Επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 04 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η επόμενη Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας έως την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 2:00 μ.μ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@uop.gr. Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μαρία Παπαδοπούλου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β19557

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. Πρωτ. Β19557/12-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

66ΩΤ469Β7Δ-Ι1Η_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

 

Eπανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Επανάληψη της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (νέα καταληκτική ημ. 26/11/2018)

Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 26/11/2018 για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β18965

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β18965/26.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης με αντικείμενο «Τεχνολογίες ιστού και ανάπτυξη συστημάτων», προκειμένου για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο: «TRIPMENTOR – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ» (Κ.Α. 0349), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

967Ε469Β7Δ-ΠΤΧ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B20462

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, με αντικείμενο «Υπεύθυνος Διαχείρισης Μεταπτυχιακού Προγράμματος», στο πλαίσιο του ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας με τίτλο: «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» και κωδικό αριθμό 0369.

6ΙΠΚ469Β7Δ-Δ47_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΟΔΥ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ

Κατάρτιση Συνολικού Αναλυτικού Ετήσιου Προϋπολογισμού ΕΛΚΕ & Προϋπολογισμοί Έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2019, απαιτείται το αργότερο έως τις 21/11/2018 να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες εκ μέρους των Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων:

  1. Εντάξεις Προϋπολογισμών νέων έργων
  2. Υποβολή Συνολικών Προϋπολογισμών έργου
  3. Υποβολή Ετήσιων Προϋπολογισμών έργου

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η υποβολή τροποποιήσεων των Ετήσιων Προϋπολογισμών Έργων, ανάλογα με την εξέλιξη των έργων και τις ανάγκες τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του νέου οικονομικού έτους αναφοράς.

Αναλυτικές πληροφορίες

Οδηγίες κατάρτισης προϋπολογισμών έργων

Οι τελευταίες ισχύουσες εκδόσεις των τυποποιημένων εντύπων είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ( https://elke.uop.gr/?page_id=76 )

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B20436

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με κωδικό «Πρόσκληση TripMentor 349/12», για την ανάθεση έργου σε δύο (2) ερευνητές στην πόλη της Τρίπολης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «TripMentor: Διαδραστικός τουριστικός οδηγός» (κωδικός αριθμός 0349), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΩΒΓΥ469Β7Δ-0ΗΕ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β19017

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β19017/28-09-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο «Διαχείριση έργων ΕΣΠΑ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου», στο πλαίσιο του έργου «Δαπάνες Γραμματείας ΕΛΚΕ» (Κ.Α. 0130).

67ΝΦ469Β7Δ-64Η_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

71η Συνεδρίαση Επιτροπής Ερευνών

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η 71η  Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Δεδομένου ότι, σε αυτή τη συνεδρίαση θα συζητηθεί η τελευταία τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018, παρακαλούμε  όπως αποστείλετε εγκαίρως (έως τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 καί ώρα 2:00 μ.μ) τα σχετικά αιτήματά σας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@uop.gr.

Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Μαρία Παπαδοπούλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B19877

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε (1) άτομο στην πόλη της Καλαμάτας, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Καλαμάτα 1821: Δρόμοι Ελευθερίας» με κωδικό MIS: 5030191 και K.A. 0350, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ‘Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΩΚΔΥ469Β7Δ-ΧΞ8_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ