Αρχική » Έντυπα ΕΛΚΕ

Έντυπα ΕΛΚΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έντυπα κατάρτισης προϋπολογισμού έργου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 07/11/2018)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 07/11/2018)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 07/11/2018)

Αιτήματα

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ισχύει από 18/06/2018)

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ισχύει από 18/06/2018)

Μετακινήσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ (Ισχύει από 25/07/2018)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS+

Συμβάσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό (Ισχύει από 29/12/2017)

ΠΡΟΤΥΠΟ 1η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 29/12/2017)

ΠΡΟΤΥΠΟ 2η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 29/12/2017)

Εντολές Πληρωμής

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 38-ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 39

Παραλαβή Αγαθών – Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α΄

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Απόφαση Ανάθεσης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Ισχύει από 18/06/2018)

 

 

 

 

Ο ΕΛΚΕ στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ