Αρχική » Έντυπα ΕΛΚΕ

Έντυπα ΕΛΚΕ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έντυπα Ε.Η.Δ.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Έντυπα κατάρτισης προϋπολογισμού έργου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 07/11/2018)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 07/11/2018)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 07/11/2018)

Αιτήματα

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ισχύει από 18/06/2018)

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ισχύει από 18/06/2018)

Μετακινήσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ(Ισχύει από 25/07/2018)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS+

Συμβάσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό(Ισχύει από 29/12/2017)

ΠΡΟΤΥΠΟ 1η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 29/12/2017)

ΠΡΟΤΥΠΟ 2η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 29/12/2017)

Εντολές Πληρωμής

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 38-ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 39

Παραλαβή Αγαθών – Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α΄

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Απόφαση Ανάθεσης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Ισχύει από 18/06/2018)

Διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

 

 

 

Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

 

 

 

Σημαντική Ανακοίνωση