75η συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Πρυτανείας στην Τρίπολη, έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί η 75η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. Παρακαλούμε για την έγκαιρη αποστολή των εισηγήσεων – αιτημάτων σας έως τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@uop.gr. Παρακαλείσθε όλα τα αιτήματα να διαβιβάζονται στον Ειδικό Λογαριασμό με αναλυτικές και ενυπόγραφες εισηγήσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων.

Με εκτίμηση,

Από τη Γραμματεία
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22329

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0353) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030581 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

9ΟΞΗ469Β7Δ-9ΤΓ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

newspin1_e0

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22321

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΩΩΧΝ469Β7Δ-Υ3Λ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22282 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής, για την Τεχνική – Πληροφορική Υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

6Ο3Κ469Β7Δ-Τ07-_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22287

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, ως Υπεύθυνος βιβλιοθήκης – βιβλιοθηκονόμος για την κάλυψη αναγκών του ΠΜΣ Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές» (Κ.Α. 0364).

ΨΙΩ0469Β7Δ-ΨΡΡ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22283

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού, για τη Γραμματειακή –Διοικητική Υποστήριξη της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

ΨΝ4Β469Β7Δ-8ΚΦ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22282

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής, για την Τεχνική – Πληροφορική Υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στo πλαίσιo του έργου με τίτλο «Διαχείριση του 25% των εσόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0133).

6Ο3Κ469Β7Δ-Τ07_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

newspin1_e0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β19799

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β19799/17.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο, για την υλοποίηση του έργου: «Δοκιμές συστήματος και υποσυστημάτων (πακέτα εργασίας 2,3,4 και 5)», στο πλαίσιο του έργου «Συνδρομητική πλατφόρμα ανάλυσης μεγάλου αριθμού διαδικτυακών αναφορών, εύρεσης insights και επιχειρηματικών ευκαιριών σε πολυγλωσσικό περιβάλλον – PaloAnalytics» (Κ.Α. 0341), στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ψ0ΤΕ469Β7Δ-2ΙΗ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_Β21056

Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β21056/22-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο/ερευνητή, για την υλοποίηση των τμημάτων παραδοτέων του Πακέτου Εργασίας 6, εταιρικά μοντέλα και μοντέλα προϊόντων του έργου «Υλοποίηση Έρευνας – Μελέτης για Σχέδιο Αξιοποίησης Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Ψηφιακή Προβολή και Προώθηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Κ.Α. 0378).

9Φ4Μ469Β7Δ-ΖΕΩ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

newspin1_e0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_B22256

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο στην πόλη της Τρίπολης, με αντικείμενο: Διοικητική Υποστήριξη Προμηθειών Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων και Διοικητική Υποστήριξη Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δαπάνες Γραμματείας Ε.Λ.Κ.Ε.» (κωδικός αριθμός 0130).

6ΧΣΤ469Β7Δ-Χ9Σ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

newspin1_e0

Σημαντική Ανακοίνωση