Αρχική » Έντυπα Δωρεών Χορηγιών

Έντυπα Δωρεών Χορηγιών

Δ1. Αίτημα για την αποδοχή χρηματικής δωρεάς από ιδιώτη

Δ1α. Επιστολή γνωστοποίησης ιδιώτη για την πρόθεση χρηματικής δωρεάς

Δ1β. Σύμβαση χρηματικής δωρεάς από ιδιώτη

Δ2. Αίτημα για την αποδοχή χρηματικής δωρεάς από επιτηδευματία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Δ2α. Επιστολή γνωστοποίησης επιτηδευματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, για την πρόθεση χρηματικής δωρεάς

Δ2β. Σύμβαση χρηματικής δωρεάς από επιτηδευματία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Δ3. Αίτημα για την αποδοχή δωρεάς σε είδος από ιδιώτη

Δ3α. Επιστολή γνωστοποίησης ιδιώτη για την πρόθεση δωρεάς σε είδος

Δ3β. Σύμβαση δωρεάς σε είδος από ιδιώτη

Δ4. Αίτημα για την αποδοχή δωρεάς σε είδος από επιτηδευματία – φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Δ4α. Επιστολή γνωστοποίησης επιτηδευματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, για την πρόθεση δωρεάς σε είδος

Δ4β. Σύμβαση δωρεάς σε είδος από επιτηδευματία – φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Χ1. Αίτημα για την αποδοχή χρηματικής χορηγίας έναντι ανταλλάγματος, από επιτηδευματία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Χ1α. Επιστολή γνωστοποίησης επιτηδευματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, για την πρόθεση χρηματικής χορηγίας έναντι ανταλλάγματος

Χ1β. Σύμβαση χρηματικής χορηγίας έναντι ανταλλάγματος, από επιτηδευματία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Χ2. Αίτημα για την αποδοχή χορηγίας σε είδος έναντι ανταλλάγματος, από επιτηδευματία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Χ2α. Επιστολή γνωστοποίησης επιτηδευματία, φυσικού ή νομικού προσώπου, για την πρόθεση χορηγίας σε είδος έναντι ανταλλάγματος

Χ2β. Σύμβαση χορηγίας σε είδος έναντι ανταλλάγματος, από επιτηδευματία, φυσικό ή νομικό πρόσωπο