Αρχική » ΦΕΚ Ίδρυσης

ΦΕΚ Ίδρυσης

Η σύσταση και η λειτουργία του «Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας» προβλέπεται από το Π.Δ. 432/1981 (ΦΕΚ 118/Α/5.5.1981), όπως αυτό τροποποιήθηκε και επεκτάθηκε από την Απόφαση Β1/819/20.12.1988 των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Βιομηχανίας-Ενέργειας-Τεχνολογίας (ΦΕΚ 920/Β/21.12.1988). Εν συνεχεία, η παραπάνω απόφαση Β1/819 τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από την Απόφαση ΚΑ/679/22.8.1996 των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 826/Β/10.9.1996).

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε με το Π.Δ. 13/2000 (ΦΕΚ 12/Α/1.2.2000).