Αρχική » Συνολικό Φύλλο Χρονοχρέωσης – Global Timesheet

Συνολικό Φύλλο Χρονοχρέωσης – Global Timesheet

 Το τακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που συμμετέχει σε έργα που υλοποιούνται σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ερευνητικούς φορείς,  προκειμένου για την λήψη της αμοιβής τους θα πρέπει να προσκομίσουν το Συνολικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης.

Στο πληροφοριακό σύστημα δεν υποστηρίζεται η καταγραφή ωρών απασχόλησης σε έργα άλλων φορέων, οπότε ο απασχολούμενος θα πρέπει να φροντίζει για τη συμπλήρωση στο πρότυπο excel τόσο των ωρών που απασχολήθηκε στο έργο άλλου φορέα όσο και την  ορθή μεταφορά τον στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα Web-resCom.

Πρότυπο excel για κάθε έτος

ΕΛΚΕ-ΠΑΠΕΛ Συνολικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2024

ΕΛΚΕ-ΠΑΠΕΛ Συνολικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2023

ΕΛΚΕ-ΠΑΠΕΛ Συνολικό Μηνιαίο Φύλλο Χρονοχρέωσης 2022