Αρχική » Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών

Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών

Η διάκριση μεταξύ δωρεάς και χορηγίας έχει ως εξής:

  • Δωρεά είναι η παροχή ενίσχυσης από τρίτο (δωρητής) σε χρήμα ή σε είδος, προς τον ΕΛΚΕ (δωρεοδόχος), χωρίς αντάλλαγμα προς το δωρητή που παρέχει την ενίσχυση (δηλ. άνευ αντιπαροχής).
  •  Χορηγία είναι η παροχή ενίσχυσης από τρίτο (χορηγός) σε χρήμα ή σε είδος, προς τον ΕΛΚΕ, με αντάλλαγμα την προβολή του Χορηγού με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο. Δηλαδή η χρηματοδότηση δίνεται με αντάλλαγμα την προβολή του Χορηγού (αντιπαροχή).

Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών (Αρθρο 40 ΟΧΔ)

Έντυπα Δωρεών Χορηγιών