Αρχική » Οδηγός Χρηματοδότησης

Οδηγός Χρηματοδότησης

Στον οδηγό χρηματοδότησης περιγράφονται οι διαδικασίες λειτουργίας και διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού, διαχείρισης των κονδυλίων του, καθώς επίσης και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, την επιλογή, τη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων που εκτελούνται από το Επιστημονικό Προσωπικό του Ιδρύματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

Κατεβάστε το οδηγό χρηματοδότησης εδώ.

Τροποποιήσεις του οδηγού χρηματοδότησης:

Τροποποίηση 1 (Τροποποίηση ποσοστού παρακράτησης από τις πρόσθετες αμοιβές μελών ΔΕΠ)

Τροποποίηση 2 (Κατάργηση παρακράτησης υπέρ ΜΤΠΥ από τις πρόσθετες αμοιβές μελών ΔΕΠ)

Τροποποίηση 3 (Καθορισμός ύψους ημερήσιας αποζημίωσης και δαπάνης διανυκτέρευσης για μετακινήσεις στο εξωτερικό)

Τροποποίηση 4 (Τροποποιήσεις ως προς τις προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις έργων δαπάνης και ως προς τις διαδικασίες διενέργειας διαγωνισμών)

Τροποποίηση 5 (Επικαιροποίηση των ειδικών θεμάτων του Οδηγού Χρηματοδότησης που αφορούν σε μετακινήσεις προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό σύμφωνα με το Ν. 4485/04-08-2017 άρθρο 65)

Τροποποίηση 5 (Διευκρινίσεις)

Τροποποίηση 6 (Καθορισμός ετήσιων παραγωγικών ωρών και ωριαίων αποζημιώσεων)

Τροποποίηση 7 (Τροποποίηση ως προς τη χορήγηση προκαταβολών, όπως προβλέπεται από το Ν.4559/2018)

Τροποποίηση 8 (Περί ορισμού Επιστημονικά Υπευθύνων: α. μελών Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι., β. μελών ερευνητικού προσωπικού Ερευνητικών Ινστιτούτων, γ. αφυπηρετησάντων, μη Ομότιμων Καθηγητών, σε ερευνητικά προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου)

Τροποποίηση 9 (Επικαιροποίηση του Οδηγού Χρηματοδότησης σχετικά με τις μετακινήσεις)

 

 

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ