Αρχική » Gender Equality Plan – Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Gender Equality Plan – Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Σύμφωνα με το νέο  Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το HORIZON Europe, είναι απαραίτητη η διαθεσιμότητα Σχεδίου Ισότητας Φύλων εκ μέρους του δικαιούχου φορέα για την υποβολή προτάσεων σε προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία το 2022 και εξής (Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans και Gender equality plans in academia and research)

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με την υπ’ αρίθμ. 25/18/01.02.24 Απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εγκρίθηκε το «Ιδρυματικό Σχέδιο Δράσης για την Προώθηση και Διασφάλιση της Ουσιαστικής Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στις Εκπαιδευτικές, Ερευνητικές και Διοικητικές Διαδικασίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 2024-2027»

Για την αγγλική έκδοση το σχεδίου δείτε: INSTITUTIONAL ACTION PLAN FOR GENDER EQUALITY UNIVERSITY OF THE PELOPONNESE