ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14432

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε έξι (6) ερευνητές για την υλοποίηση τμημάτων του έργου με τίτλο: Cyber-Trust: advanced cyber-threat intelligence, detection, and mitigation platform for a trusted internet of things και Κ.Α. 0333, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Grant Agreement No. 786698.

ΩΕΒΣ469Β7Δ-ΕΣ9_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14421

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση έργων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» και κωδικό αριθμό 0130.

ΩΛ40469Β7Δ-0ΩΜ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14406

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διοικητική Υποστήριξη και Διαχείριση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Διαχείριση 25% των ΠΜΣ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου» και κωδικό αριθμό 0133.

ΩΚΨΣ469Β7Δ-Κ9Υ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Θ.- Εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών

Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Θ.που αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του ν.4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και στις αμοιβές μελών ΔΕΠ από τη συμμετοχή τους σε Π.Μ.Σ. άλλου ιδρύματος από το οποίο υπηρετούν.

Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Θ

newspin1_e0

Ανοιχτή Πρόσκληση Ένταξης σε Μητρώο Αξιολογητών για αξιολογήσεις προτάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων Υποτροφιών του ΙΚΥ

To Μητρώο θα χρησιμοποιηθεί για την επικείμενη αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» – 2ος  Κύκλος.

 Ανακοίνωση Πρόσκλησης Αξιολογητών

Όλες οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται και στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3052-prosklisi-entaksis-se-mitroo-aksiologiton-gia-aksiologiseis-protaseon-programmaton-ypotrofion-iky

newspin1_e0

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την απασχόληση των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄του Ν.4354/2015

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με το αν η απασχόληση των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄του Ν.4354/2015 υπόκειται α) στα ανώτατα όρια πρόσθετων αποδοχών, β) στην προβλεπόμενη από το Ν.4354/2015 μείωση των αποδοχών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 63_2018

newspin1_e0

Δημόσια διαβούλευση για προμήθεια εξοπλισμού

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών

Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από το Τμήμα Διαχείρισης Προμηθειών Αγαθών και Υπηρεσιών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι τίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι τεχνικές προδιαγραφές για: Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των Τμημάτων και των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, μέχρι και την Παρασκευή 13-04-2018. Προσκαλείτε κάθε ενδιαφερόμενος να εξετάσει τις προδιαγραφές και να μας εκθέσει τυχών παρατηρήσεις του.

Τυχόν παρατηρήσεις ενδιαφερομένων παρακαλούμε να αποστέλλονται συμπληρώνοντας κατάλληλα το Έντυπο Δημόσιας Διαβούλευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση elke@uop.gr καθώς και στο Fax: 2710 372123 της M.Ο.Δ.Υ. του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Τηλεφωνικές ή προφορικές παρατηρήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Κάθε άλλη επικοινωνία στο τηλέφωνο: 2710 372130.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

newspin1_e0

Ευχές για Καλό Πάσχα από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΠΑΣΧΑ2018_1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B14053

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Αρχαίας Ολυμπίας, με αντικείμενο τη «Διοικητική Υποστήριξη και διάχυση πληροφορίας του ΠΜΣ», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (κωδικός αριθμός 0106).

ΩΖΑΗ469Β7Δ-ΓΞΝ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

Διαδικασίες λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Κοινοποίηση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Διαδικασίες λειτουργίας ΕΛΚΕ

newspin1_e0

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ