Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ: 9ΠΒΗ469Β7Δ-Λ9Α)

Εγκριση Πρακτικού 10244-2

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης_Ορθή Επανάληψη

Ορθή Επανάληψη – Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Έγκριση Πρακτικού 10244_ΟΡΘΗ

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13000/10.10.2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με αντικείμενο «Διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου, σύνταξη των οικονομικών εκθέσεων προόδου, και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού», στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Cyber-Trust: advanced cyber-threat intelligence, detection, and mitigation platform for a trusted internet of things» του έργου με τίτλο: «Εθνική Συμμετοχή Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Έργων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έτος 2018» και Κ.Ε. 0402-3.

Πρόσκληση_13000

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 10244/02.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. (ΑΔΑ: Ψ90Α469Β7Δ-ΞΡ1)

Έγκριση Πρακτικού_10244

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ. αρίθμ. 7660/01.07.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 7660/01.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με αντικείμενο «Γραμματειακή υποστήριξη ΠΜΣ» στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΜΣ Οικονομία, Άμυνα και Ασφάλεια» (Κ.Α. 0374).

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_7660

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 6939/18.06.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 6939/18.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με αντικείμενο «Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση του έργου, τη Σύνταξη Οικονομικών Εκθέσεων Προόδου, την παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού», στο πλαίσιο του έργου ERASMUS + KA2 με τίτλο: «Traditional children’s stories for a common future (TRACE)» (Κ.Α. 0362).

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_6939

newspin1_e0

 

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_8954/21.07.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ΄ αριθμ. 8954/21.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο με αντικείμενο: «Διαχείριση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών – Διάχυση/Πληροφόρηση», στο πλαίσιο του ΠΜΣ με τίτλο: «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων» (K.A. 0390).

Εγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_8954

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_12429/02.10.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή και συνεργασία ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (κωδικός αριθμός 0343), με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος.

Πρόσκληση_12429

newspin1_e0

Διαδικασίες στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποφάσισε  ομόφωνα την τήρηση διαδικασιών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΨΛΚ0469Β7Δ-ΦΣΒ).

Τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στον σύνδεσμο Έντυπα ΠΜΣ

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_11864/24.09.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, για την υλοποίηση τμημάτων του έργου: «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον» (Κ.Α. 0341), με ακρωνύμιο «PaloAnalytics», του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τη δράση εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ: ΨΥΙ8469Β7Δ-25Β)

Πρόσκληση_11864

newspin1_e0