΟΔΥ ανά έργο

 

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Στη διεύθυνση https://elke.uop.gr/?page_id=377: για ενημέρωση σχετικά με την επόμενη τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών

Η κατάθεση των αιτημάτων προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης γίνεται τουλάχιστον 10 μέρες πριν από κάθε Συνεδρίαση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  rc@uop.gr

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αιτημάτων, παρακαλείσθε να τα αποστέλλετε εμπρόθεσμα και συνοδευόμενα από ολοκληρωμένο φάκελο δικαιολογητικών.

 

Αιτήματα οικονομικού περιεχομένου και αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, τα οποία αφορούν σε προϋπολογισμούς έργων

Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα αιτήματα οικονομικού περιεχομένου και τα αιτήματα προς την Επιτροπή Ερευνών, τα οποία αφορούν σε προϋπολογισμούς έργων στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
aitimata-elke@uop.gr

 

Για οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με την Μ.Ο.Δ.Υ του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Για αιτήματα που δεν ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις και οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία με τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, παρακαλείσθε να χρησιμοποιείτε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elke@uop.gr.

Το ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τη ΜΟΔΥ είναι 10:00 –13:00 καθημερινά, εκτός Παρασκευής.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β17218

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β17218/25-07-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική, Λογιστική και Φορολογική Υποστήριξη έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

6ΨΔ3469Β7Δ-ΔΣΘ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ