Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_9723/09.08.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή και συνεργασία τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για χρονικό διάστημα δεκατετράμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (κωδικός αριθμός 0343)

Πρόσκληση_9723

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9404/02.08.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο: «Γραμματειακή υποστήριξη στο Π.Μ.Σ. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: «Π.Μ.Σ. Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (Κ.Α. 0376).

Πρόσκληση_9404

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_5427/27.05.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 5427/27.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Κορίνθου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΜΣ Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» (Κ.Α. 0368). (ΑΔΑ: 6ΛΡΨ469Β7Δ-Δ47)

Εγκριση πρακτικού αξιολογησης_5427

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 9237/31.07.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας με αντικείμενο την Επιστημονική Έρευνα και Τεκμηρίωση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία Ψηφιακών Εφαρμογών στον Πολιτισμό – ανταποδοτική υποτροφία, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» (κωδικός αριθμός 0350).

9237_Πρόσκληση

newspin1_e0

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_9219/30.07.2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή και συνεργασία ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής για την Τεχνική- Πληροφορική Υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για χρονικό διάστημα εξάμηνης διάρκειας, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο και πάντως μέχρι τη λήξη του έργου, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» με κωδικό αριθμό Κ.Α. 0364.

Πρόσκληση_9219

newspin1_e0

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης_4140/02.05.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 4140/02.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ages of Marathon» (Κ.Α. 0389), της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020. (ΑΔΑ: Ω21Μ469Β7Δ-9ΧΗ)

Εγκριση Πρακτικού_4140

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_7066/19.06.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 7066/19.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «MERLON – Integrated Modular Energy Systems and Local Flexibility Trading for Neural Energy Islands» (Κ.Α. 0383) (ΑΔΑ: Ψ7ΓΤ469Β7Δ-51Μ)

Πρακτικό Αξιολόγησης_7066

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_6930/18.06.2019 Πρόσκλησης

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 6930/18.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα, για την υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου του έργου «CYBER- TRUST: Advanced Cyber – Threat Intelligence, Detection and Mitigation Platform for a Trusted Internet of Things» (Κ.Α. 0333).

Πρακτικό Αξιολόγησης_6930

newspin1_e0

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_5451/27.05.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 5451/27.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε έξι (6) άτομα, για την υλοποίηση μέρους του φυσικού αντικειμένου του έργου «CYBER- TRUST: Advanced Cyber – Threat Intelligence, Detection and Mitigation Platform for a Trusted Internet of Things» (Κ.Α. 0333). (ΑΔΑ: 6Β7Ρ469Β7Δ-958)

Πρακτικό Αξιολόγησης_5451

newspin1_e0

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης _7074/19.06.2019 Πρόσκλησης

 Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 7074/19.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «BIM-based holistic tools for Energy-driven Renovation of existing Residences — BIMERR» (Κ.Α. 0382). (ΑΔΑ: ΨΤΧΡ469Β7Δ-45Σ)

Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης_7074

newspin1_e0

Σημαντική Ανακοίνωση