Αρχική » Οδηγίες – Εγχειρίδια

Οδηγίες – Εγχειρίδια

1. Η Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων των Προγραμμάτων 2021-2027» (ν. 4914/2022 (Α’ 61) -ΦΕΚ Β΄6132

2.  Η Υπουργική Απόφαση «Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων ένταξης στα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 (ένσταση της παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4914/2022 (Α’ 61)») – ΦΕΚ Β΄5958

3.  H Υπουργική Απόφαση «Διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στο πλαίσιο των Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 (έλεγχος δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 38 του ν. 4914/2022 – Α’ 61)» – ΦΕΚ Β΄6131.

4. Το εγχειρίδιο προσαρμοσμένο στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και το νόμο 4614/2019 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επίσης, στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο
https://www.dropbox.com/sh/hps89r2edzou6vc/AADPJIfTNwrnHm9ACHUuMhLsa?dl=0 θα βρείτε πριν των ανωτέρω αρχείων τα εξής πρόσθετα:
5. Το εγχειρίδιο 2021-2027 (Α΄ΜΕΡΟΣ)

6. Οδηγός επικοινωνίας ΕΣΠΑ 2021-2027