Αρχική » Έντυπα ΕΛΚΕ

Έντυπα ΕΛΚΕ

–> Έντυπα που αφορούν διαδικασίες ΠΜΣ εδώ.

–>Έντυπα συμβάσεων που αφορούν σε προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου εδώ.

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (Ισχύει από 16/02/2021)

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Έντυπα κατάρτισης προϋπολογισμού έργου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 15/09/2020)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 15/09/2020)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 15/09/2020)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020(Ισχύει από 15/09/2020)

Αιτήματα

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ισχύει από 18/06/2018)

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ισχύει από 01/2020)

AITHMA ΕΥ περί έκδοσης απόφασης ανατροπής ΑΑΥ και Αποδέσμευσης ποσού

Μετακινήσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ(Ισχύει από 25/07/2018)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS+

Συμβάσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό(Ισχύει από 18/18/2018)

ΠΡΟΤΥΠΟ 1η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 18/12/2018)

ΠΡΟΤΥΠΟ 2η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 18/12/2018)

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό για ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Ισχύει από 24/3/2020)

Εντολές Πληρωμής

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 38-ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 39

Παραλαβή Αγαθών – Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α΄

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Απόφαση Ανάθεσης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Ισχύει από 07/2020)

 

 

 

Σχέδιο Πρακτικού Αξιολόγησης (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Σχέδιο Πρακτικού Αξιολόγησης ( ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ)

Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Βεβαίωση πολυθεσίας