Αρχική » Έντυπα ΕΛΚΕ

Έντυπα ΕΛΚΕ

Σχετικά με έντυπα που αφορούν διαδικασίες ΠΜΣ απευθυνθείτε στο σύνδεσμο Έντυπα ΠΜΣ  newspin1_e0

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Έντυπα κατάρτισης προϋπολογισμού έργου

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 11/11/2019)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (Ισχύει από 11/11/2019)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ισχύει από 01/06/2019 έως 31/12/2019)

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019(Ισχύει από 01/06/2019 έως 31/12/2019)

Αιτήματα

ΑΙΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ (Ισχύει από 18/06/2018)

ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ισχύει από 18/06/2018)

AITHMA ΕΥ περί έκδοσης απόφασης ανατροπής ΑΑΥ και Αποδέσμευσης ποσού

Μετακινήσεις

ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ(Ισχύει από 25/07/2018)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ERASMUS+

Συμβάσεις

ΠΡΟΤΥΠΟ Αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό(Ισχύει από 18/18/2018)

ΠΡΟΤΥΠΟ 1η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 18/12/2018)

ΠΡΟΤΥΠΟ 2η τροποποίηση ιδιωτικού συμφωνητικού (Ισχύει από 18/12/2018)

Εντολές Πληρωμής

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 38-ΜΙΣΘΩΤΟΙ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΘΡΟ 39

Παραλαβή Αγαθών – Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Α΄

ΠΡΟΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Απόφαση Ανάθεσης

ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (Ισχύει από 18/06/2018)

Διδασκαλία σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΔΕΠ ΑΛΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ

 

 

Σχέδιο Πρακτικού Αξιολόγησης (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ)

Σχέδιο Πρακτικού Αξιολόγησης ( ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ)

Συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα