Αρχική » ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΛΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων. Το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε η ένταξη 61 νέων έργων. Η διαχείριση των έργων περιελάμβανε συνολικά 231 έργα. Αναλυτικά σύμφωνα με την Κατηγοριοποίηση Ι : 60 Προγράμματα ΕΣΠΑ, 45 Ευρωπαϊκά, 104 έργα παροχής υπηρεσιών, 12 έργα της Επιτροπής Ερευνών, 1 έργο ΕΠΕΑΕΚ, 1 έργο ΝΠΙΔ και 8 Εθνικά και σύμφωνα με την Κατηγοριοποίηση ΙΙ: 11 έργα Ιδρυματικά, 42 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 11 HORIZON 2020, 16 Εκπαιδευτικά Προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ, 6 έργα ΕΛΙΔΕΚ, 28 έργα ERASMUS +, 13 Χορηγίες, 2 Θερινά Σχολεία και 102 έργα λοιπών κατηγοριών). Παράλληλα, αναγνωρίζεται η ανάγκη αύξησης της παραγόμενης χρηματοδοτούμενης και μη χρηματοδοτούμενης έρευνας στο Πανεπιστήμιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Η Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ (ΕΕ)του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση των διαχειριστικών ικανοτήτων του ΕΛΚΕ και τη διοχέτευση πόρων για την ανάπτυξη της έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί ως στόχοι ποιότητας: η επίτευξη αποτελεσματικής διοικητικής, οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης των χρηματοδοτούμενων έργων, η προσέλκυση νέων έργων, η διοχέτευση πόρων σε νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, κατόχους διδακτορικού και μεταδιδάκτορες, η εξασφάλιση νέων πόρων με αξιοποίηση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η αναβάθμιση της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ.

Οι δράσεις και οι ενέργειες που έλαβαν χώρα με στόχο την επίτευξη των ανωτέρω στόχων περιγράφονται στον απολογισμό δράσεων ΕΛΚΕ οικονομικού έτους 2021